Sunday, July 22, 2018

జై శ్రీరామా 🚩జై శ్రీరామా 🚩జై శ్రీరామా 🚩 పరమపావన!

జై శ్రీరామా 🚩జై శ్రీరామా 🚩జై శ్రీరామా 🚩


పరమపావన!

(పోతన విరచిత శ్రీమత్తెలుగుభాగవత తృతీయ స్కంధాంత ప్రార్థన.)

-త.


💥"పరమపావన! విశ్వభావన! బాంధవప్రకరావనా! 

శరధిశోషణ! సత్యభాషణ! సత్కృపామయ భూషణా! 

దురితతారణ! సృష్టికారణ! దుష్టలోక విదారణా! 

ధరణిపాలన! ధర్మశీలన! దైత్యమర్దన ఖేలనా!


💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥


👉👉

శ్రీరామచంద్రప్రభు!

నీవు పరమపావనుడవు. విశ్వభావనుడవు. బంధుజనావనుడవు. సముద్రజలాలను శోషింపజేసిన వాడవు. సత్యభాషణుడవు, అపారదయాగుణ భూషణుడవు. దురితాలను గట్టెక్కించే వాడవు. 

జగత్ సృష్టికి కారణభూతుడవు. దుష్టులను చీల్చి చెండాడు వాడవు. మహారాజవు. ధర్మాన్ని పాలించేవాడవు. రాక్షసులను నిర్మూలించే వాడవు. .


💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥

No comments:

Post a Comment