Tuesday, June 26, 2018

నీతి చంద్రిక/మిత్రలాభము🚩\

నీతి చంద్రిక/మిత్రలాభము🚩\


నీతి చంద్రిక రచించినవారు పరవస్తు చిన్నయ సూరి


"ధన సాధన సంపత్తి లేని వారయ్యు బుద్ధిమంతులు పరస్పర మైత్రి సంపాదించుకొని కాక, కూర్మ, మృగ, మూషికనుల వలె స్వకార్యములు సాధించుకొందురు." అనిన రాజపుత్రులు విని "యే కార్యములు కాక, కూర్మ, మృగ, మూషికములు సాధించెను? మాకు సవిస్తరముగ వినిపింపు" డనిన విష్ణుశర్మ యిట్లని చెప్ప దొడంగె.


లఘు పతనకము హిరణ్యకుని యొద్దకేగుట

గోదావరి తీరమందు గొప్ప బూరుగు వృక్షము గలదు. అందు నానా దిక్కుల నుండి వచ్చి పక్షులు రాత్రి వసించుచుండును. ఒకనాడు వేకువ లఘుపతనక మను వాయసము మేలుకొని రెండవ యముని వలె సంచరించుచున్న కిరాతుని జూచి, "వఱువాత లేచి వీని మొగము చూచితిని, నేడేమి కీడు రాగలదో తెలియదు. వీడు వచ్చినచోట నిలువదగదు. జాగుసేయక యీచోటు విడచి పోవలె" నని యత్నము సేయుచుండగా వాడా వృక్షమునకు సమీప మందు నూకలు చల్లి, వలపన్ని పోయి చేరువ పొదలో దాగి పొంచి చూచుచుండెను. అనంతరము చిత్రగ్రీవుడను కపోతరాజు నింగిని సంచరించుచు నేలమీది నూకలు చూచి, తన తోడి కపోతములతో నిట్లనియె: "ఈ నిర్జన వనమందు నూకలు రా నిమిత్తమేమి? మన మీ నూకల కాసపడరాదు. తొల్లి యొక తెరువతి కంకణమున కాశపడి పులి చేత దగులుకొని మృతిబొందెను. మీ కాకథ చెప్పెద వినుండు:


పులి - కంకణము - బాటసారి

"ఒక ముసలి పులి స్నానము చేసి దర్భలు చేత బట్టుకొని కొలని గట్టున నుండి 'యోయి, తెరువరీ! ఈ పయిడి కంకణము వచ్చి పుచ్చుకొ' మ్మని పిలిచి చెప్పెను. ఒక పాంథుడామాట విని 'యిది నా భాగ్యముచేతనే వచ్చుచున్నది. ఏల సందేహపడవలె' నని చింతించి 'యేదీ కంకణము చూపు' మని యడిగెను పులి చేయిచాచి 'ఇదిగో హేమ కంకణము' - చూడుమని చెప్పెను. 'నీవు క్రూర జంతువువు. కాబట్టి యేలాగున నిన్ను నమ్మవచ్చు' నని పాంథుడు పలికెను. ఆ మాట విని పులి యిట్లనియె. అనేకములగు గోవులను, మనుష్యులను వధించి మితి లేని పాపములను సంపాదించి భార్యా పుత్రులను బోగొట్టుకొని యేకాకినయి నిలిచితిని. అనంతరమొక పుణ్యాత్ముడు నా యందు దయచేసి 'యికమీదట గోవులను, మనుష్యులను వధింపకు. సత్కార్యములు చేయు'మని చెప్పెను. అది మొదలుకొని పాపకృత్యములు విడిచి మంచి కార్యములు చేయుచున్నవాడను. వృద్ధుడను, బోసి నోరివాడను, గోళ్ళు పోయినవి, లేవ సత్తువ లేదు. నన్ను నీవేల నమ్మవు? నీవు దరిద్రుడవు కాబట్టి యిది నీకు దానము సేయవలెనని కోరితిని. సంశయపడక యీ కొలనిలో స్నానముచేసి వచ్చి పసిడి కంకణము పుచ్చుకొమ్ము" అనగానే వాడు పేరాస చేత దాని మాటలకు లోబడి కొలనిలో స్నానము చేయబోయి మొలబంటి బురదలో దిగబడెను. అప్పుడు పులి చూచి 'యయ్యయ్యో! పెను రొంపిలో దిగబడితివి గదా! నేను వచ్చి నిన్ను లేవనెత్తెదను. భయపడకు' మని తిన్న తిన్నగా సమీపించి వానిని బట్టుకొనెను. ఈ లాగున వాడు తగులుకొని 'క్రూరజంతువును నమ్మరాదు. నమ్మి యీ గతి తెచ్చుకొంటిని. మించిన దానికి వగచి యేమి ప్రయోజనము? ఎవ్వరికైన విధి తప్పించుకో వశముగాదు.' అని చింతించుచు దానిచేత భక్షింపబడియె.


"కాబట్టి సర్వవిధముల విచారింపని పని చేయరాదు. చక్కగా విచారించి చేసిన పనికి హాని యెప్పటికి రాదు." అని చెప్పగా విని యొక కపోతవృద్ధము నవ్వి యిట్లనియె; "ఆ! ఇవియేటి మాటలు? ఒక యిక్కట్టు వచ్చినప్పుడు వృద్ధుని మాట వినవలసినది. వినుండు స్థానా స్థానములు వివేకింపక సర్వత్ర యెట్టి విచారము పెట్టుకోరాదు. కొఱమాలిన శంకలు తెచ్చుకొని భోజనము మానుకోవచ్చునా? మానుకొని యేలాగున బ్రదుకవచ్చును? ఈర్ష్యాళువు, జుగుప్సావంతుడు, నిస్సంతోషి, క్రోధనుడు, నిత్య శంకితుడు పరభోగ్యోజీవియు ననువారాఱుగురు దుఃఖభాగు లని నీతికోవిదులు చెప్పుదురు" అనగా కపోతము లన్నియు నేల వ్రాలెను.


గొప్ప శాస్త్రములు చదివి మిక్కిలి వినికిడి గలిగి పరుల సంశయములను వారింప నేర్పుగలవారు సహితము లోభమువల్ల వివేకము పోగొట్టుకొని క్లేశపడియెదరు. ఆహా! లోభ మెంత చెడుగుణము! అన్ని యిడుములకు లోభము కారణము.


పావురములన్ని వలలో దగులుకొనుట

అనంతరము పావురములన్ని వలలో దగులుకొని కపోత వృద్ధమును జూచి 'నీవు వృద్ధుడవు-తెలిసినవాడవని భ్రాంతిపడి నీ మాటలను విని యీ విపత్తు తెచ్చుకొంటిమి. ఎవ్వడు బుద్ధిమంతుడో వాడు వృద్ధుడు గాని, యేండ్లు మీఱినవాడా వృద్ధుడు?' అని కపోతములు నిందింపగా విని చిత్రగ్రీవుడిట్లనియ: "ఇది యీతని దోషము గాదు. ఆపదలు రాగ లప్పుడు మంచి సహితము చెడు యగుచున్నది. మన కాలము మంచిది గాదు. ఊరక యేల యీతని నిందించెదరు? ఈతడు తనకు దోచినది చెప్పినాడు. అప్పుడు మన బుద్ధి యేమయ్యె? ఆపద వచ్చినప్పుడు తప్పించుకొను సాధనము విచారింపవలెగాని, యీ మాటలవల్ల ఫలమేమి? విపత్కాలమందు విస్మయము కాపురుష లక్షణము, కాబట్టి యిప్పుడు ధైర్యము తెచ్చుకొని ప్రతీకారము చింతింపుడు. ఇప్పటికి నాకొకటి తోచుచున్నది. మీరందఱు పరాకులేక వినుండు. ఒక్కసారిగా మనమందఱము వల యెత్తుకొని యెగిరిపోవుదము. మన మల్పులము-మన కీకార్యము సాధ్యమగునాయని విచారింపబనిలేదు. సంఘీభవించి యెంతటి కార్యమైన సాధింపవచ్చును. గడ్డి పరకలు సహితము వెంటిగా నేర్పడి మదపుటేనుగుల బంధించుచున్నవి. మీరు విచారింపుడు! దీనికంటె మంచి సాధనము మీ బుద్ధికి దగిలెనా యది చేయుదము! అనిన విని 'మీరు చెప్పినదే సరి. ఇంతకంటె మంచి సాధనములే' దని చెప్పి పావురములన్ని విచిత్రముగా గగనమార్గమున కెగిరెను. అప్పుడా వ్యాధుడు వెఱగుపడి యీ పక్షులు గుంపుగూడి వలయెత్తుకొని పోవుచున్నవి. నేల వ్రాలగానే పోయి పట్టుకొనెదగాక' యని చింతించి మొగము మీది కెత్తుకొని ఱెప్పవేయక చూచుచు, నవిపోవు దిక్కునకయి క్రిందనే పోవుచుండెను. ఈ వింత చూడవలెనని లఘుపతనకము పావురములను వెంబడించి పోవుచుండెను.


అనంతర మా పక్షులు చూపుమేర దూరము మీఱిపోగానే వ్యాధుడు నిరాశ చేసుకొని మరలిపోయెను. అది చూచి యిప్పుడు మనము చేయవలసినది యేమియని పక్షులడిగెను. చిత్రగ్రీవు డిట్లనియె: "లోకమందు మాతాపితలు, మిత్రుడను వీరు మువ్వురే హితులు, తక్కిన వారందఱు ప్రయోజనము బట్టి హితులగుచున్నారు. కాబట్టి యిప్పుడు నాకు మిత్రుడొకడున్నాడు. ఆతడు హిరణ్యకుడను మూషికరాజు. గండకీ తీరమందు విచిత్రవన మాతని నివాస స్థానము. ఆతడు పండ్ల బలిమిచేత వల త్రాళ్ళు తెగగొఱికి మన యాపద బాపగలడు. అక్కడికి మనము పోయెదము." అని చెప్పగానే పావురములన్ని చిత్రగ్రీవుడు చెప్పిన గుఱుతు పట్టుకొని పోయి హిరణ్యకుని కలుగు దాపున వ్రాలెను. అప్పుడు హిరణ్యకుడు కపోతములు వ్రాలిన సద్దు విని భయపడి కలుగులో మెదలకుండెను. అనంతరము చిత్రగ్రీవుడు కలుగు దాపుచేరి యెలుగెత్తి యిట్లనియె: 'ఓ చెలికాడా ఏల మాతో మాటలాడవు?' అనగానే హిరణ్యకుడా మాట సవ్వడి పట్టి శీఘ్రముగా లాగ వెలుపలికి వచ్చి యిట్లనియ:


హిరణ్యకుడు పావురములను విడిపించుట

"ఆహా! ఏమి నా భాగ్యము! నా ప్రియ మిత్రుడు చిత్రగ్రీవుఁడు నాకు నేత్రోత్సవము చేయుచున్నాఁడు." అని పలుకుచు వలలోఁ దగులుకొన్న పావురములను జూచి వెఱఁగుపడి క్షణ మూరకుండి "చెలికాడా! ఇది యే" మని యడిగెను. చిత్రగ్రీవుడిట్లనియె: "ఇది మా పూర్వజన్మ కర్మమునకు ఫలము, చేసిన కర్మమనుభవింపక తీఱునా? అనఁగానే చిత్రగ్రీవుని బంధము చేదించుటకయి సమీపింపఁగాఁ చిత్రగ్రీవుఁ డిటులనియె: "చెలికాఁడా! చేయవలసిన దీలాగునఁగాదు. ముందుగా నా యాశ్రితుల బంధము వదిలింపుము. తరువాత నాకుఁగానిమ్ము. "అనిన హిరణ్యకుఁడు విని యిట్లనియె: "నా దంతములు మిక్కిలి కోమలములు. అన్నిఁటి బంధములు కఱచి త్రెంపజాలను. పండ్ల బలిమి కలిగినంతదాఁక నీ బంధము చేదించెదను. తరువాత శక్తి కలిగిన పక్షమున మిగిలిన వారి కార్యము చూచుకొందము" అనిన విని చిత్రగ్రీవుఁడిట్లనియ. ఆలాగుననే కానిమ్ము. శక్తికి మీఱి యేమి చేయవచ్చును? ముందు యథాశక్తి వీరి నిర్బంధము మానుపుము. ఆ వల నా వని యప్పటికయిన యట్లు విచారించుకొందము." అనిన హిరణ్యకుఁడిట్లనియె: "తన్నుమాలి పరుల రక్షింపవలె ననుట నీతిగాదు, 'తన్నుమాలిన ధర్మము, మొదలు చెడ్డ బేరము గలదా?' యను లోకోక్తి విన్నాఁడవు గావా? తాను బ్రతికి కదా సమస్త పురుషార్థములు సాధించుకోవలె? తాను బోయిన తరువాత దేనితో నయినఁ బనియేమి? అన విని చిత్రగ్రీవుఁ డిట్లనియె. "చెలికాడా! నీవు చెప్పినది నీతి కాదనను. అయినను నావారి దుఃఖము చూచి సహింపజాలను కాబట్టి యింత నొక్కి చెప్పితిని. ప్రాఙౌండు తన జీవితమునయిన మానుకొని మంచివారికి వచ్చిన కీడు తొలగింపవలె నని నీతికోవిదులు చెప్పుదురు. అది యటుండనిమ్ము. నావంటి వారు వీరు. వీరి వంటివాఁడను నేను. ఇప్పటి కొదవని నా ప్రభుత్వము వలన వీరికి రాఁగల ఫలమేమి? చెలికాఁడా! హేయమై వినశ్వరమైన యీ కళేబరమం దాస్థమాని నాకు యశము సంపాదింపుము. నా వలన జీతమా, బత్తెమా? యేదియు లేదు. అయినను వీరు సర్వకాలము నన్ను విడువక కొలుచుచున్నారు. నేను ఋణమెప్పుడు తీర్చుకోగలనీ యెఱుంగను. నా బ్రతుకు ముఖ్యముగా జూడకు, వీరి ప్రాణములు రక్షించితే జాలును. అనిత్యమైన మలినమైన కాయముచేత, నిత్యమై నిర్మలమైన యశము లభించెనా దానికంటె లాభము గలదా? శరీరమునకు గుణములకు మిక్కిలి యంతరము. శరీరము క్షణభంగురము. గుణములు కల్పాంతస్థాయులు, ఇట్టి శరీరము నపేక్షించి కీర్తి పోగొట్టుకొనవచ్చునా?" అనిన విని హిరణ్యకుడు సంతోషపడి పులకితుడై యిట్లనియె. చెలికాడా! మేలు మేలు, నీ యాశ్రితవాత్సల్యము గొనియాడ నేనేపాటివాడను? ఈ గుణముచే ద్రిలోకాధిపత్యమునకు దగి యున్నాడవు." అని పలికి యన్నింటి బంధములు తెగ గొఱికి వానినన్నింటిని సాదరముగా స్ంపూజించి "చిత్రగ్రీవా, చెలికాడా! యెంత వారికి గాని పుర్వ కర్మమనుభవింపక తీఱదు. వల దగులుకోలునకు నొచ్చుకోకు, సమస్తము తెలిసినవాడవు. నీకు నాబోటులు చెప్పెడుపాటివారు గారు. "అని యూరడించి బలగంబుతో జిత్రగ్రీవున కాతిథ్యము చేసి కౌగిలించుకొని వీడు కొలిపెను. అనంతరము చిత్రగ్రీవుడు తన పరిజనములతో హిరణ్యకుని గుణములు కొనియాడుచు నిజేచ్చంజనియె, మిత్రలాభము కంటె మించిన లాభము లోకమందేదియు గానము. కాబట్టి బుద్ధిమంతుడు పెక్కండ్రు మిత్రులను సంపాదించుకోవలెను. ఒక్క మూషికముతోడి మైత్రి కపోతముల కెంతకార్యము చేసినది! చూడుడు. అని చెప్పి మఱియు విష్ణుశర్మ యిట్లనియె:


----

Monday, June 25, 2018

నీతి చంద్రిక - పరవస్తు చిన్నయ సూరి (1)🌷

నీతి చంద్రిక - పరవస్తు చిన్నయ సూరి (1)🌷


🏵️


👉🏿గంగాతీరమందు సకలసంపదలు గలిగి పాటలీపుత్రమను పట్టణము గలదు.

ఆ పట్టణమును సుదర్శనుఁడను రాజు పాలించుచుండెను.

అతఁడొకనాఁడు వినోదార్థము విద్వాంసులతో సల్లాపములు జరుపుచుండఁగా 

నొక బ్రాహ్మణుఁడు

క. పరువంబు కలిమి దొరతన

మరయమి యనునట్టి వీనియందొకఁడొకఁడే

పొరయించు ననర్థము నాఁ

బరఁగినచో నాల్గుఁ జెప్పవలయునె చెపుమా?

క. పలు సందియములఁ దొలఁచును

వెలయించు నగోచరార్థ విజ్ఞానము లో

కుల కక్షి శాస్త్రమయ్యది

యలవడ దెవ్వనికి వాఁడె యంధుఁడు జగతి\న్‌

అని ప్రస్తావవశముగాఁ జదివెను.

ఆ పద్యములు రాజు విని చదువు లేక మూర్ఖులయి సదా క్రీడాపరాయణులయి తిరుగుచున్న తన కొడుకులఁ దలఁచుకొని యిట్లని చింతించె:

🏵️

"తల్లిదండ్రులు చెప్పినట్టు విని చదువుకొని లోకుల చేత


మంచివాఁడనిపించుకొన్నవాఁడు బిడ్డఁడు గాని తక్కిన వాఁడు బిడ్డఁడా?


మూర్ఖుఁడు కలకాలము తల్లిదండ్రులకు దుఃఖము పుట్టించుచున్నాఁడు.


అట్టివాఁడు చచ్చెనా తల్లిదండ్రులకు దుఃఖము నాఁటితోనే


తీఱుచున్నది. కులమునకు యశము తెచ్చినవాఁడు పుత్రుఁడు

గాని తల్లికడుపు చెఱుపఁ బుట్టినవాఁడు 

పుత్రుఁడు గాఁడు. గుణవంతులలోఁ బ్రథమగణ్యుఁడుగాని కొడుకును గన్నతల్లికంటె వేఱు గొడ్రాలు గలదా? 

గుణవంతుఁడయిన పుత్రుఁడొకఁడు చాలును. మూర్ఖులు నూఱుగురవలన ఫలమేమి? ఒక రత్నముతో గులకరాలు గంపెడయినను సరిగావు.


🏵️🏵️🏵️

విద్యావంతులయి గుణవంతులయిన పుత్రులను జూచి సంతోషించుట యను సంపద మహాపుణ్యులకుఁ గాని యెల్లవారికి లభింప" దని కొంత చింతించి, యుంకించి, తల పంకించి "యూరక యీ చింత యేల? నా పుత్రులు చదువమనిరా? పరామరిక మాలి తగిన విద్యాభ్యాసము చేయింపనయితిని. బిడ్డలకు విద్యాభ్యాసము చేయింపమి తల్లిదండ్రుల దోషము. తల్లిదండ్రులచేత శిక్షితుండయి బాలుఁడు విద్వాంసుఁడగును గాని, పుట్టగానే విద్వాంసుఁడు గాఁడు. పురుషకారముచేతఁ గార్యములు సిద్ధించును. రిత్తకోరికలచేత సిద్ధింపవు. నిద్రించు సింహము నోరమృగములు తమంత వచ్చి చొరవు. కాఁబట్టి యిప్పుడు 

నాపుత్రులకు విద్యాభ్యాసముకయి వలయు ప్రయత్నము చేసెద" నని చింతించి యచటి విద్వాంసులతో నిట్లనియె:


👉🏿"నా పుత్రులు విద్యాభ్యాసములేక క్రీడాసక్తులయి తిరుగుచున్నవారు. ఎవ్వరయిన వీరిని నీతిశాస్త్రము చదివించి మంచి మార్గమునకుఁ ద్రిప్పఁజాలినవారు కలరా?" అనిన విష్ణుశర్మయను బ్రాహ్మణుఁడిట్లనియె:


👉🏿"రాజోత్తమా! యిది ఎంతపాటి పని? మహావంశజాతులయిన దేవర పుత్రులను నీతి వేదులను జేయుట దుష్కరము గాదు. కొంగను మాటలాడించుట దుష్కరము కాని చిలుకను బలికించుట దుష్కరము గాదు. సద్వంశమందు గుణహీనుండు పుట్టడు. పద్మరాగముల గనిలో గాజు పుట్టునా? ఎట్టి రత్నమయినను సానపెట్టక ప్రకాశింపనట్లు బాలుఁడెట్టి వాఁడయిన గురుజనశిక్ష లేక ప్రకాశింపడు. కాబట్టి నే నాఱు మాసములలో దేవర పుత్రులను నీతికోవిదులను జేసి మీకు సమర్పించెదను" అనిన రాజు సంతోషించి యిట్లనియె.


👉🏿"పూవులతో గూడిన నారకు వాసన గలిగినట్లు సజ్జనులతోడ సావాసించు మూర్ఖునకు మంచి గుణము గలుగుట సాజము. అంతేకాదు. సాధుసాంగత్యము సర్వశ్రేయములకు మూలము." అని సాదరముగా వచియించి యాతనికిఁ బసదనమిచ్చి తన కొడుకులను రప్పించి చూపి

"విద్యాగంధములేక జనుషాంధుల వలె నున్నారు. వీరిని గన్ను దెఱపి రక్షించుట మీ భార"మని చెప్పి యొప్పగించెను. 

👉🏿అనంతర మా బ్రాహ్మణుండు వారల నొక రమణీయ సౌధమునకుఁ దోడుకొనిపోయి కూర్చుండఁ బెట్టుకొని యిట్లనియె.


"మీకు వినోదార్థమొక కథ చెప్పెద. అది మిత్రలాభము, మిత్రభేదము, విగ్రహము, సంధి నని నాలుగంశములచేత నొప్పుచుండును. వినుండు."

Saturday, June 23, 2018

🚩ద్రౌపది — ఆచార్య యార్లగడ్డ లక్ష్మీ ప్రసాద్

🚩ద్రౌపది — ఆచార్య యార్లగడ్డ లక్ష్మీ ప్రసాద్


( ఈ పుస్తకానికి కేంద్ర సాహిత్య అకాడెమి బహుమతులు వచ్చాయి.)


కురుక్షేత్ర యుద్ధం ఆఖరు దినాలలో ఒక ఉదయం ఈ కథ ప్రారంభమౌతుంది.


👉🏿యుద్ధం భీకర పర్యవసానాన్ని చూసి విచారపడుతున్న ద్రౌపది ఈ మారణహోమం జరగటంలో తన పాత్రను గురించి ఆత్మపరీక్ష చేసుకొంటూ ఉంటుంది. అంతకుముందురోజు ఉదయం ద్రౌపదిని నిద్రలేపిన నకులుడు ద్రౌపది కుమారులు ఐదుగురినీ రాత్రికి రాత్రే అశ్వత్థామ సంహరించిన విషయం చెపుతాడు. ఆ వార్త విన్న ద్రౌపది వివశురాలవుతుంది. యుద్ధభూమిలో సోదరుడి, పుత్రుల మృతశరీరాలను చూసిన ద్రౌపదికి దుఃఖంతో పాటు కోపంకూడా వచ్చింది. అశ్వత్థామను చంపి పగతీర్చుకొమ్మని తన భర్తలను నిలదీసింది.


చంపటానికి వచ్చిన పాండుపుత్రుల చేతిలో ఓడిపోయిన అశ్వత్థామ క్షమాభిక్ష కోరి తన తలపై ఉన్న చూడామణిని కోసి ఇచ్చాడని తెలిశాక ఆమె కోపం చల్లారుతుంది.🚩


👉🏿ఆ తరువాత యుద్ధంలో చనిపోయిన బంధువులకు పాండవులు తిలోదకాలు సమర్పిస్తుండగా కర్ణుడికి కూడా తిలోదకాలివ్వమని కుంతి కోరుతుంది. కర్ణుడు తన జ్యేష్టకుమారుడన్న సత్యాన్ని బయటపెట్తుంది. 

ఈ విషయం విన్నవారంతా ఆశ్చర్యపోతారు. కర్ణుడు తన భర్తలకి అన్న అనే విషయం ద్రౌపదిని విస్మయపరిచింది. ఈ విషయం ముందే తెలిసిఉంటే తనకూ కర్ణుడికీ మధ్య ఎలాంటి సంబంధ బాంధవ్యాలు ఉండేవన్న సందేహం ఆమెకు కల్గింది. ఆమె అంతకు ముందు కర్ణుని రెండుసార్లే చూసింది. ఆ రెండు సందర్భాలలోనూ ఆమెకు కర్ణుడిపట్లా తిరస్కారభావమో, అసహ్యమో కల్గాయి. తాను కర్ణుని రెండు సార్లే కలసినా తనజీవితమంతా కర్ణుని చుట్టే తిరిగినట్లుందని ఆమెకు తోచింది. ఆమె కర్ణుని మొదటిసారి చూసింది తన స్వయంవర సమయంలో. సూతపుత్రుడన్న కారణంతో కర్ణుని మత్స్యయంత్రం చేదించటానికి ప్రయత్నం చేయకుండా ఆమే ఆపించింది. 

👉🏿ఆ తరువాత ఆమె కర్ణుని చూసింది కౌరవసభలో. 

ఆరోజున తనను అవమానించటంలో కర్ణుడు ప్రముఖ పాత్రే వహించాడు. కర్ణుని హీనునిగా తలపోస్తున్న ద్రౌపదికి, కుంతి, కృష్ణుడు చివరిరోజుల్లో పశ్చాతప్త హృదయుడైన కర్ణుడి ఉదాత్తప్రవర్తన గురించి ఆమెకు తెలిపారు. మరణించిన కర్ణుడు అదృష్టవంతుడు. అతడి మరణం అత్యంత విషాదాన్ని ఏర్పరిచింది. అతనికి అద్భుత, విశిష్ట వ్యక్తి అనే కీర్తి వచ్చింది. తమకూ, కర్ణుడికీ ఉన్న బాంధవ్యం తెలిసిన పాండవులు విషాదభరితులయ్యారు. ధర్మరాజుకు రాజ్యం మీద విరక్తి కల్గింది. అతన్ని పట్టాభిషేకానికి సుముఖుణ్ణి చేసే బాధ్యత ద్రౌపదే తీసుకోవలసి వచ్చింది.


👉🏿పట్టమహిషైన ద్రౌపదికి తన జీవనపథమ్మీద, తన వివాహంపైన ఉన్న ధర్మశంకలను, కృష్ణద్వైపాయనుడు (వ్యాసుడు), కృష్ణుడు తీర్చారు. 

👉🏿పూర్వ జన్మలలో ఆమె వేదవతి, ఆ తరువాత మౌద్గల్య ముని భార్య ఇంద్రసేన. ఆమె పాతివ్రత్యానికి మెచ్చిన మౌద్గల్యుడు ఆమెతో ఏకకాలంలో ఐదురూపాల్లో (త్రిమూర్తులు, ఇంద్రుడు, మన్మథుడు) రమించాడు.

👉🏿 ఆ తరువాతి జన్మలో ఆమె కాశీరాజు కుమార్తె అనామికగా జన్మించింది. పతికోసం ఘోరమైన తపస్సు చేసింది. పరమశివుడు ప్రత్యక్షమై ఏం కావాలని అడిగాడు. పతి అన్న పదాన్ని ఐదుసార్లు పలికింది ఆమె. ఐదుగురు పతులను అనుగ్రహించాడు శివుడు.


👉🏿నీకు ఐదుగురు పతులున్నా అది ధర్మవిరుద్ధమని 

ఎవరూభావించరు అని, ఆమె కోరుకొన్న విధంగా ఐదుగురితో సుఖించటానికి తగ్గ యవ్వనం, కామభోగేఛ్ఛ, వారిని సేవించేందుకు అవసరమైన శుశ్రూషాభావం, కన్యాత్వం, సౌభాగ్యం అనుగ్రహించాడు.

👉🏿 మరుజన్మలో ఆమె యజ్ఞం చేస్తున్న ద్రుపదుడికి అగ్నిగుండంలో లభించింది. ఆమెను పార్థునికివ్వాలన్న తలపుతో ఉన్న ద్రుపదుడు, పాండవులు మరణించారన్న మాట విని, ఆమెకు స్వయంవరం ప్రకటించాడు.


👉🏿ద్రౌపది స్వయంవరం అవగానే పెద్ద యుద్ధమే జరిగింది. 

ఆమెను స్వయంవరంలో గెలిచినవాడు, అతని సోదరులు యుద్ధంలో కూడా గెలిచి, తమ తల్లి దగ్గరకు తీసుకువెళ్ళారు. అక్కడ వారి తల్లి అనాలోచితంగానో, ఆలోచితంగానో అన్న మాటకు కట్టుబడి ఆమె ఆ అయిదుగురు సోదరులనూ పెళ్ళి చేసుకోవలసి వచ్చింది. ఆ తర్వాత వారు పాండుకుమారులని ఆమెకు తెలిసింది. ఐదుగురు పతులతోనూ ఆమె సుఖజీవనం ప్రారంభించింది.


👉🏿పాండవులు ప్రఛ్ఛన్నవేషాలు వీడి ఇంద్రప్రస్థంలో జీవించటం మొదలుబెట్టాక చాలా విశేషాలు జరిగాయి.

ద్రౌపదితో ఏకాంతోల్లంఘన లేకుండా ఒక్కొక్కరూ ఒక సంవత్సరం గడపాలని అన్నదమ్ములు చేసుకొన్న ఒప్పందాన్ని ఉల్లంఘించిన అర్జునుడు ఏడాది పాటు తీర్థయాత్రలకు వెళ్ళి మూడు వివాహాలు చేసుకొని, శ్రీకృష్ణుడి చెల్లెలు సుభద్రను ఏకంగా ఇంద్రప్రస్థానికే తెచ్చాడు.


👉🏿పాండవులు రాజసూయం చేశారు. వారి ఆధిపత్యాన్ని చూసి కన్నెర్ర జేసుకొన్న దుర్యోధనుడు, మాయాద్యూతంలో గెలిచి పాండవులనూ, ద్రౌపదినీ బానిసలుగా చేసుకొన్నాడు. అంతకుముందు ఏ మహారాణికీ జరగని అవమానాలు ద్రౌపదికి జరిగాయి. 

👉🏿ఏకవస్త్ర ఐన ద్రౌపదిని నిండుసభకు జుట్టుపట్టుకుని ఈడ్చుకువచ్చాడు దుశ్శాసనుడు. దుర్యోధనుడు ఆమెను కూర్చోమని తన తొడను చూపించాడు. ఆమె పతులముందే ఆమెను వివస్త్రను చేయబూనాడు.

👉🏿 ఆ ప్రయత్నం విఫలమైన తర్వాత మరోసారి జూదమాడి పాండవులను అడవుల పాలు చేశాడు. ద్రౌపది పాండవులతో పాటు పన్నెండేళ్ళు వనవాసం చేయవల్సివచ్చింది. 

👉🏿ఆ సమయంలోనే సైంధవుడు ద్రౌపదిని అపహరించడానికి ప్రయత్నించాడు. 

👉🏿వనవాసం ముగిశాక అజ్ఞాతవాసం కోసం విరాటపురం వెళ్ళినప్పుడు. ద్రౌపది విరాట రాణికి సైరంధ్రిగా ఉండవలసి వచ్చింది.


👉🏿 కీచకుడు ఆమెను బలవంతంగా అనుభవించటానికి ప్రయత్నించి భీముని చేతిలో మరణించాడు.


👉🏿అజ్ఞాతవాసం తరువాత రాయబారాలు, సంధి ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నప్పుడు ద్రౌపది వాటిని వ్యతిరేకించింది. 

యుద్ధం జరిగి, తనను అవమానించినవారిని తన భర్తలు నిర్జించి తన పగ తీర్చాలని ఆమె కోరుకొంది. ఆ కోరిక నెరవేరే క్రమంలో తన పుత్రులను కోల్పోయి పెద్ద మూల్యమే చెల్లించుకోవలసి వచ్చింది.


👉🏿 ఆ తర్వాత ఆమె కొన్నేళ్ళు హస్తినాపుర పట్టమహిషిగా జీవించింది. కొన్నాళ్ళకు కృష్ణుడు మరణించాడు.


👉🏿పాండవులు మహాప్రస్థానం ప్రారంభించారు. ఆ యాత్రలో అందరికన్నా ముందు మరణించింది ద్రౌపది.


.


ఈ పుస్తకంలో నాకు నచ్చిన అంశాలు.


తెలిసిన కథను మనకు మళ్ళీ చెప్పటానికి రచయిత ఎంచుకొన్న క్రమం – మనకు పరిచయమైన క్రమంలో నడవదు ఈ కథ. ఉపపాండవుల మరణశోకంతో ద్రౌపది దుఃఖిస్తుండటంతో ఈ కథను మొదలుబెట్టడం నాకు చాలా ఆశ్చర్యాన్ని కల్గించింది.


తన ఐదుగురు భర్తల గురించి ద్రౌపది విశ్లేషణ – పాండవు లైదుగురి వ్యక్తిత్వాలను ద్రౌపదితో ప్రథమ సమాగమపు సమయంలో వారి ప్రవర్తనలద్వారా ఆవిష్కరిస్తాడు రచయిత. వారి మనస్తత్వాలను ఆకళింపు చేసుకొని వారి మనోభావాలను దెబ్బ తీయకుండా ద్రౌపది ప్రవర్తించే విధానాన్ని ఆసక్తికరంగా చిత్రీకరించారు.


కుంతికీ ద్రౌపదికీ ఉన్న సాన్నిహిత్యం – ఈ నవలలో ద్రౌపదికి ముఖ్యస్నేహితురాలు ఆమె అత్తగారే. ద్రౌపది వలే కుంతికూడా విలక్షణమైన పురుష సంబంధాలు కల్గినదే. ద్రౌపది మానసిక సంఘర్షణలను, సందిగ్ధాలనూ అర్థం చేసుకొని ద్రౌపదికి మానసిక సాంత్వనను కలిగించటానికి కుంతి ప్రయత్నిస్తుంటుంది.


ఈ నవలలో చాలా విలక్షణమైనది కృష్ణకూ, కృష్ణునికీ ఉన్న సంబంధం. ఇద్దరికీ ఒకరిపట్ల ఒకరిపై విపరీతమైన మమకారం. మానసికంగా వారిద్దరూ అతిసన్నిహితులు.


ఈ కథ చెప్పటంలో లక్ష్మీప్రసాద్‌గారి శైలి ప్రత్యేకించి మెచ్చుకోదగింది. చదువరిలో ఉత్కంఠను రేకెత్తించి పుస్తకాన్ని కడవరకూ చదివింపచేస్తుంది. ఆయన వాక్యాలూ, సన్నివేశాలూ ఉద్విగ్నంగా వడివడిగా పరిగెడతాయి.


 🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷

🚩శ్రీ రాముని అంతరంగం- 👉🏿తనకు కవల పిల్లలా? 🙏🚩శ్రీ రాముని అంతరంగం-  👉🏿తనకు కవల పిల్లలా?  🙏


🏵️

👉🏿ఒకవైపు మణిదీపాలు, మరోవైపు కానుగ నూనెతో వెలిగించిన


గాజు దీపాలు తోటలో అక్కడక్కడా కాగడాలు-వాటిని మించి గగనంలో


కోటి దీపాల కాంతి ప్రసరిస్తున్న కలువలరేడు - ఎటువంటి బాధనైనా


మరిపించే అందాల రాత్రి అది


👉🏿రాముడొక్కడే అక్కడ కూర్చున్నాడు.


అతని హృదయంలో ఒక నిస్తబ్దత ఆవరించి ఉన్నది.


ఆలోచనలన్నీ గడ్డకట్టి మంచుకుహరంలో పడేసినట్లున్నాయి.


నిద్రలో ఉలిక్కిపడి లేచిన కోయిల ఒక్కసారి ‘కుహూ’ అని అరచి


మళ్లీ కళ్లు మూసుకుంది.


గాలికి తోటలోని పరిమళాలు ముక్కుపుటాలకు చేరుతున్నాయి.


హాయిగా ఉన్న వెనె్నల-జాబిల్లి-పూల సుగంధాలు-ఆత్మీయుల


అనురాగ భాషణలు ఇవేవీ అతడిని తాకలేకపోతున్నాయి.


లోకంలో నూతనంగా పుత్రుడు జన్మించినపుడు ఏ తండ్రి


అయినా పొందే అనుభూతిని ఇప్పుడు తాను అనుభవిస్తున్నాడు.


👉🏿తనకు కవల పిల్లలా?


ఎంత సంతోషం అన్పిస్తున్నది. వైదేహి గర్భమెంత శుభప్రదమైనది.


ఇద్దరు బిడ్డలకు ఒకేసారి జన్మనిచ్చినఆ వుదరాన్ని తాకే అదృష్టం


తనకు లేకుండా పోయింది.


అతని హృదయంలో ఒక నిస్తబ్దత ఆవరించి ఉన్నది.


ఆలోచనలన్నీ గడ్డకట్టి మంచుకుహరంలో పడేసినట్లున్నాయి.


🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷

Friday, June 22, 2018

🚩అధర్వణ వేదము.......


🙏 బ్రాహ్మణే నమః "🙏


🚩అధర్వణ వేదము.......


👉🏿" అధర్వణుడు అంటే , పురోహితుడు ( ఆచార్యుడు ) అని అర్థం.


అధర్వణుడు అనే ఆచార్యుడు( ఋషి ) వల్ల లోకానికి


ఈ మంత్రాలు తెలిసిన వేదం గనుక దీనిని ' అధర్వణ ' వేదము


అన్నారు.


ఈ వేదాలలో కష్టాలను పారద్రోలడానికి , శతృవులను


సంహరించడానికి ఉపయోగపడే మంత్రాలు , వచన రూపంలోనూ ,


పద్యరూపంలోను వున్నాయి. ఈ వేదమునందు జీవుల మనుగడకు


సంబంధించిన విషయాలు ; శాస్త్ర సాంకేతిక విజ్ఞానము , మరియు అనేక


విషయాలు ఇందులో చెప్పనడినవి . ఇందు ఇహ లోకమునకు


సంబంధించిన విషయాలు అనేకమున్నాయి .


🙏' పృథ్వీ సూక్తం ' సృష్టి. ఎంత అద్భుతమైనదో వర్ణించే గీతం ఇందులోనిదే.


ఈ వేదానికయజ్ఞాల నిర్వహణను పర్యవేక్షించే ' బ్రహ్మ' ప్రతినిధి .

బ్రహ్మ యను ఋత్విక్కు అవశ్యమెరుగవలసిన మంత్రాలు ఇందు ఉండుటవలన , ఈ వేదమునకు ' బ్రహ్మ వేదము ' అని కూడా పేరు.


ఇందులో గల ఉపనిషత్తులలో :


1. ప్రశ్నోపనిషత్తు, 2. మాండుక్యోపనిషత్తు , 3. ముండకోపనిషత్తు ముఖ్యమైనవి.


ఇతర వేదములకంటే ఈ వేదంలో శాంతి , పౌష్టిక కర్మలు ఎక్కువగా కలవు.

ఈ వేదంలోని బ్రాహ్మణమునకు ' గోవధ బ్రహ్మణము ' అని పేరు.


ఈ వేదం లోని 9 శాఖలలో ప్రస్తుతము ఒక్క శాఖ మాత్రమే వున్నది.


ఒకప్పుడు ఈ అధర్వణవేదం ఉత్తర భారతంలో బాగా ప్రాచూర్యం లో


వుండేది. ప్రస్తుతంఅక్కడ ( గుజరాత్ , సౌరాష్ట్ర , నేపాల్ లలో )


బహు కొద్దిమంది మాత్రమే పారాయణం చేస్తున్నారు.


ఈ అధర్వణ. వేదమునకు ' కౌశిక ' సూత్రం వ్యవహారంలో వున్నది.


ఈ వేదమునకు ఉప వేదము -- అర్థ శాస్త్రము .


అధర్వణ వేద సూక్తులు 🙏


1. ఓ ప్రభూ! నీకు మేము భక్తుల మగుదుము గాక !

2. ఈశ్వరుడొక్కడే మరియు నిజమునకు ఒకడే కలడు.

3. పరమేశ్వరుడొక్కడే పూజకు యోగ్యుడు. మరియు స్తుతి తుల్యుడు .

4. ఆ ఈశ్వరుడు మనలను పాపములనుండి విముక్తులను చేయును 

గాక !

5. ఆత్మను తెలిసికొనినచో మనుష్యుడు మృత్యువునకు భయపడడు.

6. ఎవడు ఆ బ్రహ్మమును తెలిసికొనునో వాడు మోక్షము పొందును.

7. మేము వేదోపశయుక్తులమగుదుము గాక !

8. పుణ్యసంచయము నా గృహము యొక్క శోభను పెంచుగాక ! పాపరాశిని నేను నాశనము చేసితిని .


9. ఓ పరమాత్మా ! నన్ను బ్రహ్మ జ్ఞానులైన విద్వాంసులలో నీకు ప్రియునిగా జేయుము .

10. ప్రాణులవైపు నుండి లక్ష్యమును వీడకుము .

11. యజ్ఞ ( సత్కర్మ ) హీనుని తేజము నష్టమగును .

12. సర్వ దిశలును మాకొరకు హిత మొనర్చు గాక !

13. మేము సత్పురుషుల అభిమతానుసారముగా ప్రవర్తింతుము గాక !

14. మేము సమస్త జీవులలో యశ స్వ్యుల మగుదుము గాక

15. అవిద్యనుండి తొలగి జ్ఞానమును చేపట్టుడు.

16. యజ్ఞమే సమస్త బ్రహ్మాండమునకు సంబంధించి నట్టి నాభి స్థానము .

17. మానవుడా ! నీవు పైకి లెమ్ము. క్రిందపడకుము .

18. మనలో ఎవ్వడును ద్వేషించువాడు వుండకూడదు .

19. సమ్య క్ గతి , సమ్యక్ కర్మ , సమ్యక్ జ్ఞానము , మరియు సమ్యక్ నియమవర్తులై పరస్పర

ప్రేమతో మాటాడుకోనవలెను.

20. నన్ను పాపము , మరియు మృత్యువు బాధించ కుండు గాక !

21. మానవుడు దుఘ్దాది పదార్థములచేతను రాజ్యము చేతను వృద్ధిపొందవలెను .

22. మేము నిరోగులమై ఉత్తమ వీరుల మగుదుముగాక !

23. వున్నతి నొందుట ముందుకు నడచుట ప్రతిజీవుని లక్ష్యము.

24. బ్రహ్మచర్యమును తపోబలముచేతనే విద్వాంసులు మృత్యువును జయించిరి..

25. నా ఎడమ చేతిలో కర్మ ( పురుషార్థము ) కలదు .

26. నేను ప్రియముగా మాటలాడుదును గాక !

27. భూమి నాతల్లి నేను ఆ మాతృభూమికి పుత్రుడను .

28. మనము ( మేము ) ఋణరహితులై పరలోక మార్గముల నడతుము గాక !

29. నేను వాణితో మాధుర్యముగా మాటలాడుదును .

30. మేము బహుకాలము వరకు సూర్యుని దర్శించు చుందుము గాక !

31. ఓ మనుష్యుడా ! నీవు వృద్ధాప్యము రాకముందే చావకుము.

32. నూర్ల చేతులతో పోగు చేసి , వేల చేతులతో పంచిపెట్టుము .

33. మృత్యువు మాకు దూరమై అమృతపదము ప్రాప్తమగు గాక !

34. మా కొరకు అన్నియు కళ్యాణమయ మగుగాక !

35. బ్రహ్మ చర్యవ్రతమును తపస్సుచేత రాజు రాజ్యమును సంరక్షించును .

36. నాకు మేలు చేకూరు గాక ! మరియు ఎలాటి భయము లేకుండు గాక !

37. నాకొరకు అన్నము మేలుచేకూర్చు నట్టిదియును , రుచిగలదియు అగు గాక !

38. మానవులారా ! మీరు అందరిమధ్యలో విద్వేష మును తొలగించి సమత్వమున ప్రవర్తింపుడు .

గోవు తన బిడ్డను ప్రేమించినట్లు మీరందరూ ఒకరి నొకరు ప్రేమించుకొనుడు .

39. పుత్రుడు తండ్రి వ్రతమును , తల్లి ఆజ్ఞను పాలించువాడు కావలయును. భార్య తన పతితో

శాంతియుక్తమగు మధురవాణితో మాటలాడునది కావలయును . అన్నదమ్ములకు పరస్పర

ద్వేషముండ రాదు. అక్కచెల్లెండ్ర మధ్య ఈర్ష్య యుండరాదు. మీరందరు కలసి సమ వ్రతులై

మృదుమధురముగా మాటలాడు కొనుడు . పరస్పరము మేలగునట్లు ప్రవర్తింపుడు .

40. శ్రేష్ఠత్వము పొందుచు మీరందరూ సహ్రుదయులై కలిసి యుండుడు. ఎప్పుడును వేరు గాకుడు .

ఒకరినొకరు ప్రసన్నల జేయుచు అందరు కలిసి మీకు కలుగు గొప్పఆపదను తొలగించుకొనుడు

41. పరస్పరముగా మృదుభాషణలనే అలవరించు కొనుచు వ్యవహరించుడు . మరియు తమ అను.

రక్తులతో నిత్యమూ ఐక్యత కలిగి యుండుడు . "

॥ ఓం శాంతి శాంతి శాంతి శాంతి : ॥

॥ హరి ఓం తత్సత్ ॥


🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏

<<<<<>>>>>

పైన పేర్కొన్న నాలుగు వేదముల సారాంశాన్ని సంగ్రహంగా , సంక్షిప్తంగా ఈ క్రింద పేర్కొన్న

వేద పండితుల రచనలనుండి సేకరించ బడినవి .

1. కొత్తపల్లి హనుమంత రావు

2. కూచిభోట్ల వెంకట సత్యనారాయణ రావు గారు .

మరియు మూడు వేదాల సూక్తులను , " సర్వేలు " ఆశ్రమం వారు ప్రచురించిన అమృతవాహిని

అను గ్రంథమునుండి సేకరించ బడినది .


 🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏😄

ఉత్తర రామాయణంలో సీత 🌷

ఉత్తర రామాయణంలో సీత 🌷


🏵️


తే. రమణి మరి కొంత వడి దాఁక రథము జూచు

దరుణి మరి కొంత సేపు కేతనముఁ జూచు

గాంత మరి మీద రథ పరాగంబుఁ జూచు

బడఁతి మరి యంతటను వట్టి బయలు జూచు.

🚩

పై పద్యం కంకంటి పాపరాజు వ్రాసిన ఉత్తర రామాయణం లోనిది.


👉🏿రాజాజ్ఞ తెలిపి, ఆమెను వదిలివేయడంతో తన పని పూర్తయిన లక్ష్మణుడు


🙏“ దుఃఖిస్తూ నమస్కరించి, గంగ ఆవలి తీరంలో వుంచిన రథమెక్కి


బయలుదేరిపోతాడు. 

🏵️

అప్పుడు ఆ రథాన్ని చూస్తూ అలానే వుండిపోయింది సీత. 

నింద వలని బాధా, రాముని చర్యపట్ల దుఃఖమూ, హఠాత్తుగా జరిగిన పిడుగుపాటు లాంటి ఆఘాతం వలని దిగ్భ్రమా, భయమూ, ఈ అరణ్య మధ్యంలో ఒక్కసారిగా వదిలేసి పోయినారే దైవమా, అనే నిస్సహాయతా – ఆ నిమిషం వరకూ వున్న లక్ష్మణుడు కూడా వెళ్ళిపోతుండడంతో పై భావాలన్ని ఆమెను ఒక్కసారిగా ముప్పిరిగొనగా నిలువు గుడ్లతో లక్ష్మణుని రథం పోయిన వైపే చూస్తూ ఉండిపోయింది.

🏵️🏵️🏵️


👉🏿రథం దూర దూరంగా వెళ్ళిపోతున్నది.

ఆమె రథాన్నే చూస్తున్నది. క్రమక్రమంగా అది కనిపించకుండా పోయింది. 🚩

ఇప్పుడు రథం పైన ఎగురుతున్న కేతనం మాత్రము కొంచెం కొంచెంగా కనిపిస్తున్నది. ఆమె కేతనము వైపే చూస్తున్నది. 

కేతనమూ కనుమరుగై పోయింది.🚩

గుర్రపు గిట్టలవల్లా, రథచక్రాలవల్లా రేగుతున్న దుమ్ము మాత్రమే కనిపిస్తున్నది. ఆమె ఆ రథ పరాగాన్నే చూస్తున్నది. ఆ ధూళి కూడా మాయమైపోయింది. 🚩

ఇంకేమున్నది, వట్టి బయలు! ఆమె అలానే చూస్తూ వుండిపోయింది.


ఎంత చూస్తే మాత్రం ఏమున్నది. 🚩


అంతా శూన్యం. వట్టి బయలు. బైటా, మనసు లోపలా కూడా.

🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏

(చిత్రం వడ్డాది పాపయ్య ..చందమామ.)

Saturday, June 16, 2018

సామూహిక పాపకర్మ... దుఃఖకర ప్రాకృతిక వైపరీత్యాలు.!

సామూహిక పాపకర్మ... దుఃఖకర ప్రాకృతిక వైపరీత్యాలు.!

🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏


మహాభారతంలో చాలాపాపం చేసిన పెద్దలు పదిమందే.


చనిపోయిన వారు లక్షమంది.


దుఃఖంలో మునిగిపోయిన కుటుంబాలు లక్షమంది.

అహంకారం, రాగద్వేషం, వీటితో ఆచరించిన సత్కర్మలు అంటే-క్రతువులు, జపతపాలు, దానాలు కూడా ఫలితాన్ని ఇవ్వకుండా ఆ వ్యక్తి యొక్క మృత్యువులోనే నశిస్తున్నాయి.

ప్రకృతిని మన భౌతిక మానసిక ప్రవర్తన ద్వారా పవిత్రంగాపెట్టుకోవడం మన కర్తవ్యం.


ఇటువంటి దుఃఖకర ప్రాకృతిక దుస్సంఘటనలు వెనుక మనుష్యుల వంటి కారణాలు కనబడేవి కావు.

ప్రకృతిలో మానవులు చేసిన పాపకర్మ,

సామూహిక పాపకర్మ వ్యాపించి ఉండడం చేత ఇట్టి వైపరీత్యాలు,

సంఘ మరణాలు సంభవించవచ్చు. అంతేకాని ఇందులో ఈశ్వరుడు ఆగ్రహించాడని కాని, దయచూపలేదని కాని వ్యాఖ్యానించకూడదు.

అలాగే పోయిన వ్యక్తులు వారి పాపఫలం అనుభవించారని చెప్పకూడదు.


వారందరికి అప్పుడే ఆయువు తీరిందని కూడా చెప్పకూడదు.

ఇక్కడ ఏ వ్యక్తి యొక్క కర్మ ముఖ్యం కాదు. ప్రకృతిలో భౌతిక కాలుష్యం దాని ఫలము మనకి కనబడతాయి.

మానవ సంఘం చేసే అసురీ స్వభావం కలిగిన నైతిక పాప కాలుష్యం యొక్క ఫలం ఇట్లా ఉంటుందని గ్రహించుకోవాలి.

కష్ట నష్టాలకి గురైన వారందరికి మన సానుభూతి చూపవలసిందే.


👉🏿

సర్వే జనాః సుఖినోభవంతు


🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏

Tuesday, June 12, 2018

తెలుగు కావ్యాలలో శ్రీ లక్ష్మీ స్తుతి🌷

తెలుగు కావ్యాలలో శ్రీ లక్ష్మీ స్తుతి🌷
శ్రీ మహాలక్ష్మి నిత్యానపాయిని. నారాయణుని శ్రీ మన్నారాయణు ని చేసిన లోకమాత.మంగళ స్వరూపిణి. . ఈ చరాచర సృష్టి అంతయు శ్రీ లక్ష్మీనారాయణుల సంకల్పాధీనమని పెద్దలంటారు..


తెలుగు కావ్యాలను పరిశీలిస్తే "కేయూరబాహుచరిత్ర " రచించిన మంచెన యే కావ్యాది లో శ్రీ లక్ష్మీదేవి ని స్తుతించే సంప్రదాయాన్ని ప్రారంభించాడు.

అనంతరం కవిసార్వభౌముడు శ్రీనాథుడు శివరాత్రి మాహాత్మ్యం లో-- 

🏵️ 

“ మదనుగన్నతల్లి మాధవుని ఇల్లాలు

బ్రతుకులెల్లఁ దాచె పట్టి చూడ

ముఖ్యమైన లక్ష్మి ముమ్మడి శాంతాత్ము

మందిరంబు నందు మసలు చుండు”

🏵️  🏵️ 

తన తొలికావ్యాల్లో లేని నూత్న సంప్రదాయాన్ని ఈ కావ్యం లో ప్రదర్శించాడు ఈశ్వరార్ఛన కళాశీలుడు. కనకాభిషేకాలు పొందిననాడు తెలియని ధనలక్ష్మి విలువను జీవన సంధ్యాసమయం లో గుర్తించిన మహాకవి శ్రీనాథుడు.


🌷


బమ్మెర పోతన భాగవత శేఖరుడు. శ్రీకైవల్యాన్ని కోరి కావ్య నిర్మాణం చేసిన కర్మయోగి. ఆయన తన భాగవతం లో కలుముల జవరాలి కి పెద్దపీటే వేశాడు.


🏵️ 

“ హరికిన్ బట్టపుదేవి,పున్నెముల ప్రోవర్ధంపు పెన్నిక్క, చం

దురు తోబుట్టువు భారతీగిరి సుతల్ తో నాడు పూబోణి తా

మర లందుండెడి ముద్దరాలు,ఝగముల్ మన్నించు నిల్లాలు,భా

సురతన్ లేములవాపు తల్లి సిరి యిచ్చున్ నిత్య కళ్యాణమున్.”


🏵️  🏵️  🏵️ 

హరికి పట్టపురాణియై,చంద్రునికి తోబుట్టువై, భారతీ గిరిసుతలతో ఆటలాడెడు ముద్దరాలై, జగములనేలెడి ఇల్లాలిని లేములబాపు తల్లి గా పోతన సంప్రార్ధన.ఈపద్యమే విక్రమార్కచరిత్ర రచించిన జక్కన కు మార్గ దర్శకమైంది.

🏵️ 

“ రాజు సహోదరుండు, రతిరాజు తనూజుడు, తండ్రి వాహినీ

రాజవరుండు, లోకముల రాజుగ రాజితలీల నొప్పనా

రాజమరాళ యాన సిరి................................

......................... రాజ్యరమారమణీయు జేయుతన్.”


🏵️  🏵️ 

ఆంటూ ప్రార్ధించాడు జక్కన.


రామాయణ కవయిత్రి మొల్ల కామునితల్లి గా కామితవల్లి శ్రీ మహాలక్ష్మి ని స్తుతించింది మొల్ల రామాయణం లో.......

🏵️ 

“ సామజ యుగ్మ మింపలరఁ జల్లనినీరు పసిండికుండలన్

వే మఱు వంచి వంచి కడు వేడుక తో నభిషిక్త జేయగా

దామరపూవు గద్దియ ముదంబున నుండెడి లోకమాత మా

కాముని తల్లి సంపద నఖండము గా నిడు మాకు నెప్పుడున్.”

🏵️  🏵️  🏵️


మదపుటేనుగులు చల్లని నీటిని బంగారు పాత్రలతో అనేకమార్లు” వంచి వంచి” మిక్కిలివేడుక తో అభిషిక్తురాలిని చేయగా తామరపూల నివసించు లోకమాత గా లక్ష్మీదేవిని దర్శించింది కవయిత్రి మొల్ల.


నందితిమ్మన తన పారిజాతాపహరణం లో, తాను వ్రాయ బూనిన పారిజాతాపహరణ కావ్యేతివృత్తం లోని సత్యభామ అలక – శ్రీకృష్ణుఢు అలక తీర్చడం అనే అంశాలు ధ్వనించేటట్లుగా ---- అలక తీరి పులకాంకిత యౌతున్న ఇందిరను దర్శింపజేశాడు.


🏵️ 

“ సరసపుటల్క దీర్చు తఱి శార్జ్ఞ సుదర్శన నందకాబ్జ సం

భరణ గుణాప్తి నెన్నడుము పై, గటి పై, జడ పై గళంబు పై

హరి నలుగేలు బైకొన సుఖాంబుధి నిచ్చలు నోలలాడు నిం

దిర కృపజూచు గాత నరదేవ శిఖామణి కృష్ణరాయనిన్.”


🏵️  🏵️  🏵️


తెనాలి రామలింగడు గా ఉద్భటారాధ్య చరిత్ర ను రచించినా,


అందులో “కలశాంభోనిధి యాడుబిడ్డ, శశికిన్ గారము తోబుట్టు ......” ఇత్యాది గా లక్ష్మీదేవిని స్తుతించి, తెనాలి రామకృష్ణునిగా పాండురంగమాహాత్మ్యాన్ని అందించిన మహానుభావుడు – రామకృష్ణకవి.


🏵️  🏵️  🏵️  🏵️


“అవతారమందె నే యఖిలైక జనయిత్రి

కలశ రత్నాకర గర్భసీమ

దోబుట్టువయ్యె నే యతులిత కాంచనవర్ణ వెలది

వెన్నెల గాయు వేల్పునకును

బాయకయుండు నే పరమ పావనమూర్తి

చక్రి బాహా మధ్య సౌధసీమ

నభిషేకమాడు నే నభివర్ణితా చార

దిగ్గజానీతమౌ తేటనీట

నవనిధానంబు లే దేవి జవణి సరకు

లమ్మహాదేవి శ్రీదేవి యాదిలక్ష్మి”


🏵️  🏵️  🏵️


అంటాడు పాండురంగవిభుడు." అతులిత కాంచన వర్ణ వెలది శ్రీమహాలక్ష్మి.--- "అనంతమైన బంగారు వన్నె గల స్త్రీమూర్తి ఆమె. ఆమె వెన్నెల కాయు వేల్పునకు తోబుట్టువట. ఎంతచక్కని భావనో చూడండి . అందుకే "పాండరంగవిభుని పదగుంఫనలు" అని తెలుగు జాతి ఆయన కవితాకన్య కు నివాళులర్పిస్తోంది.”చక్రి బాహామధ్య సౌథ వీథి బాయకయుండు పరమ పావనమూర్తి “యని న ఆ మహానుభావుని అభిభాషణ మిక్కిలి రమణీయముగా నున్నది.” విష్ణో :పరాం ప్రేయసీం,తద్వక్ష స్ధల నిత్యవాస రసికాం “ అని కదా ఆ తల్లిని భక్తులు ప్రార్ధించేది.కావుననే రామకృష్ణుని లక్ష్మీస్తుతి ఆవిధంగా సాగింది.


కలుముల జవరాలికి గడుసుదనాన్ని సంతరించి రమ్యరూప గా దర్శిస్తాడు నిరంకుశోపాఖ్యానం లో కందుకూరి రుద్రకవి..

🏵️  🏵️


“ కొమ్ముపై సవతి గైకొని నిల్చెనని నాథు

ఱొమ్ము పై నిల్చె నారూఢి మహిమ

నఖిల లోకాథీశుడగు నాయకునిఁదెచ్చి

యిల్లటం బిచ్చి పుట్టింట నిలిపె 

దనపేరు మున్నుగా ననిమిషాదుల చేత

బ్రణుతింపగా జేసె బ్రాణవిభుని

.......................................................

.........................................

చక్కదనమునఁ నేరేడు జగములందు

సవతు గాంచని సుతుగాంచె ధవుని కరుణ

దలపజెల్లదె గుణధన్యఁ గలుషశూన్య

సాధుమాన్యఁ గృపానన్య జలథికన్య.”


🏵️  🏵️  🏵️


ఆదివరాహ రూపం లో తన సవతియైన భూదేవిని కొమ్ము పై ధరించాడని, తాను పతి ఱొమ్ము పై కొలువు తీరిన ఆది గర్భేశ్వరి యట ఈమె. సమస్త లోకాథి నాథుని తన నాథుని చేసుకొని ఇల్లరికం తెచ్చుకొన్న జాణ ఈమె. బ్రహ్మాది దేవతల చేత తన నాథుని స్తుతింప జేయు సమయంలో తన పేరునే ముందుగా చేర్చి నాథుని పిలుచునట్లు గా చేసిన నైపుణ్యం ఈమెది. అందుకే ఆయన శ్రీ -మన్నారాయణుడు – శ్రీ –నివాసుడు యైనాడు. అంతే కాదు అట్టి శ్రీమన్నారాయణుని కరుణ తో పదునాలుగు లోకాలలోను తన కుమారుని తో పోల్చగల అందగాడు లేనంత సుందరూపుని పుత్రునిగా పొందిన మాతృమూర్తి. “గుణధన్య, కలుషశూన్య,సాధుమాన్య, “ గా జలథికన్య ను స్తుతించాడు రుద్రకవి.

🏵️  🏵️


వసుచరిత్ర కారుడు రామరాజభూషణుడు లక్ష్మీస్వరూపమే ఆమె తండ్రి, ,తనయుడు, సోదరుడు ,నాథుడు ఎవరో తెలియజేస్తోందని చమత్కరిస్తాడు. “జగదంబ,బద్మఁ గీర్తించెదన్ “అంటూ బైచరాజు పంచతంత్రం లో చేతులు జోడించాడు.


కకుత్థవిజయాన్ని వ్రాసిన మట్ల అనంతభూపతి ----- తన కావ్యం లో

🏵️  🏵️  🏵️  🏵️  🏵️  🏵️


“ మగని ఱొమ్మెక్కి నేకొమ్మ మనుచు వేడ్క

నమ్మహాదేవి వాగ్దేవి యత్తగారు

మధుర శీతల సురభి వాజ్ఞ్మయ తరంగ

తతుల మజ్ఝిహ్వఁ బ్రవహింప దలచుగాత !”.


లక్ష్మీదేవి ని వాగ్దేవి కి అత్తగారు గా ప్రార్ధించి, ఆమెనుండి వాగ్వరాన్ని ఆశించాడు.ఈ విధంగా ఆంధ్ర కవుల లక్ష్మీస్తుతి ని పరిశీలిస్తే, శ్రీ శబ్దాన్నే లక్ష్మీరూపానికి పర్యాయపదం గా చాలామంది ఉపయోగించారు. 15 వ శతాబ్దంలో నే లక్ష్మీస్తుతి ప్రత్యేకంగా కావ్యాది స్తోత్రాల్లో చోటు చేసుకున్నట్టు కన్పిస్తోంది.16,17 శతాబ్దాల్లో ఈ సంప్రదాయం అలానే కొనసాగినట్టు కన్పిస్తోంది


సకల సంపత్స్వరూపిణి యైన అ శ్రీ లక్ష్మిని సుత్తించి,తమ కృతిభర్త ఇంట్లో సదా నివసించాలని,ఆహవ జయశ్రీ లనందించాలని, ఇష్టార్ధసిద్ది కలిగించాలనీ, నిత్యకళ్యాణాల్ని, రాజ్యరమారమణత్వాన్ని సమకూర్చాలని వీరందరు సిరులిచ్చే తల్లిని చేతులెత్తి ప్రార్ధించారు.


 🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏


Saturday, June 9, 2018

🌹🌹🌹🌹దొందూదొందే - సామెతకథ 🌹🌹🌹🌹

🌹🌹🌹🌹దొందూదొందే - సామెతకథ 🌹🌹🌹🌹

——————————//———————————

అనగనగా ఒక ఊరు. 

ఆ ఊళ్ళో ఒక నత్తి వాడుండేవాడు.

అతన్ని అందరూ ఎగతాళి చేసేవారు. 

నత్తి కారణంగా అతనికి పెళ్ళి కాకుండా వుంది. 

చివరికి అతని తల్లితండ్రులు చాలా దూరంలో వున్న 

ఒక ఊరిలో అమ్మాయిని చూసి ఆ అమ్మాయితో తమ అబ్బాయికి పెళ్ళి చేశారు. పెళ్ళి జరుగుతున్నంతసేపూ ఇద్దరూ మాట్లాడకుండా కూచున్నారు. సిగ్గుపడుతున్నారని అందరూ అనుకున్నారు.

🌈 

పెళ్ళి తంతు అంతా పూర్తి అయిన తర్వాత అబ్బాయినీ,

అమ్మాయినీ పల్లకీలో ఎక్కించి అబ్బాయి ఊరికి పంపించారు.

దారిలో వారికి పూచిన చింతచెట్ల వరస కనిపించింది.


👉నత్తివాడు సంతోషం పట్టలేక “ తింతలు తూతాయి”


(చింతలు పూశాయి )అన్నాడట.


👉అది విని అమ్మాయి “ తూతే తెట్టు తుయ్యదా తాతే తెట్టు తాయదా “ 

(పూసే చెట్టు పుయ్యదా , కాసే చెట్టు కాయదా ) అన్నదట.


👉వారి వెనక వస్తున్నపురోహితుడు “ దొందూ దొందే “ 

(రెండూ రెండే) అని అన్నాడట.


ఆ ముగ్గురు నత్తివాళ్ళను చూసి పల్లకీ బోయీలు నవ్వుకున్నారట.....


అలాఅలా దొందూ దొందే అనే సామెత వాడుక లోనికి వచ్చింది........


🌹🌹🌹🌹🌹————🌹🌹🌹——-🌹🌹🌹🌹🌹

పెద్ద బేరం ....అణాలు !🏵️

🏵️
పెద్ద బేరం ....అణాలు !🏵️


👉ధారానగరం లో ప్రజలంతా అంతో యింతో కవిత్వం చెప్పగలిగే వారుట. 

ఒకసారి కాళిదాసు,దండి కవీ యిద్దరూ సాహిత్య గోష్టి చేస్తూ వుండగా

వాళ్లకు తాంబూల సేవనం చెయ్యాలని పించింది. 

చూసుకుంటే దండి దగ్గర సున్నం అయిపొయింది,కాళిదాసు దగ్గర తమలపాకులు లేవు. యిద్దరూ నడుచుకుంటూ ఒక దుకాణానికి వెళ్ళారు. అక్కడ ఒక పడుచు పిల్ల దుకాణాన్ని నడుపు తున్నది. 

🏵️

దండి ఆమెతో ''తూర్ణ మానీయతాం చూర్ణం పూర్ణచంద్ర నిభాననే'' అన్నాడు

(ఓ పూర్ణచంద్రుని వంటి ముఖం కలదానా కొంచెం త్వరగా 

సున్నం యిప్పించవమ్మా. )

🏵️🏵️

వెంటనే కాళిదాసు ''పర్ణాని స్వర్ణ వర్ణాని కర్ణాన్త కీర్ణ లోచనే''


(చెవుల వరకూ వ్యాపించిన విశాల నేత్రాలు గల సుందరీ బంగారు 

వన్నెగల తమలపాకులు కూడా ఆ చేత్తోనే యిప్పించు.) అన్నాడు.


ఆ చిన్నది ముందు కాళిదాసుకు ఆకులిచ్చి తర్వాత దండి కి

సున్నమిచ్చింది. 

దండి చిన్నబుచ్చుకొని ముందు నేను కదా సున్నమడిగింది మరి ముందు కాళిదాసు కెందుకు ఆకులిచ్చావు?

భోజరాజు లాగా నీవు కూడా కాళిదాసు పక్షపాతివా?అన్నాడు.


నిజానికి ఆ నెరజాణ కూడా కాళిదాసు కవిత్వమంటే చెవి కోసుకుంటుంది. అందుకే ఆయనను గౌరవిస్తూ ముందు ఆయనకు ఆకులిచ్చింది.


కానీ ఆమె లౌక్యం తెలిసిన వ్యవహార దక్షురాలు ఉన్నమాట చెప్పి


దండిని నొప్పించట మెందుకని తెలివిగా సమాధాన మిచ్చింది.


అయ్యా నేను దుకాణం లో సరుకు అమ్మటానికి కూచున్నాను.


మహాకవుల గుణ దోషాలు నిర్ణయించటానికి నేనెంత దాన్ని?


నాది చిన్న బుర్ర. కాళిదాసుగారు చెప్పిన శ్లోక పాదం లో


'పర్ణాని స్వర్ణ వర్ణాని కర్ణాన్త కీర్ణ లోచనే' అంటే నా చెవికి ఐదు


'ణ' లు వినిపించాయి. వినిపించాయి.


తమరు సెలవిచ్చిన శ్లోకం లో తూర్ణ మానీయతాం చూర్ణం


పూర్ణచంద్ర నిభాననే' అన్న దాంట్లో నా చెవికి మూడు


'ణ' లు వినిపించాయి.


మూడు నాణాల లకంటే ఐదు నాణాలు యెక్కువకదా!


అందుకని పెద్దబేరానికి ముందు ప్రాధాన్యమిచ్చాను .


అంతే గానీ నాకు పక్షపాతం గానీ పక్షవాతం గానీ లేవు.


మిమ్మల్ని నొప్పించి వుంటే క్షమించాలి. అంది.


దండికి కోపం పోయి నవ్వు వచ్చింది


'ఈ ధారానగర వాసులతో యిదే చిక్కు అందరూ కవులే


అందరూ పండితులే సమయస్ఫూర్తి కలవారే' అంటూ కాళిదాసుతో


కలిసి తాంబూలం నములుతూ వెళ్లి పోయాడు

కోతికిశఖ్యమా యసుర కోటిని గెల్వగ! (దాశరథీ శతకం -- రామదాసు .)


-

కోతికిశఖ్యమా యసుర కోటిని గెల్వగ!


(దాశరథీ శతకం -- రామదాసు .)

కోతికిశఖ్యమా యసుర కోటిని గెల్వగ గెల్చేబో నిజం

బాతని మేన సీతకరు డౌట దవానలుడేట్టి వింత, మా

సీతపతి వ్రతామహిమ , సేవక భాగ్యము మీకటాక్షమున్

ధాతకు శఖ్యమా పొగడ ! దాశరథీ కవితాపయోనిధీ !

🏵️🏵️🏵️🏵️

దశరథ తనయా కరుణాసముద్రా రామా !

ఒక కోతి భయంకరమయిన రాక్షసులను సంహరించుట సాధ్యమా ?

అది ఏ ప్రభావముచే గెలిచేనో ? తెలియునా ?

యా కోతి తోకకు అంటించిన నిప్పు చల్లగా ఉండుట ఆచ్చర్యము 

గదా ?

మా సీతమ్మ తల్లి పాతివ్రత్య ప్రభావము,

మరియు మిమ్ము సేవించిన వారికి కలిగిన భాగ్యము ,

మీ కడగంటి చూపుల మహిమలు పోగడుటకు

ఆ బ్రహ్మ కయినా సాద్యమా ?

🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏

Friday, June 8, 2018

🏵️నండూరి వారు “ఎంకి”🏵️

🏵️నండూరి వారు “ఎంకి”🏵️


🌷నండూరి వారు “ఎంకి”ని సృష్టించి

అరవై ఏండ్లు నిండాయి. 

అప్పుడు-ఇప్పుడు-ఎప్పుడు

ఎంకి వయస్సు ఇరవై ఏండ్లే. 

నిండు జవ్వని-నిండు యవ్వని🌷

🏵️

ఎంకి వంటి పిల్ల లేదోయి లేదోయి

మెళ్ళో పూసల పేరు

తల్లో పువుల సేరు

కళ్ళెత్తితే సాలు: 

రసోరింటికైనా

రంగు తెచ్చే పిల్ల.

పదమూ పాడిందంటె

కతలూ సెప్పిందంటె

కలకాలముండాలి. 

అంసల్లె, బొమ్మల్లే

అందాల బరిణల్లే

సుక్కల్లె నా యెంకి

అంటూ ”ఎంకి”ని సృష్టించారు నండూరి వారు

.నండూరి వారు “ఎంకి”ని సృష్టించి

అరవై ఏండ్లు నిండాయి. 

అప్పుడు-ఇప్పుడు-ఎప్పుడు

ఎంకి వయస్సు ఇరవై ఏండ్లే. 

నిండు జవ్వని-నిండు యవ్వని

ఎంకి వంటి పిల్ల లేదోయి లేదోయి

మెళ్ళో పూసల పేరు

తల్లో పువుల సేరు

కళ్ళెత్తితే సాలు: 

రసోరింటికైనా

రంగు తెచ్చే పిల్ల.

పదమూ పాడిందంటె

కతలూ సెప్పిందంటె

కలకాలముండాలి. 

అంసల్లె, బొమ్మల్లే

అందాల బరిణల్లే

సుక్కల్లె నా యెంకి


-నండూరి వారు “ఎంకి”ని సృష్టించిరి వారు.-


🏵️🏵️🏵️🏵️🏵️🏵️🏵️🏵️🏵️🏵️🏵️🏵️🏵️

Tuesday, June 5, 2018

రుక్మిణీ కల్యాణము నుండి కొన్ని పోతన గారి ఆణిముత్యాలు 🌷

రుక్మిణీ కల్యాణము నుండి కొన్ని పోతన గారి ఆణిముత్యాలు 🌷


(పోతనగారి భాగవతం -దశమ స్కంధం .)


🏵️🏵️🏵️🏵️🏵️


మ.


ఖగనాథుం డమరేంద్రు గెల్చి సుధ మున్ గైకొన్న చందంబునన్

జగతీనాథులఁ జైద్యపక్షచరులన్ సాళ్వాదులన్ గెల్చి భ

ద్రగుఁడై చక్రి వరించె భీష్మకసుతన్ రాజీవగంధిన్ రమా

భగవత్యంశభవన్ మహాగుణమణిన్ బాలామణిన్ రుక్మిణిన్.


🏵️


క.


బాలేందురేఖ దోఁచిన

లాలిత యగు నపరదిక్కులాగున ధరణీ

పాలుని గేహము మెఱసెను

బాలిక జన్మించి యెదుగ భాసుర మగుచున్.


🏵️🏵️


క.


భూషణములు చెవులకు బుధ

తోషణము లనేక జన్మదురితౌఘ విని

శ్శోషణములు మంగళతర

ఘోషణములు గరుడగమను గుణభాషణముల్."


🏵️🏵️🏵️


ఉ.


శ్రీయుతమూర్తి! యో పురుషసింహమ! సింహముపాలి సొమ్ము గో

మాయువు గోరు చందమున మత్తుఁడు చైద్యుఁడు నీ పదాంబుజ

ధ్యాయిని యైన నన్ను వడిఁ దాఁ గొనిపోయెద నంచు నున్నవాఁ

డా యధమాధముం డెఱుఁగఁ డద్భుతమైన భవత్ప్రతాపమున్


🏵️🏵️🏵️🏵️


ఉ.


అంకిలి జెప్పలేదు; చతురంగబలంబులతోడ నెల్లి యో! 

పంకజనాభ! నీవు శిశుపాల జరాసుతులన్ జయించి నా

వంకకు వచ్చి రాక్షసవివాహమునన్ భవదీయశౌర్యమే

యుంకువ చేసి కృష్ణ! పురుషోత్తమ! చేకొనిపొమ్ము వచ్చెదన్


🏵️


క.


వచ్చెద విదర్భభూమికిఁ; 

జొచ్చెద భీష్మకుని పురము; సురుచిరలీలన్

దెచ్చెద బాలన్ వ్రేల్మిడి 

వ్రచ్చెద నడ్డంబు రిపులు వచ్చినఁ బోరన్."


🏵️🏵️


శా. 

లగ్నం బెల్లి; వివాహముం గదిసె నేలా రాఁడు గోవిందుఁ? డు

ద్విగ్నం బయ్యెడి మానసంబు వినెనో వృత్తాంతమున్? బ్రాహ్మణుం

డగ్నిద్యోతనుఁ డేటికిం దడసె? నా యత్నంబు సిద్ధించునో? 

భగ్నంబై చనునో? విరించికృత మెబ్భంగిన్ బ్రవర్తించునో?


🏵️🏵️🏵️


మ. 

ఘనుఁడా భూసురుఁ డేఁగెనో నడుమ మార్గశ్రాంతుఁడై చిక్కెనో

విని కృష్ణుం డిది తప్పుగాఁ దలఁచెనో విచ్చేయునో యీశ్వరుం

డనుకూలింపఁ దలంచునో తలపఁడో యార్యా మహాదేవియు\న్‌

నను రక్షింప నెఱుంగునో యెఱుఁగదో నా భాగ్య మె ట్లున్నదో.


🏵️🏵️🏵️🏵️


ఉ.


"నమ్మితి నా మనంబున సనాతను లైన యుమామహేశులన్

మిమ్ముఁ బురాణదంపతుల మేలు భజింతుఁ గదమ్మ! మేటి పె

ద్దమ్మ! దయాంబురాశివి గదమ్మ! హరిం బతిఁ జేయుమమ్మ! ని

న్నమ్మినవారి కెన్నటికి నాశము లేదు గదమ్మ! యీశ్వరీ!".


🏵️


సీ.


"మా సరివాఁడవా మా పాపఁ గొనిపోవ? ;

నేపాటి గలవాడ? వేది వంశ? 

మెందు జన్మించితి? వెక్కడఁ బెరిగితి? ;

వెయ్యది నడవడి? యెవ్వఁ డెఱుఁగు? 

మానహీనుఁడ వీవు; మర్యాదయును లేదు; 

మాయఁ గైకొని కాని మలయ రావు; 

నిజరూపమున శత్రునివహంబుపైఁ బోవు; 

వసుధీశుఁడవు గావు వావి లేదు;


🏵️🏵️


-ఆ.


కొమ్మ నిమ్ము; నీవు గుణరహితుండవు

విడువు; విడువవేని విలయకాల

శిఖిశిఖా సమాన శిత శిలీముఖముల

గర్వ మెల్లఁ గొందుఁ గలహమందు."


🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏

ఇందఱికి అభయాలని ఇచ్చే చేయి. 🌷 ( అన్నమాచార్యుఁడు )

ఇందఱికి అభయాలని ఇచ్చే చేయి. 🌷

( అన్నమాచార్యుఁడు )


🏵️🏵️🏵️


👉సంకీర్తన:

ఇందఱికి నభయంబు లిచ్చు చేయి

కందువగు మంచి బంగారు చేయి


🏵️

వెల లేని వేదములు వెదకి తెచ్చిన చేయి

చిలుకు గుబ్బలి క్రిందఁ జేర్చు చేయి

కలికియగు భూకాంతఁ గౌగిలించిన చేయి

వలనైన కొనగోళ్లవాఁడి చేయి

🏵️🏵️

తనివోక బలిచేతఁ దాన మడిగిన చేయి

వొనరంగఁ భూదాన మొసఁగు చేయి

మొనసి జలనిధి యమ్ము మొనకుఁ దెచ్చిన చేయి

యెనయ నాఁగేలు ధరియించు చేయి

🏵️🏵️🏵️

పురసతుల మానములు పొల్లసేసిన చేయి

తురగంబుఁ బరపెడి దొడ్డ చేయి

తిరువేంకటాచలాధీశుఁడై మోక్షంబు

తెరువు ప్రాణులకెల్లఁ దెలిపెడి చేయి

🌈🌈🌈🌈

అర్థాలు:

కందువ - నేర్పు। చిలుకుగుబ్బలి - మంథరపర్వతం (చిలుకు - మథించు, గుబ్బలి - కొండ)। కలికి - చక్కటి స్త్రీ। వలను - నేర్పు। తనివోవు - తనివి పోవు (తనివి - సంతుష్టి)। ఒనరు - కలుగు। మొనయు - యుద్ధానికి పూనుకొను (మొనగాడు అంటే యుద్ధం చేయడానికి సిద్ధమైనవాడు)। అమ్ము - బాణం। మొన - కొస। ఎనయు - సరిపడు। నాఁగేలు - నాగలి। పొల్ల - పొల్లు (వ్యర్థం)। తురగము - గుఱ్ఱం। పరపు - తోలు। దొడ్డ - గొప్ప। తెరువు - దారి।

🌷🌷🌷🌷

తాత్పర్యం:

ఇందఱికీ అభయాలను ఇచ్చే చేయి. అలా అభయాన్ని ఇవ్వడంలో బాగా నేర్పు కలిగిన గొప్ప బంగారుచేయి (బంగారుతల్లి అన్నప్పుడు బంగారు ఎలా విశేషణంగా వాడుతామో అలాగ).


వెలకట్టడానికి సాధ్యం కాని వేదాలని మత్స్యావతారమూర్తియై వెదికి తెచ్చి బ్రహ్మగారికి ఇచ్చినది ఈ హస్తమే. కూర్మమూర్తియై మంథరపర్వతం క్రింద చేరి తన చేతితో వహించే చేయి. చక్కటి భూకాంతను వరాహమూర్తియై సముద్రంనుండి ఉద్ధరించి కౌగిలించిన చేయి. హిరణ్యకశిపుణ్ణి చంపగల నేర్పు కలిగిన కొనగోళ్లు కలిగిన నరసింహావతారుని చేయి.

🙏

తను సాక్షాత్తూ లక్ష్మీదేవికే భర్త ఐనా అంతటితో తృప్తి పడక ఇంద్రుడి కోసమై బలి చేతినుండి దానం పుచ్చుకున్న వామనుని చేయి. పరశురాముడై సమస్త భూమండలాన్ని జయించి, అంత భూమినీ కలిగియున్నప్పుడు, యాగం చేసి ఆ ఋత్విక్కులకు సమస్తభూమినీ దానంగా ఇచ్చిన చేయి. రామావతారంలో సముద్రముపై యుద్ధానికి బయలుదేరి తన బాణాన్ని కొసకు తెచ్చిన చేయి. చక్కగా సరిపడేలా నాగలిని ధరించే బలరాముని చేయి.

🙏

గొల్లకాంతలందఱికీ వారి మానము తనే అనే అవగాహన కల్పించడానికై వారి మానములను అపహరించిన కృష్ణుని చేయి. గుఱ్ఱాన్ని తోలుతూ ధరావలయమునందు ధర్మస్థాపన చేసే కల్కిమూర్తి యొక్క గొప్ప చేయి. అలాగే, శ్రీవేంకటాచలానికి అధిపతియై తన పాదములే మోక్షపు మార్గము అని తెలిపే చేయి.🌷


🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏