Thursday, March 31, 2016

మగవాడు నల్ల త్రాచు. ఆడది.కోపం వస్తే బుస కొట్టే నాగు పాము.

మగవాడు నల్లత్రాచు ! 

తాళ్ళపాక తిమ్మక్క తొలి కవయిత్రి. 

రాయగా రాయగా తొలి కావ్యం ''సుభద్రా కల్యాణం'' రాసింది.

రాసి, . ''పొలతి! నమ్మగరాదు పురుషులనెపుడు/పలురీతి కృష్ణసర్పములైయుండ్రు''అని . మగవారిని నిం దించింది. (కృష్ణసర్పం అంటే నల్లత్రాచు).. 

రాదే సఖి నమ్మ రాదే సఖి .. మగవారని ఇల నమ్మ రాదే సఖి ... అన్న సత్యభామ

పాట గుర్తు చేస్తుంది... మగవాడు నల్ల త్రాచు. 

ఆడది.కోపం వస్తే బుస కొట్టే నాగు పాము.

Wednesday, March 30, 2016

జొడెడ్ల బండి !

మన పెద్దాలు భార్యాభర్త లా సంసారా భధ్యత లు ను 

జొడెడ్ల బండి తో పోల్చరూ.....

ఎవరూ ఎక్కువ కాదు ఎవరూ తక్కువ కాదు ....

ఒకరి కి ఒకరు కట్టి కాలే వరకు ....వెనుక ముందు అంతే ...

పాలు నుండీ పెరుగు తరువాత మజ్జిక ,వెన్న నుండి నేయి....

మన జీవితం కుడా ఈ చిన్న కధ లోనే ఇమిడి ఉంది నిశితముగా పరిశీలిస్తే ..

ఎలా అంటే మగవాడు మరిగిన పాలు చల్లరి గొరువెచ్చని .... 

పాలు లాంటి మగని కి తోడు అంటు మజ్జిక మగువ ను చేరిస్తే 

చక్కటి చిక్కటి గడ్డ పెరుగు లాంటి మంచి సంసారం మొదలైంది 

ఈ చక్కని చిక్కని సంసారం చిలికితేనే మజ్జిక ,వెన్న అనబడే చిట్టి పిల్లాలు 

,సిరి సంపదలు .ఆ అలు మగలు కరిగి .. మధుర మైన నేతి గా మారి 

వారి ఆ నేతి తో పిల్లాలకూ బంగారూ భవిష్యత్తు తీర్చి దిద్ది .....

కడకు కాటి కి ఆవిరి అయి ఈ లోకం నుండీ ఆవిరి గాల్లో కలిసి పోయి 

ఎగసి పోతారూ.....

చూసారా...తరిచి..తెరచి చూస్తే ....

జీవితం ఎంతా చిన్నాదో ....ఏన్ని అరాటాలు ...ఎన్ని ...పోరాటాలో....

దైవం చేసే పని....బామ్మ చెప్పిన కధ.!

దైవం చేసే పని....బామ్మ చెప్పిన కధ.!

పూర్వం ఓ దేశంలో ఒక రాజుగారికో సందేహం వచ్చింది. వెంటనే తన మంత్రిని పిలిచి "అమాత్యా! నా సైనికులు దేశాన్ని కాపాడుతున్నారు. మీరు మంత్రులుగా నాకు సలహాలు ఇస్తున్నారు. వర్తకులు వర్తకం చేస్తున్నారు. అధ్యాపకులు పాఠాలు చెపుతున్నారు. ఇలా ప్రతివ్యక్తి తనకి కేటాయించిన పనిని చేస్తున్నాడు. నా సందేహం ఏమిటంటే, "సృష్టికర్త అయిన ఈ దైవం చేసే ప్రధానమైనపని ఏమిటి?" అని.

రాజుగారికి వచ్చిన సందేహాన్ని తీర్చటానికి మంత్రివర్యులు "రాజగురువు"ను పిలిపించి రాజుగారి సందేహము తీర్చమని అడిగాడు. రాజగురువు వెంటనే సమాధానము చెప్పక ఓ వారము రోజులు గడువు తీసుకుని బయటపడ్డాడు. కాని, ఆరురోజులయినా రాజుగారి సందేహానికి సరైన సమాధానము స్పురించక, ఆలోచిస్తూ, నగరము బయట అశాంతిగా తిరుగుతున్నాడు. అక్కడ రాజగురువును ఓ ఆవులు కాచుకునే కుర్రవాడు చూచి " స్వామీ! మీరు ఏదో ఆందోళనలో ఉన్నట్టున్నారు. కారణం తెలుసుకోవచ్చా?" అని నమస్కారము చేసి మరీ అడిగాడు. ఆ కుర్రవాడు వినయము చూసి ముగ్ధుడయి, ఆ రాజగురువు తన సమస్యకు అతనివల్ల సమాధానము బహుశ: భగవంతుడు పంపించి వుంటాడని తలంచి, తన సమస్యని వివరించాడు. అప్పుడాకుర్రవాడు " స్వామీ! ఈ ప్రశ్నకు సమాధానము నాకు బాగా తెలుసు. రాజుగారిని నన్ను రాజసభకు పిలిపించే ఏర్పాటు చూడండి" అని చెప్పాడు. రాజగురువు ఆ కుర్రవానియందు విశ్వాసముతో రాజుగారిని దర్శించి, "రాజా! మీ ప్రశ్నకు సమాధానము ఆ ఆవులు కాచే కుర్రవాడు చెపుతాడు. మీరు అతనిని సభకు అహ్వానించండి" అని తెలిపాడు. రాజు భటులని పంపి ఆ కుర్రవానిని రాజసభకు అహ్వానించాడు. రాజసభలో ఆ కుర్రవాడు " రాజా! మీ ప్రశ్నకు సమాధానము నేను చెపుతాను. కాని అడిగేవారు మీరు కాబట్టి, మీరు శిష్యుని స్థానంలో వున్నారు. చెప్పేవాడిని నేను కాబట్టి నాది గురుస్థానము. గురువు అగ్రస్థానములో కుర్చోవాలి కదా!" అన్నాడు. రాజు అతని మాటలు గ్రహించి, తన ప్రశ్నకు సమాధానము తెలుసుకోగోరి, తన సింహాసనము మీద అతని అధిష్టింప చేశాడు. రాజసింహాసనము మీద అధిష్టించి ఆ కుర్రవాడు ఇలా చెప్పాడు.

"రాజా! దైవము చేసే ప్రధానమైన పని ఇదే! అహంకారులను క్రింద కూర్చోపెట్టడము, అణకువతో ఉండేవారిని ఉన్నతస్థానములకు చేర్చటము." అని చెప్పి తనదారిని తాను వెళ్ళిపోయాడు

Tuesday, March 29, 2016

శ్రీరామనవమి "శ్రీ సీతారాముల కళ్యాణోత్సవము" జరుగుతున్న శుభ సందర్భంగా...వేదపండితులు ఉచ్చరించే కళ్యాణ ప్రవరలు.

శ్రీరామనవమి "శ్రీ సీతారాముల కళ్యాణోత్సవము" జరుగుతున్న శుభ సందర్భంగా...వేదపండితులు ఉచ్చరించే కళ్యాణ ప్రవరలు.

శ్రీరామ ప్రవర:-

చతుస్సాగర పర్యంతం గోబ్రాహ్మణేభ్యః శుభం భవతు. 

వాసిష్ఠ మైత్రావరుణ కౌండిన్య త్రయార్షేయ ప్రవరాన్విత వశిష్ఠ గోత్రోద్భవాయ, 

నాభాగ మహారాజ వర్మణో నప్త్రే...

అజ మహారాజ వర్మణః పౌత్రాయ...

దశరథ మహారాజ వర్మణః పుత్రాయ...

శ్రీరామచంద్ర స్వామినే కన్యార్ధినే వరాయ.

సీతాదేవి ప్రవర:-

చతుస్సాగర పర్యంతం గో బ్రాహ్మణేభ్యః శుభం భవతు

ఆంగీరస ఆయాస్య గౌతమ త్రయార్షేయ ప్రవరాన్విత గౌతమస గోత్రోద్భవీం...

స్వర్ణరోమ మహారాజ వర్మణో నప్త్రీం...

హ్రస్వరోమ మహారాజ వర్మణః పౌత్రీం...

జనక మహారాజ వర్మణః పుత్రీం...

సీతాదేవి నామ్నీం వరార్ధినీం కన్యాం...

ఈ వివరాలు తెలుసుకున్న వారికి, తెలియజేసినవారికి వంశాభివృద్ధి..గోత్రాభివృద్ధి కలుగుతుంది.

మా అత్మీయులైన మీకందరికీ...

శ్రీరామనవమి శుభాకాంక్షలు.

వలపు తేట !

వలపు తేట !


అనసూయ ,ప్రియంవద లు ఒకరికి మించిన వారిన్కొకరు , శకుంతల ప్రియ సఖులు. 

శ.శకుంతలా దుష్యంతుల ఆకార వికారాలను త్రుటి లో గ్రహించారు 

వారిద్దరూ .వలపు ల జ్వాల రగుల్తోందని తెలుసు కొన్నారు . 

శకుంతల తో వారు ”సఖీ శకున్తలే !యద్యత్రా దయ తాతః సన్నిహితో భవేత్ ”అన్నారు .

”నాన్న గారే వుంటే ఏం చేసే వారో ఇప్పుడు ”ఇది కదాగామనాన్ని వేగం చేసే మాట .

అంటే తండ్రి గారు చేయాల్సిన పని నువ్వే చేయాలి అని చెప్పకుండా

చెప్పటం .ఆమె లోపలి భావాన్ని వ్యక్తీకరించా టానికి తగిన మాట కూడా .

ఇద్దరి హృదయ భావాలను వెలికి తీసి,వలపు ను నాటి ,ప్రోది చేసే మాట .

శకుంతల కు చిరు కోపం వచ్చింది .

”వుంటే ఏం చేసే వారు “?అంది బుంగ మూతి పెట్టి .

సఖులు దేవాంతకులు కదా వెంటనే అందుకొన్నారు .’

ఇదం జీవిత సర్వస్వేనా వ్యతి దారో క్రుతార్దీ కరిష్యతి ”అన్నారు .

స్త్రీ సహజ మైన మాటలు ఇవి శకుంతలకు వచ్చిన కోపానికి

”మేమేం చేశామమ్మా అంత కోపం ”అన్నట్లు వుంది.

ఇంతకీ వాళ్ళ మాటల్లోని అర్ధం తెలుసోవాలి .”

నాన్న గారే వుంటే ,తమ జీవిత సర్వస్వాన్ని -

అంటే శకుంతలను అతిధి కి సమర్పించి వుండే వారు ”అని భావం .

ఆమెనే సమర్పించి వుండే వారు అని .లోని అర్ధం .

ఈ మాట ఆమె మనసు లోని కోరిక తీరే మాట .

ఆమె చెవులకు ఇంపైన మాట .

కర్ణ రసాయనం ప్రేయసీ ప్రియుల మనో గతాలను 

అతి స్వల్ప కాలం లో అవగతం చేసుకొన్న 

ఇష్ట సఖియలు వారిద్దరూ .సార్ధక నామ దేయులైనారు .

Srimanthudu Songs - Buli Buli Buggala - ANR - Jamuna

ఎప్పటి బుగ్గలో .. ఇప్పటికి  మెరుస్తో

బులి బులి ఎర్రని బుగ్గలదాన…
బులి బులి ఎర్రని బుగ్గలదాన…
చెంపకు చారెడు కన్నుల దాన
మరచి పోయవా నువ్వే మారిపొయవా…
ఆయ్యొ… మరచి పోయవా నువ్వే మారి పోయవా…

చీర !

చీర !

చీర అంటే వస్త్రము. వాడుకలో స్త్రీలు మాత్రం కట్టుకునే బట్టకు పర్యాయపదంగా చీర వాడబడుతూంది. 

భారతదేశంలో స్త్రీలు ధరించే దుస్తులలో ముఖ్యమైనది చీర.

చీర అత్యంత పొడవైన వస్త్రము; ఇది నాలుగు నుండి తొమ్మిది మీటర్లుంటుంది. చీరను ఎక్కువమంది నడుంచుట్టు కట్టుకొని ఒక చివర భుజం మీదనుండి వెనుకకు వేసుకుంటారు.

చీరలోపల క్రిందభాగంలో లంగాను పైభాగంలో రవికె ధరించడం 

సరైన పద్ధతి.

చరిత్రకు పూర్వం సింధూ లోయ ప్రాంతపు స్త్రీలు ప్రత్తి నూలుతో నేయబడిన బట్టలు ధరించేవారు. ప్రత్తి మరియు పట్టుబట్టల గురించి వేదాలలోను, రామాయణ, మహాభారత కథలలోనూ కూడా చెప్పబడింది. చంద్రగుప్తుని కాలంలో పాటలీపుత్రానికి వచ్చిన గ్రీకు రాయబారి మెగస్తనీసు భారత స్త్రీలు ధరించిన వస్త్రాలను గురించి "బంగారు జరీతో విలువైన రాళ్ళు పొదగబడినవి" అని వ్రాశాడు. ప్రాచీన కాలపు చిత్రాలలోను, రాతి విగ్రహాలలోను పలచని చీర మడతలు సూచించబడ్డాయి. అజంతా గుహల కుడ్య చిత్రాలలో ప్రాచీన భారతదేశపు నేతగాళ్ళ ప్రతిభ ప్రదర్శింపబడుతూంది. సమకాలీన వాంగ్మయంలో వివరించబడిన చీర్ల పేర్లను పరిశీలిస్తే ఆనాటి హస్తకళా నైపుణ్యం విదితమవుతుంది. ఆకాశంలో దట్టమైన మేఘాలులాగ ఉండే వాటికి మేఘాంబర్ అని, హంస పాదాల చీరకి హంసపాదుక అని పేరుపెట్టారు. మధ్య యుగంలో చీరలకు మంచి ప్రసిద్ధి ఏర్పడింది. ఆనాడు ఆస్మాన్‌తారా (ఆకాశాన నక్షత్రాలు) అనే చీరలు వ్యాప్తిలో ఉండేవి. నీలాంబరి (నీలాకాశం), దూప్‌చాన్ (సూర్యకాంతి నీడ) మరికొన్ని ప్రాచీన చీరల రకాలు.

బంగ్లాదేశ్ రాజధాని నగరమైన ఢాకా మస్లిన్ బుటిదార్ చీరలు ప్రపంచ ప్రసిద్ధి చెందాయి. విదేశాలలో కూడా విస్తారంగా వాడేవారు. ఢాకా మస్లిన్ చీరలు మిక్కిలి నాజూకుగాను, సున్నితంగానూ ఉండేవి. వీటిని పచ్చని గడ్డి మీద పరచినప్పుడు పొద్దుటి మంచుతో కప్పబడి కంటికి కూడ కనిపించనంతటి సున్నితంగా, పలచగా ఉండేవి. అందుచేత ఈ చీరలకు సబ్నం (పొద్దుటి మంచు) అనే పేరు వచ్చింది. ఈ సబ్నం చీరలు మొఘల్ అంతపురాలలో కూడా ప్రవేశించాయి. ఔరంగజేబు ఒకనాడు తన కుమార్తె జెబున్నీసా చీరను చూసి ఆ చీర సభ్యత కాదని, గౌరవానికి లోపం అని మందలించాడు. రాకుమార్తె తాను ఎనిమిది మడతలుండే కట్టుకున్నానని చెప్పింది. 19వ శతాబ్దపు విక్టోరియా మహారాణి కాలంలో కూడా సంప్రదాయక ఢాకా మస్లిన్ చీరలు అనేక రకాలు ఉండేవి. ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ కాలంలో పెద్ద పెద్ద మెషీనులు, కావలసిన సాధన సంపతు కలిగిన బ్రిటిషు వారు అతి సున్నితమైన ఢాకా చీరల వంటి చీరలను తయారు చేయలేకపోయేవారు. 15 గజాల పొడవు, 1 గజం వెడల్పు గల ఢాకా మస్లిన్ చీర కేవలం 900 గ్రెయినులు తూగేవి.

ఇటువంటి సున్నితమైన నూలు విలువ ఒక ఔన్సు, 3 పౌండ్ల, 3 షిలింగులు ఉండేది. వారణాశికి చెందిన బెనారస్ జరీ చీరలకు, తమిళనాడు మధుర చీరలకు, పశ్చిమ బెంగాలు లోని ముర్షిదాబాద్ చీరలకు కూడా ఎంతో ప్రసిద్ధి ఉంది. బెనారస్ చీరలు బంగారు మరియు వెండి జరీలతో నేయబడతాయి. అనేక తరాలపాటు మన్నుతాయి. ఇవి చిరిగి పోయినా వాటికి జరీ విలువ ఉంటుంది. ఇదేవిధంగా ఆంధ్ర ప్రదేశ్‌లోని గుంటూరు చీరలు, వెంకటగిరి చీరలు, ధర్మవరం చీరలు ఎంతో ప్రసిద్ధిపొందాయి. నేత రకాన్నిబట్టి, రంగును బట్టి వీటిని ప్రత్యేక ఉత్సవాలలోను, పండుగలలోను కట్టుకుంటారు. అంతేగాక కాలానుగుణ్యంగా కూడా చీరలు ఉంటాయి. వసంత కాలంలో పసుపు వర్ణపు చీర, వేసవి కాలంలో తెల్లని చీరలు వాడతారు. మధ్యాహ్నమైనప్పుడు, ఉత్సవాలప్పుడు అందంగా నేయబడిన ముదురు రంగు చీరలు ధరిస్తారు.

ఈనాడు లండన్, న్యూయార్క్ నగరాలలో సైతం విలువైన పెద్ద పెద్ద చీరలు కనిపిస్తాయి. బట్టల్లో చీర చాలా అందమైనదని పాశ్చాత్యులు గ్రహించారు. అంతేకాదు, లండన్, న్యూయార్క్‌లో గల భార స్త్రీలు చీరను కట్టే విధానంలో కూడా ఒక విధమైన సౌకుమార్యం, అందం ఉందని వారి అభిప్రాయం. లండన్, న్యూయార్క్ నగరాలలో డిజైనర్లకు భారతదేశపు చీర స్ఫూర్తిని కలిగించింది. సాయంత్రం పూట అక్కడ ధరించే గౌనులకు కూడా చీర డిజైన్లు వారు ప్రవేశపెట్టారు. భారతదేశపు ప్రాచీన కాలపు చీరల డిజైన్లు సరికొత్త ఫేషన్లకు మార్గదర్శకంగా నిలిచాయి. భారత స్త్రీకి ఈ చీర కట్టుడు విధానం వల్ల ప్రపంచ దేశాల్లో ఎనలేని గౌరవ మర్యాదలు సముపార్జించుకుంది. చీరలోని నిండుతనం కొత్త అందాలను సమకూర్చుతూ పరిపూర్ణ మహిళగా భారత స్త్రీ నిలిచింది. 

తెలుగు సినిమా పాటలలలో చీర

చుట్టూ చెంగావి చీర కట్టావే చిలకమ్మా - తూర్పు వెళ్ళే రైలు.

కిన్నెరసాని వచ్చిందమ్మా వెన్నెల పైటేసి - సితార - (అసలు ఇది విశ్వనాధ సత్యనారాయణ రచించిన కిన్నెరసాని పాటలు లోని చరణం.)

చెంగావి రంగుచీర కట్టుకున్న చిన్నది, దాని జిమ్మదియ్య, అందమంతా చీరలోనె ఉన్నది - బంగారు బాబు

వళ్ళంత వయ్యారి కోకా, కళ్ళకు కాటుక రేకా ... - అమెరికా అమ్మాయి

జ్యోతిలక్ష్మి చీర కట్టింది, చీరకే సిగ్గొచ్చింది..

పట్టుచీర తెస్తననీ పడవేసుకెళ్ళిండే మామా.. - స్వాతిముత్యం

మొరటోడు నా మొగుడు మోజుపడీ తెచ్చాడు. మువ్వన్నె జరీచీర ఇన్నాళ్ళకూ.. - సెక్రటరీ

సరికొత్త చీరు ఊహించినాను - పెళ్ళి పుస్తకం

పసుపు తాడు ముడులేత్తే ఆడదాయెరా!

పలుపు తాడు మెడకేత్తే పాడి ఆవురా

పసుపు తాడు ముడులేత్తే ఆడదాయెరా

,

కుడితి నీళ్లు పోసినా

అది పాలు కుడుపుతాది

.

కడుపుకోత కోసినా

అది మనిషికే జన్మ ఇత్తాది

.

బొడ్డుపేగు తెగిపడ్డ రోజు తలుసుకో

గొడ్డుకాదు ఆడదనే గుణం తెలుసుకో!

Monday, March 28, 2016

మానస సంచర రే ||

సదాశివ బహ్రేంద్ర ఒక యోగి, కర్ణాటక సంగీత వాగ్గేయకారుడు, 

అద్వైత తత్వవేత్త. 18 శతాబ్దంలో తమిళనాడులోని కుంభకోణం వద్ద జీవించారు.

ప్రధానంగా సంస్కృతంలో ఆయన రచనలు ఉన్నాయి. 

ఈ స్వరసృష్టిలోని ఇప్పటికి కొన్ని మాత్రమే మిగిలి ఉన్నా, వాటిని 

కర్ణాటక సంగీతంలో అత్యుత్తమమైనవిగా పరిగణిస్తారు

అందులో ఒకటి మానస సంచరరే...

మానస సంచరరే బ్రహ్మణి || మానస సంచర రే ||

మదశిఖిపించాలంకృతచికురే |

మహనీయకపోలవిజితముకురే ||

శ్రీరమణీకుచదుర్గవిహారే |

సేవక జనమందిర మందారే ||

పరమహంశముఖచ్చంద్రచకోరే |

పరిపూరితమురళీరవధారే ||

x

సప్తసముద్రాలు దాటి వచ్చిన వాడు ఇంటి ముందు నీటి గుంట లో పడ్డాడట. !

సప్తసముద్రాలు దాటి వచ్చిన వాడు ఇంటి ముందు నీటి గుంట లో పడ్డాడట. !

.

(గల్పిక...కృష్ణప్రియ..)

.

సాయంత్రం లాప్ టాప్ షాపు కట్టేసి ఇక కాస్త సాయంత్రపు నడక కి బయల్దేరదామని లేచి అరడుగు ఎత్తు నుంచి దబ్బున కూలి పడి పాదం ఎముక విరగ్గొట్టుకున్నాను. ఓ రెండు గంటల్లో ఎక్స్ రే లూ, సిమెంట్ కట్టూ అన్నీ అయి, మళ్లీ అదే సోఫా లోకి వచ్చి పడ్డాను. మా వారూ, పిల్లలూ కూర్చో పెట్టి మంచి నీళ్ల దగ్గర్నించీ చేతికిచ్చి .. ‘ఆహా.. ఇంత రాజ భోగం ఉంటుందని తెలిస్తే ..ఎప్పుడో పడేదాన్ని..కనీసం కాలు బెణికిందనో, చేయి గుంజిందనో చెప్పైనా ఎన్ని సేవలు చేయించుకోవడం మిస్సయ్యానో ‘ 

అని ఓ సారి నిట్టూర్చాకా అందరికీ మరి ఫోన్ చేసి చెప్దామా? అని ఉత్సాహం గా ఫోన్ చేతిలోకి తీసుకుని మొదలు పెట్టాను.

.

నాకొచ్చిన సలహాలు..

అసలెందుకు పడ్డావు?

కృష్ణా.. నీకు దూకుడెక్కువ.. ఇంక నెమ్మది గా నడవటం నేర్చుకో..!!! (నేను నడుస్తూ పడలేదే?)

వయసు పెరుగుతున్నప్పుడు ఎముకలు బిరుసు బారిపోయి ఉంటాయి.. జాగ్రత్త గా ఉండాలి.. (ఓకే. అయితే ఈసారి ఆరడుగు ఎత్తు కూడా ఎక్కకుండా జాగ్రత్త గా ఉండాలి..)

పచ్చళ్లూ, పొడులూ తింటావు.. టీ ఎక్కువ గా తాగుతావు. తగ్గించేసి, కాల్షియం ఎక్కువ ఉన్న కూరలూ, పళ్లూ తినాలి.అయినా కాస్త డయట్ చేయి.. (అలాగే.. అన్నీ తగ్గించేస్తా...)

తిండి లో కాల్షియం సరిపోదు. కాల్షియం టాబ్లెట్లు తీసుకోవా నువ్వు? (డాక్టర్ ని అడిగినా అక్కర్లేదన్నాడు.. మరి..మళ్లీ అడిగి చూస్తా)

మొన్న ధనుర్మాసం లొ సరిగ్గా గోదాదేవి వ్రతం చేసావా? అంటే ఏమన్నావు.. నాకు ఆసక్తి ఉండదు.. ఉన్నా సమయం ఉండదు.. అని..చూశావా ఇప్పుడేమయిందో? (మరి తమరు.. యదావిధి గా అన్ని పూజలూ చేస్తూ వస్తున్నారు.. మరి మీకు ఏ కష్టమూ రావటం లేదా?’)

నరుడి దృష్టికి నల్ల రాయైనా పగులుతుందంటారు.. మరి ఊర్కే,.. ఫేసు బుక్కు లో ఫొటోలు పెడతావు.. నేనింత గొప్ప, నాకిన్నున్నాయి.. అని తమకీ కొట్టుకుంటూ తిరుగుతావు. ఫలితం చూడు.. (నేను..ఆఫీసు లో మరి performance reviews లో తప్ప ప్రగల్భాలు అంత చెప్పుకున్నట్టు లేదే?)

ఇల్లు క్లీన్ గా ఉంచుకోవాలి. ఎప్పుడూ ఆఫీసూ, ఆఫీసూ అని పరిగెత్తకూడదు. అందుకే నేను ఒకటికి రెండు సార్లు శుభ్రం గా కడుగుతాను. ఎక్కడి వస్తువులక్కడ పెట్టుకోవాలి. నేల జిడ్డు గా ఉంటే అంతే.. (హ్మ్. ఈ ముక్క మా మానేజర్ గారికి వినపడాలి. ఖంగు తింటాడు..ఆయనేమో..ఇల్లూ, ఇల్లూ అని పరిగెడతానని ఒకపక్క సాధిస్తుంటేనూ...నేను జిడ్డు గా ఉన్న నేల మీద జారి పడ్డానని ఎవరన్నారబ్బా?)

నడవాలా వద్దా?

ఇదిగో.. నడవకు.. ఒక చోట ఉండు.. లేకపోతే జీవితాంతం నొప్పి వెంటాడుతూనే ఉంటుంది.. (మరి డాక్టర్ గారు.. నడువు అని చెప్పారే)

ఇదిగో.. ఒకేచోట జడ్డిగా కూర్చుండిపోకు.. ఎప్పుడు చూసినా కూర్చునే కనిపిస్తున్నావు.. కండరాలు బిగదీసుకుపోతాయి. అలాగే రక్త ప్రసరణ ఆగిపోతుంది. కాస్త పనులు చేసుకుంటూ ఉంటే మంచిది. (అవునా. పొద్దున్న వంట, చేస్తున్నాను. ఒక ఫ్రాక్చర్ అయిన కాలు బయట పెట్టి మంచి కాలుని లోపల పెట్టి నుంచుని పిల్లలకి తలంట్లు పోస్తుంటే? సాధ్యమైనంత వరకూ యోగా..లాంటివి చేసి అప్పర్ బాడీ ఎక్సర్సైజులు చేస్తూ.. మనసు, శరీరం కంట్రోల్ లో ఉంచుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తుంటే..? ఎలాగూ కూర్చునే ఉంటాను.. అని ఆఫీసు పని చేసుకుంటుంటే? వడియాలు,కంది పొడి, ఆవకాయలు ఖాళీ గానే ఉన్నాను కదా.. అని పెట్టుకుంటే?, మహా భారతం మరోసారి చదువుకుని కొత్త బ్లాగు కూడా మొదలు పెడితేనూ.. )

ఇదిగో కాస్త లీన్ గా ఉన్నవాళ్లకయితే త్వరగా తగ్గుతుంది.మరి బల్కీ గా ఉన్నవారి బరువంతా చిన్న పాదం మీద పడటం తో మీకు నడకకి ఉన్న ఇబ్బంది ని నేనర్థం చేసుకోగలను.. (నేను—కన్నీరు తుడుచుకుంటూ.. నన్నర్థం చేసుకునేవారు ఇన్నాళ్లకి దొరికారు..) అయినా నడిచి తీరాలి.. (ఈయన కోసమైనా నడవాలి నేను...)

Sunday, March 27, 2016

మా సావిత్రమ్మ..!

మా సావిత్రమ్మ..! 

.

“నవరసాలనూ రెండు నేత్రాలలో నింపుకున్న బంగారు బొమ్మ.., మా సావిత్రమ్మ..! నటనకు ప్రాణం పోస్తే సావిత్రి గారిలా ఉంటుంది. తెలుగుదనం తల ఎత్తి చూస్తే సావిత్రి గారి లాగే ఉంటుంది.జాలి, దయ, కరుణ అనే మూడింటికి త్రివేణి సంగమం మా సావిత్రమ్మ…” ఇప్పటికీ తెలుగు వారంతా అనుకునే మాటలు ఇవే తల్లీ!అప్పట్లో సావిత్రి గారి చీరకట్టు, వాణిశ్రీ కొప్పు, జమున గారి కాటుక లాంటివి బాగా ప్రఖ్యాతి గాంచిన మాటలు… కాని ఇప్పుడు ఆ చీరకట్టు చాలా బరువైపోయిందటమ్మా… బికినీలకి ఇచ్చే ప్రాధాన్యత నేటి కధానాయికలు చీరకట్టు కి ఇవ్వడం లేదు తల్లీ…ముద్దుగా బొద్దుగా ఉంటూనే మీరు మమ్మల్ని ఎంతగానో ఆకట్టుకున్నారు, అలరించారు. ఈ రోజుల్లో తారలదరూ జీరో సైజ్ మోజులో పడి మరీ కరువు ప్రాంతపువాసుల్లా తయారౌతున్నారు. బాగా కొవ్వు పెరిగిపోయినా కూడా లైపోసెక్షన్ పేరుతో దాన్ని కరిగించుకుని ప్రాణాల మీదకు తెచ్చుకుంటున్నారు. అతివ్రుష్టి, అణావ్రుష్టి అన్నట్టు ఉందమ్మా వీళ్ళ వరస… వీళ్ళకి మీలా క్రమబద్ధమైన అలవాట్లు కర్ర పుచ్చుకుని నేర్పడానికైనా ఒక్కసారి రావమ్మా…!

x

భారత క్రికెట్ జట్టు అష్టోత్తర నామావళి!

భారత క్రికెట్ జట్టు అష్టోత్తర నామావళి

ఈ రోజు అంటే 27 మార్చ్ 2016 న మొహాలీ లో భారత క్రికెట్ విజయం కోసం ఈ అష్టోత్తర పఠించండి.

ఓం ధోన్యై నమః

ఓం విరాట్కోహ్లై నమః

ఓం అశ్వన్యైనమః

ఓం రోహిత్యైనమః

ఓం ధావన్యైనమః

ఓం రైన్యైనమః

ఓం యువరాజ్యైనమః

ఓం బుమ్రాఐ నమః

ఓం జడేజాయైనమః

ఓం నెహ్రాయైనమః

ఓం పాండ్యైనమః

ఓం హర్భజన్యై నమః

ఓం సామ్యై నమః

ఓం నెగ్యైనమః

ఓం రాహాన్యైనమః

ఓం ధర్మసైన్యాయ నమః

ఓం ఈర్మాసైయ్యాయ నమః

ఓం ఇల్లింగ్వర్త్యైనమః

ఇతి క్రికెట్ అష్టోత్తర నామావళి సమాప్తః

(చివరి ముగ్గురు మన మ్యాచ్ కి ఇద్దరు ఫీల్డ్ ఎంపైర్లు, మరొకరు టీవీ ఎంపైర్, వాళ్ళని కూడా ప్రార్ధించాలి కదా ! అది ఇష్టం లేనివారి కోసం మరో మూడు నామాలు జోడిస్తున్నాను)

ఓం మొహాల్లీ పిచ్యై నమః

ఓం క్రికెట్ కందుక్యై నమః

ఓం సమతుల్య ఉష్టోగ్రత్యై నమః

ఈ నామాలు ఎవరైతే భక్తి శ్రద్ధలతో 108 సార్లు పఠిస్తారో వారి టీవీలో ఎప్పుడూ భారత క్రికెట్ టీము గెలిచినట్లు కనబడుగాకా !!

Saturday, March 26, 2016

ధనుస్సు అంటే ప్రణవ నాదమయిన ఓంకారం ...దానిని విరవటం అంటే ఓం కారాన్ని విడగొట్టడం!

ధనుస్సు అంటే ప్రణవ నాదమయిన ఓంకారం ...దానిని విరవటం 

అంటే ఓం కారాన్ని విడగొట్టడం!

.

..సీతా స్వయంవరం అప్పుడు శివధనస్సు ఎక్కుపెడితే ఎందుకు విరిగిపోతుంది? విరిగిపోతే అందఱూ (బాధపడాలి కానీ) ఎందుకు సంతోషిస్తారు?

రాముడు అవతారపురుషుడు అని అందరికీ తెలిసినదే కదా! ఆయన ఏమి చేసినా ఒక మానవుడు ఎలా బ్రతకాలి తద్వారా మోక్షాన్ని ఎలా పొందాలి అని చెప్పడానికే చేశాడు. ఆయన ప్రతీ కదలికకీ అంతరార్థం, పరమార్థం ఉన్నాయి. అలానే శివధనుస్సు విషయానికి వస్తే…..

అకార ఉకార మకారములు ప్రణవము, ప్రణవం

ధనుహు, శరోహ్యాత్మ, బ్రహ్మ తల్లక్ష్యముచ్యతే

అప్రమత్తేన వేధ్ధవ్యం శరవత్ తన్మయో భవేత్

అన్నారు. అంటే…. అ, ఉ, మ కలిస్తేనే ప్రణవ నాదమయిన ఓం కారం వస్తుంది. ధనుస్సు (ప్రణవం) అంటే ఈ ఓంకారం అనమాట. శరము (బాణము) అంటే ఆత్మ. బాణముతో ధనుస్సును ఎక్కుపెట్టినప్పుడు కనిపించే లక్ష్యమే బ్రహ్మ. ఇక్కడ బ్రహ్మ అనగా పరబ్రహ్మ లేదా పరమాత్మ. బాణాన్ని ఎప్పుడూ అప్రమత్తంగా, చిత్త శుద్ధితో కొడితేనే లయమయ్యి లక్ష్యాన్ని చేరుతుంది. ఇది ధనుస్సు యొక్క అంతరార్థం.

ఇక్కడ శివధనుస్సు ఆవిర్భావం గురించి మరికొన్ని విషయాలను తెలుసుకోవాలి. ఈ శివధనుస్సును శివుడు త్రిపురాసురుని సంహరించడం కోసం సృష్టించాడు అన్నది అందరికీ తెలిసినదే! ఈ త్రిపురాసురుడు ఒక జీవుడుని ప్రతిబింబిస్తాడు అని అంతరార్థం ఉంది. అదెలా అంటే, త్రిపురాసురుడు పాలించే మూడు పురములు అయినటువంటి కంచు, వెండి, బంగారములు వరుసగా జీవి యొక్క స్థూల (విశ్వ), సూక్ష్మ (తైజస), కారణ (ప్రాజ్ఞ) శరీరములను ప్రతిబింబిస్తాయి.

స్థూల శరీరం అంటే బాహ్యముగా ఈ విశ్వానికి కనిపించే శరీరం. జీవుడు ఈ శరీరంలో ఉన్నప్పుడు విశ్వుడు అంటారు. ఈ దేహానికి కంచులాగా విలువ లేదు.

సూక్ష్మ శరీరం అంటే కలలో ఉన్నప్పుడు మనకి కనిపించే శరీరం. అది కేవలం ఆలోచన తప్ప అక్కడ ఒక కాయం అన్నది ప్రస్ఫుటముగా ఉండదు. జీవుడు ఈ శరీరంలో ఉన్నప్పుడు తైజసుడు అంటారు. ఈ శరీరం వెండిలాంటిది.

కారణ శరీరం అంటే నేను, నాది అనుకునేది లోపల ఏదయితే ఉందో అది. దీనినే అంతరాత్మ అంటారు. ఇది ఒక రూపం కోసం మాత్రమే పై రెండు రకాల శరీరాల మీద ఆధారపడుతుంది. జీవుడు ఈ శరీరంలో ఉన్నప్పుడు ప్రాజ్ఞుడు అంటారు. ఇది బంగారంలా చాలా విలువయినది.

శివుడు ప్రణవమనే ధనస్సుతో, ఈ మూడు పురములు అనబడే మూడు రకాల శరీరాలని ఒకేసారి ఛేదించాడు. అప్పుడే త్రిపురాసురుడు అనబడే ఈ జీవుని సంహారం జరిగి మరు జన్మ ఉండదు.

ఈ మూడే కాక, మహాకారణ శరీరం అని ఒకటి ఉంది. అది అందరూ గాఢ నిద్రలో అనుభవించే స్థితి. దీనినే తులీయావస్థ అంటారు. ఈ స్థితిని మనం గుర్తించ గలిగి ఆ పరమాత్మలో లయం అవటాన్నే మోక్షం అంటారు. జీవుడిని ఆ మోక్షానికి చేరువ చేసేదే ఓం కారం అయిన ధనుస్సు.

శివుడు ఈ శివధనుస్సుని త్రిపురాసుర సంహారానంతరం దేవరాతుడు అనబడే జనకుని వంశ పూర్వీకునికి ఇవ్వగా ఆ నాటి నుండి వారి వద్ద పూజలందుకుంటూ ఉంది. దీనినే శ్రీరాముడు స్వయంవరంలో విరిచి అప్పుడు సీతమ్మ చేయి అందుకుంటాడు. అనగా గృహస్థాశ్రమంలోకి అడుగుపెట్టే ముందు దీనిని విరిచాడు కదా! ఒక మగవాడికి ధర్మార్థ కామ మోక్షాలు పొందడానికి అనువయిన, ఉత్తమమయినది ఈ గృహస్థాశ్రమం. ఇందాకా చెప్పుకున్నట్టు ధనుస్సు అంటే ప్రణవ నాదమయిన ఓంకారం కనుక దానిని విరవటం అంటే ఓం కారాన్ని విడగొట్టడం. అలా విడగొడితే వచ్చేవి మళ్ళీ అ, ఉ, మ. వీటిల్లో

అ – అంటే బ్రహ్మం లేదా పరబ్రహ్మం అంటే పరమాత్మ అయిన శివుడు

ఉ – అంటే అమ్మవారు సాక్షాత్తు శివుని అర్థ భాగం

మ – అంటే జీవుడు అంటే నేను అనే మగవాడు

ఏ మగవాడయినా పరమాత్మలో చేరడానికి కావలసిన మాధ్యమం అర్థభాగమయిన, అర్థాంగి అయిన భార్య. మనకున్న ధర్మార్థకామ మోక్షాలలో….

ధర్మం – ధర్మానికి ప్రతిరూపం భార్య ఆవిడ లేకపోతే ఏ పూజలకీ, యాగాలకీ, జపాలకీ, తపస్సులకీ జీవుడు పనికిరాడు.

అర్థం – మగవానికి సంతాన ఉత్పత్తి కోసం భార్య కావాలి.

కామం – తనకు కావలసిన కోర్కెలు తీర్చుకోవడానికి భార్య కావాలి.

ఇలా ఎప్పుడయితే, ఏ మగవాడయితే ధర్మాన్నీ, అర్థాన్నీ పాటిస్తూ, ఈ రెండూ చెడకుండా కామాన్ని అనుభవిస్తాడో అతనే మోక్షాన్ని పొందే అర్హత సంపాదిస్తాడు.

రాముడు వీటన్నిటినీ ఆలంబిస్తూ ధనుస్సుని విరిచి తను ఈ గృహస్థాశ్రమంలోకి ప్రవేశించే అర్హతని పొందాడు. కనుకనే అతను సీతకి తగినవాడు, అన్నిటినీ జయించినవాడు కనుక అందరూ సంతోషిస్తారు.

శివ ధనుస్సు లాగానే విష్ణు ధనుస్సు కూడా ఉంది. అది పరశురాముని వద్ద ఉంటుంది. ఎప్పుడయితే రాముడు శివ ధనుస్సుని విరిచి సీతని పరిణయమాడతాడో, అప్పుడు అది తెలిసిన పరశురాముడు ఈ విష్ణుధనుస్సుని, ఆయన శక్తిని కూడా రామునికి ఇచ్చేసి హరిహరులని ఏకం చేస్తాడు.

Friday, March 25, 2016

గులాబీని ముళ్ళుకూడా రక్షించలేవు!

శ్రీ శ్రీ గారు అన్నట్లు---

విసిగిన ప్రాణుల పిలిచే దెవ్వరు?

దుర్హతి, దుర్గతి,

దుర్మతి, దుర్మృతి!

"స్త్రీ ఒక మాట వల్ల, చూపు వల్లా పురుషునికి సందిచ్చిందా... ఇక అతని అధికారానికి, కోరికలకి, విన్నపాలకి అంతం ఉండదు. అసలు పర్యవసానం అక్కర్లేని స్త్రీ మొదటినించి విముఖంగానే ఉండాలి... నిప్పు వలె ఉండాలి"------ చలం

దుర్మోహితుఒళ్లు అందాన్ని నాశనం చేయాలనుకుంటే, గులాబీని ముళ్ళుకూడా రక్షించలేవు! ఇదే జీవితం నేర్పిన నీతి వాక్యం!!

భార్యాభర్తలు ఒకరికొకరు గౌరవంగా చూసుకొంటూ.. నలుగురిలో చులకన కాకుండా... చూసుకొంటూ... జీవితాన్ని హ్యాపీగా కొనసాగించుకోవాలి.

భార్య గాని, భర్త గానీ... తమ తమ ఆధిక్యతను ప్రదర్శించే సమయంలో యేదో ఒకటి అనేస్తూ వుంటారు. అలాంటి ప్రవర్తన వలన..... తన జీవిత భాగస్వామి యెదుటి వారి దృష్టిలో ఎంత లోకువ అవుతారో గమనించాలి. భార్యా భర్తలు ఒకరినొకరు అర్ధం చేసుకోవాలి. ఒకరి లోపాలను ఒకరు ఏకాంతంలో సరిదిద్దుకోవాలి భార్యా భర్తలన్నాక.. పాలూ నీళ్ళలా ఒకరికొకరు కలిసిపోవాలి.. అంతే గాని ఒకరి లోపాలను మరొకరు ఇతరుల ముందు ఎత్తిచూపడం ఎంతవరకు సమంజసం.... ! 

.

సున్నితమైన విషయాలలో... ఇలాంటి సందర్భాలు... చిలికి చిలికి... గాలివానగా మారి, వారి జీవితాలలో తుఫానులు సృష్టించే అవకాశం వుంది...

భర్త ఎంతటి అసమర్ధుడైనా. .... దానికి గోరంతలు కొండంతలు చేసి.... పొరుగు వారితో చెప్పటం మంచిదికాదు.

భార్య తన కంటే తక్కువ అనే భావంతో నలుగురు ముందు వ్యంగ్యంగా మాట్లాడటం హర్షణీయం కాదు.భార్యాభర్తలు ఒకరికొకరు గౌరవంగా చూసుకొంటూ.. నలుగురిలో చులకన కాకుండా... చూసుకొంటూ... జీవితాన్ని హ్యాపీగా కొనసాగించుకోవాలి.

ప్రఖ్యాత తత్వవేత్త జిడ్డు కృష్ణమూర్తి .!

ప్రఖ్యాత తత్వవేత్త జిడ్డు కృష్ణమూర్తి .!

.

ఈ శరీరానికి ఒక్కటే ప్రయోజనం!

‘బోధన’ను బయలు పరచడం

ఉపన్యాసాలు ఆపివేయడం తోటే

ఈ శరీరం మరణిస్తుంది.

-

తనను తాను సంరక్షించుకోవాలనుకోవడం,

మార్పులకు అవరోధం కలిగించాలనుకోవడం...

మనలో ప్రతి ఒక్కరికీ ఏదో ఓ ఆసక్తి.

జీవితంలో సరళమైన మార్పులు తీసుకువచ్చి

మనసుకు వయసు రాకుండా చూసుకోవచ్చు.

అందుకు విస్తృతమైన అవగాహన అవసరం.

.

"నా ప్రధాన లక్ష్యం ఒక్కటే_వ్యక్తి స్వేచ్చ .అన్ని భయాలనుండి,బంధాలనుండి మనిషిని విముక్తి చెయ్యాలి."

నేను ఎవరికీ గురువును కాను నాకెవరు అనుచ రులు లేరు.

.

ఆయన ఏ మతానికి,ప్రాంతానికి,దేశానికి చెందకుండా ,ఏ సంస్థను స్థాపించకుండా ,ఏ తత్వాన్ని ప్రచారం చేయకుండా ప్రపంచమంతా తిరుగుతూ తూర్పు,పశ్చిమ దేశాల్లో ,అన్ని కాలాల్లోని తత్వవే త్తల్లో గొప్ప స్థానం సంపాదించుకున్నారు.

.

*ప్రకృతి సృష్టించిన ఈ అందమైన భూమిని,పర్యావరణాన్ని ,ఇందులో నివసిస్తున్న మానవులను రక్షించుకోవాలని పిలుపిచ్చారు.

ఆయన బోధనల్లోని ముఖ్యాంశాలు.

*సత్యానికి మార్గం ,పథం అంటూ ఏమీ లేదు.

* అన్ని జీవనకళల్లోకి ధ్యానం ఉన్నతమైనది.

*అసలైన విప్లవం పేరు ప్రేమ.మనిషిలోను,సమాజం లోను మార్పు తీసుకు రాగలిగింది ప్రేమ.

*మనలో మానసిక విప్లవం రావాలి.గతాన్నిపూర్తిగా నాశనం చేయగల విప్లవం.

*జ్ఞానం వలన మనిషి సమస్యలు పరిష్కారం కావు.సమస్య పరిష్కారానికి వివేకం కావాలి.

*ప్రేమ నిండిన మనస్సులోనే సత్య దర్శనం అవుతుంది.

*హృదయం చెప్పింది వినండి.హృదయం చెప్పినట్లు చేయండి.వెలుగు మీలోనే వుంది.

*నిన్నునీవు గమనించు.అదే ధ్యానం.ధ్యానం అన్నది పరిపూర్ణ స్వేచ్చ.

*జీవించి ఉండగానే బంధాలన్నీ వదిలి మనసు శూన్యం అయితే ....మృత్యువు తర్వాత అదేకదా స్థితి.జీవిస్తూనే అలా మృత్యువును అనుభూతించడం గొప్ప అనుభవం.అదే సిసలైన ధ్యానం.

*ప్రేమ,అనురాగాలతో మనిషిలో మార్పు వస్తుంది.మనలో ద్వేషం వుంటే ఇవి ఏర్పడవు.

*మరో జన్మ లేదు.భూమి మీద పుట్టిన ప్రతి జీవి నశిస్తుంది.ఆ రహస్యం తెలుసుకోవడమే జ్ఞానం.

జీవించడం అంటే ప్రతిరోజు పెంచుకున్న అనుబంధాల్ని ఒక్కొక్కటిగా తెంచుకోవడం.

*వివేచనతో,విచక్షణతో,అవగాహనతో.చైతన్యంగా ,స్వేచ్చగా,వర్తమానం లో వినడం అనేది జీవితంలో అన్నింటి కన్నా ముఖ్యం.మనం ఏ పని చేసినా దానిని ప్రేమతో చేయాలి.

*సత్యం మీ నిత్య జీవితం లోని ప్రతి కదలిక లోను వున్నది.

*సత్యాన్వేషణమే నిజమైన విద్య.

*విద్య యొక్క కర్తవ్యం ప్రజ్ఞావంతులైన సమగ్ర మానవులను,పూర్ణ పురుషులను సృష్టించడం.

పోతనామాత్యుని కందము.!

పోతనామాత్యుని కందము.!

.

ఓ యమ్మ! నీ కుమారుఁడు

మా యిండ్లను బాలు పెరుగు మననీఁ డమ్మా!

పోయెద మెక్కడి కైనను

మా యన్నల సురభు లాన మంజులవాణీ!

.

ఓ యశోదమ్మ తల్లీ! నీ సుపుత్రుడు మా ఇళ్ళల్లో బాలుపెరుగు బతకనీయ డమ్మా. మెత్తని మాటల మామంచి దానివే కాని. సర్దిపుచ్చాలని చూడకు. మేం వినం. మా అన్న నందుల వారి గోవుల మీద ఒట్టు. ఈ వాడలో మేం ఉండలేం. ఊరు విడిచి పోతాం. మాకు మరో గతి లేదు."

పోతనామాత్యు ని శార్దూలం!

పోతనామాత్యు ని శార్దూలం!

-శా.

"అమ్మా! మన్నుదినంగ నే శిశువునో? యాఁకొంటినో? వెఱ్ఱినో? 

నమ్మం జూడకు వీరి మాటలు మదిన్; న న్నీవు గొట్టంగ వీ

రి మ్మార్గంబు ఘటించి చెప్పెదరు; కాదేనిన్ మదీయాస్య గం

ధ మ్మాఘ్రాణము జేసి నా వచనముల్ దప్పైన దండింపవే."

.

భావము:

" అమ్మా! మట్టి తినడానికి నేనేమైనా చంటిపిల్లాడినా చెప్పు. 

ఇప్పుడే కదా పాలు తాగాను ఇంకా ఆకలి ఎందుకు వేస్తుంది. లేకపోతే నేనేమైనా అంత వెర్రివాడినా ఏమిటి మట్టి తినడానికి. 

నువ్వు నన్ను కొట్టాలని వీళ్ళు కల్పించి చెప్తున్నారు అంతే. కావాలంటే 

నా నోరు వాసన చూడు. నే చెప్పింది అబద్ధమైతే కొట్టుదుగానిలే. 

వీళ్ళు చెప్పేమాటలు నమ్మెయ్యద్దు" అని చిన్నికృష్ణుడు,

మట్టి ఎందుకు తింటున్నావని బెదిరిస్తున్న తల్లి యశోదమ్మకి చెప్పి నోరు తెరిచి చూపించాడు.

Thursday, March 24, 2016

కల్పన! (కిన్నెరసాని పాటలు విశ్వనాథ సత్యనారాయణ)

కల్పన!

(కిన్నెరసాని పాటలు విశ్వనాథ సత్యనారాయణ)

.....

కిన్నెర మహాపతివ్రత. అందరు తెలుగుకన్నెలకు మల్లేనే ఉద్విగ్నహృదయ.

ఎక్కువ తెలుగుకుటుంబాలకు సామాన్యమైన అత్తాకోడళ్ళ పోరాటం

ఆ యింట్లోనూ వెలిసింది. 

కొడుకు సుఖమెరుగని అత్తకు కిన్నెరమీద నిందలారోపించడం పని అయింది. ఒకప్పుడు ఆవిడ చేసిన నింద భరించడం కష్టమైంది. 

కిన్నెరహృదయం శోకంచేత ప్రళయసముద్రం అయింది.

కిన్నెర భర్త ఏంచేస్తాడు? తల్లిని కాదనాలేడు, భార్యను ఓదార్చుకోనూలేడు. ఆవేశహృదయంతో కిన్నెర అడవులవెంట పరుగెత్తింది.

భర్తపోయి ఆమెను వద్దని కౌగిలించుకున్నాడు. 

ఆమె అతని కౌగిట్లోనే కరిగి నీరై వాగై ప్రవహించింది.

అతడు శోకించి శోకించి శిల అయినాడు.

.

వనములను దాటి 'వెన్నెల బయలు' దాటి

తోగులను దాటి దుర్గమాద్రులను దాటి

పులుల యడుగుల నడుగులు కలుపుకొనుచు

'రాళ్ళ వాగు' దాటి పథాంతరములు దాటి

అచట కిన్నెరసాని -

.

నా యాత్మయందు

నిప్పటికి దాని సంగీతమే నదించు ...

యెంకితో బద్రాద్రి.(యెంకి పాటలు నండూరి సుబ్బారావు)

యెంకితో బద్రాద్రి.(యెంకి పాటలు నండూరి సుబ్బారావు)

.

యెంకితో బద్రాద్రి

ఆడ నీ సుక్కాని యీడ నే గెడయేసి

పడవెక్కి బద్రాద్రి పోదామా

బద్రాద్రి రాముణ్ణి సూదామా

గోదారి గంగలో కొంగు కొంగూగట్టి

కరువుతీరా బుటక లేదామా

సరిగెంగ తాణాలు సేదామా

కొత్త మడతలు కట్టుకోని పెజలోకెల్లి

రామన్న రాముడో యందామా

రామకతలే పోయి యిందామా

సంబరము కెదురుంగ జంటగా నిలుసుండి

సామివోరికి దణ్ణ మెడదామా

సాపసుట్టుగ నేల బడదామా

ఈడ నీ సుక్కాని ఆడనే గెడయేసి

పడవెక్కి మనపల్లె కెడదామా

బద్రాద్రి రాముణ్ణి సూదామా

శ్రీ రమణ మహర్షి .. ఆశ్రమము. !

శ్రీ రమణ మహర్షి .. ఆశ్రమము. !

.

శ్రీ రమణ మహర్షి : Sri Ramana Maharshi) (డిసెంబరు 30, 1879 – ఏప్రిల్ 14, 1950), పుట్టుక పేరు వెంకట్రామన్ అయ్యర్, ఒక భారతీయ ఋషి. 

ఇతను తమిళనాడు తిరుచ్చుళి లోని ఒక హిందూ బ్రాహ్మణ కుటుంబంలో జన్మించారు. వీరు 16 సంవత్సరాల వయస్సులో మోక్షజ్ఞానము పొంది 

తిరువణ్ణామలై లోని అరుణాచల పర్వతాలపై స్థిరపడ్డారు.బ్రాహ్మణ కుటుంబములో జన్మించిననూ మోక్షజ్ఞానము పొందిన తరువాత తనను "అతియాశ్రమి" గా ప్రకటించుకున్నారు.

రమణ మహర్షి బోధనలలో ప్రధానమైనది "మౌనము" లేదా "మౌనముద్ర". వీరు చాలా తక్కువగా ప్రసంగించేవారు, తన మౌనముతో సందేశం పొందలేని వారికి మాత్రమే మాటల ద్వారా మార్గం చూపేవారు. వీరి బోధనలలో విశ్వజనీయమైన ఆత్మజ్ఞానం ప్రధానాంశంగా వుండేది ఎవరైనా ఉపదేశించమని కోరితే, "స్వీయ శోధన" ఉత్తమమని, ఇది సూటి మార్గమని తద్వారా మోక్షము సులభ సాధ్యమని బోధించేవారు. తమ అనుభవము అద్వైతం, జ్ఞానయోగా లతో ముడివడియున్ననూ అడిగినవారి మనస్థితిని బట్టి వారికి మార్గముల భక్తిని కూడా బోధించేవారు.

.

భగవాన్ గురించి చలం!

భగవాన్ బోధించే వేదాంతమూ, ఆయన 'ప్రిస్క్రిప్షన్లూ' నాకు సమ్మతం కావు. 

ఆయన గంభీరత్వంలోనూ, లోకం మీద ఆయనకి వున్న సంపూర్ణ నిర్లక్ష్యం మీదా గౌరవం 

నాకు. ఆయన ఆత్మ సౌందర్యం ఆయన ప్రేమా నేను వొప్పుకుంటాను.

నాకు స్త్రీ వుంది. మీకు దేవుడున్నాడు.స్త్రీ తప్ప నన్ను గట్టిగా కదిలించగలది ఏదీ లేదు. స్త్రీ కోసం జీవితాల్ని ధ్వంసం చేసుకున్న వాళ్లని,

అంటే కీర్తీ, డబ్బూ కాదు- అంతకన్న శ్రేష్టమైనవి -జీవితం మీద ఆసక్తినీ-శక్తినీ-బతకడంలో ఆనందాన్నీ, (Grip on Life and Joy of Living) పోగొట్టుకున్న వాళ్లని చూస్తే నేను చాలా వెవేకవంతుణ్ణిగా తోస్తాను.

..

చెలం 1950 లో తిరువణ్ణామలై వెళ్ళిపోయారు. అక్కడే స్థిర నివాసం ఏర్పరచుకొన్నారు. 

రమణ మహర్షి ఆశ్రమానికి ఎదురుగా వున్న 'మహాస్థాన్ ' ఆవరణ ఇంట్లో అద్దెకి వున్నారు. ఆ తరువాత అక్కడ ఒక ఇంటిని కొన్నారు. 

దాని పేరే రమణస్థాన్.ఈ ప్రదేశమంతా యోగులమయం. దొంగయోగులు లేరు. ఏమీలేని బోలుయోగులూ, ఏదో కొంతవరకు సాధించి స్థిమితపడ్డ మహనీయులూ కనపడేవారు చాలా కొంచెం. చాలామంది కనపడరు.

భగవాన్ పోగానే తగాదాలు ఆశ్రమంలో! బ్రాహ్మణ, అబ్రాహ్మణ, అరవ, ఆంధ్ర, పరదేశీయులు ఒక జట్టు ఐనారు. 

లేచిపోతున్నారు.రౌడీలు, పోలీసు కాపలాలు - 

ఒక్క ఆత్మ మౌనమైన రూపుతో ఇన్నేళ్ళు పరిపాలించిన ఆశ్రమం. 

కృష్ణుడు పోగానే అర్జునుడు ఏడ్చిన ఏడుపు జ్ఙాపకం వొస్తోంది. ద్వారక ఏమయిందో - ఆనాడు - నిజంగానో, కవి హృదయంలోనో, అట్లావుంది లోకం నాకు!

ఇప్పుడు ఆశ్రమం పిశాచం మల్లే, వొక కలమల్లే వుంది. ఎక్కడివాళ్ళక్కడ లేచిపోయినారు.

చాలా వొంటరితనం. మా వాళ్ళు 15 రోజులకిందటే వెళ్ళిపోయినారు.

అదో చిత్రమైన వ్యవహారం 'చే ' బొంబాయిలో, 'షౌ ' మద్రాసులో, 'చిత్ర ' పశుమలైలో తక్కినవాళ్ళెక్కడ వున్నారో తెలీదు. 

ఎప్పుడు వస్తారో రారో తెలీదు. ఎవరైనా నన్ను గుర్తించి పలకరిస్తే చాలునన్నంత దీనావస్థలో! 

when you were in Thiruvannamalai go for a walk around the hill.

The Arunachala hill will gives the power to all the hill itself called 

( Tejolingam).Shankara charya we sat in the hill and done the mediatation around the hill.

if you can for a while into the hill you can catch the power.

Wednesday, March 23, 2016

స్వర్ణముఖి నది.!

స్వర్ణముఖి నది.!

పూర్వం అగస్త్య మహర్షి బ్రహ్మను గురించి తపస్సుచేసి ఈ నదిని దేవలోకం నుంచి క్రిందికి తెప్పించినట్లు స్థలపురాణం ద్వారా తెలుస్తున్నది. 

శ్రీకాళహస్తీశ్వరాలయాన్ని నిర్మించేటపుడు ఆలయ నిర్మాణంలో 

సహకరించిన కూలీలు రోజూ సాయంత్రం నదిలో స్నానం చేసి ఇసుక వారి చేతుల్లోకి తీసుకుంటే అది వారికి కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలం విలువచేసేంత బంగారంగా మారేది. 

అందుకే ఈ నదికి స్వర్ణముఖి అని పేరు వచ్చింది.

సువర్ణముఖి నది అగస్త్యుని తపోభంగం కలిగించగా అగద్త్యుడు స్వ

ర్ణముఖినీ నదిని శపించాడు. అందువలన నదిలో నీరు ఇంకిపోయింది. అయినప్పటికీ అంతర్వాహినిగా ప్రవహిస్తున్న కారణంగా నదీసమాంలో ఉన్న బావులలో నీరు ఇంకిపోదు. 

నదీతీరంలో విపరీతంగా మొగలి పొదలు పెరిగిన కారణంగా స్వర్ణముఖీ నదికి " మొగలేరు " అనే మరొకపేరు కూడా వచ్చింది. 

ఈ నదికి పలు వాగులు, వంకలు, ఏరులూ జలాలను ఆందిస్తున్నాయి. 

వాటిలో కల్యాణీ, భీమానదులు ప్రధానమైనవి. కల్యాణీ నదీతీరంలో శ్రీనివాసమంగాపురంలో కల్యాణశ్రీనివాసుడు వెలసి పూజలందుకుంటున్నాడు.

Tuesday, March 22, 2016

ఏడ్చింది కిన్నెరా తనువెల్ల మాడ్చింది కిన్నెరా....

మండు టెండలు గాసి మాడ్చినది గ్రీష్మమ్ము

కొండయంచులనుండి కురిసినది ఊష్మమ్ము

నీటిపుట్టము తొలగి నిలువెల్ల నిప్పులో

యేటియిసకలు మండి యెగసిపడిపోవగా

ఏడ్చింది కిన్నెరా తనువెల్ల

మాడ్చింది కిన్నెరా....

ఈ ఎండలు చూస్తుంటే.. నాకు గుర్తుకు వచ్చిననాలుగుపంక్తులు

.విశ్వనాధ వారివి.

అలమేలు మంగ!

అలమేలు మంగ!

.

అలమేలు మంగ లేదా పద్మావతి, కలియుగంలో వేంకటేశ్వరుని దేవేరిగా శ్రీమహాలక్ష్మి స్వరూపం. తిరుపతి సమీపంలోని తిరుచానూరు లేదా "ఆలమేలు మంగాపురం"లోని అలమేలు మంగ ఆలయం ప్రసిద్ధమైనది.

.

లక్ష్మియే అలమేలు....

శ్రీనివాసుని దేవేరులుగా అలమేలు మంగ, లక్ష్మి, భూదేవి, శ్రీదేవి, పద్మావతి, అండాళ్, గోదాదేవి, బీబీ నాంచారి వంటి అనేక పేర్లు పేర్కొనబడడంవల్ల సామాన్యభక్తులలో కొంత అయోమయం నెలకొంటుంది. సంప్రదాయ గాధలను బట్టి ఈ దేవతలను గురించి ఇలా చెప్పవచ్చును.

శ్రీదేవి (లక్ష్మి), భూదేవి ఇరువురూ శ్రీమహావిష్ణువును వరించిన దేవతలు. ఉత్సవ మూర్తియైన మలయప్పస్వామి ఉభయ నాంచారులతో కూడి ఉన్నాడు.

వెంకటేశ్వర మహాత్మ్యం కథ (తిరుమల క్షేత్రం స్థలపురాణం) ప్రకారం వైకుంఠంలో భృగుమహర్షి చర్యవలన కోపించి లక్ష్మీదేవి వైకుంఠం విడచి పాతాళానికి వెళ్ళింది. లక్ష్మీవియోగం వలన ఖిన్నుడైన స్వామి భూలోకంలో తపస్సు చేశాడు. పాతాళంలో ఉన్న లక్ష్మీదేవి ప్రసన్నురాలై స్వర్ణముఖీ నది తీరాన తిరుచానూరు పద్మ సరోవరంలో కార్తీక శుక్ల పంచమి నాడు బంగారు పువ్వులో ప్రత్యక్షమై కలువపూదండలతో స్వామివారిని వరించింది. కనుక లక్ష్మీ దేవియే పద్మములో జనించిన పద్మావతి లేదా అలమేలు మంగ - (తమిళంలో "అలర్" అనగా పువ్వు. "మేల్" అనగా పైన. "మంగై" అనగా అందమైన స్త్రీ - "అలమేలు" అనగా "పద్మంలో ప్రకాశించున సుందరి")

మరొక కథనం ప్రకారం త్రేతాయుగంలో సీత బదులు రావణుని చెర అనుభవించిన వేదవతిని మరుజన్మలో పెండ్లాడుతానని శ్రీరాముడు చెప్పాడు. ఆ వేదవతియే ఆకాశరాజు కూతురు పద్మావతిగా అవతరించి శ్రీనివాసుని వరించి పెండ్లాడినది. శ్రీనివాసుడు శిలగా అయినపుడు లక్ష్మీదేవి కొల్హాపూర్‌లో వెలసింది. పద్మావతి అలమేలుగా తిరుచానూరులో వెలసింది.

భూదేవియే గోదాదేవిగా అవతరించి శ్రీరంగనాధుని వరించింది. ఈమెను ఆండాళ్, ఆముక్త మాల్యద (తాల్చి ఇచ్చిన తల్లి), చూడి కొడుత నాచియార్ అని కూడా అంటారు. భూదేవి స్వరూపమే సత్యభామ అనికూడా పురాణ కథనం గమనించాలి.

కొండపై వెలసిన దేవుడు "బీబీ నాంచారి" అనే ముస్లిం కన్యను పెండ్లాడాడని ఒక కథనం. లక్ష్మీదేవియే ఈ అమ్మవారిగా జన్మించి ముస్లిముల ఇంట పెరిగిందట! తమ ఆడపడుచుపై గౌరవంతో కొండలరాయుని దర్శించుకొన్న ముస్లిం సోదరులను చూసి హైదర్ ఆలీ తిరుమల కొండపైని సంపద జోలికి పోలేదని అంటారు. శ్రీరంగంలోని శ్రీరంగనాధుని ఉత్సవ విగ్రహాన్ని ఢిల్లీ సుల్తాను తీసుకొని పోగా అతని కుమార్తె "తుళుక్కు నాచియార్" రంగనాధుని మనోహర రూపానికి మనసునిచ్చిందని ఒక కథనం. శ్రీరంగం నుండి వైష్ణవ సంప్రదాయంతో బాటు ఈ దేవత కూడా తిరుమలకు వేంచేసి ఉండవచ్చును.

ఈ కథనాల సారంగానూ, స్థల పురాణాల వల్లనూ, సాహిత్యంలో ప్రస్తావనలను బట్టీ, అర్చనాది ఆచారాలనుబట్టీ లక్ష్మీదేవియే "పద్మావతి" లేదా "అలమేలు మంగ" అనీ, అమెయే తిరుమల కొండపై శ్రీవారి మూర్తి వక్షస్థలంపై ఉన్న హృదయలక్ష్మి అనీ, ఆమెయే తిరుచానూరు ఆలయంలో వెలసిన అలమేలు మంగ అనీ భావించవచ్చును. అన్నమయ్య సంకీర్తనలలో అలమేలు మంగను శ్రీమహాలక్ష్మిగా పదే పదే వర్ణించాడు (క్షీరాబ్ధి కన్యకకు శ్రీ మహాలక్ష్మికిని నీరజాలయకును నీరాజనం ... ... జగతి అలమేలు మంగ చక్కదనములకెల్ల నిగుడు నిజ శోభల నీరాజనం)

పద్మావతిని పద్మశాలీలు తమ ఇంటి ఆడపడుచుగా భావిస్తారు. ఈ ప్రాంతంలో బట్టల వ్యాపారం చేసే ధనికులైన పద్మశాలీలు పద్మావతి అమ్మవారి ఆలయం నిర్మాణం కోసం తాళ్ళపాక చిన్నన్నకు 16వ శతాబ్దంలో 20 వేల వరహాలు విరాళం సమర్పించినట్లుగా శాసనాధారాలున్నాయి. పంచ భూతములనెడు పలువన్నెల నూలుతో నేసి, నీడనుండి చీరలమ్మే నే బేహారి - అని అన్నమయ్య వేంకటేశ్వరుని నర్ణించడం గమనించ దగిన విషయం.

గోవిందరాజులస్వామి వారి కోనేరు: తిరుపతి!

గోవిందరాజులస్వామి వారి కోనేరు: తిరుపతి!

.

గోవిందరాజ స్వామి ఆలయం, తిరుపతి పట్టణంలో ఉన్న ఒక ఆలయం. ఇది తిరుపతి రైల్వే స్టేషను సమీపంలోనే, కోనేటి గట్టున ఉంది. ఇక్కడ కొలువైన దేవుడు గోవిందరాజ స్వామి. ఈయన శ్రీవేంకటేశ్వరునికి అన్న అని అంటారు. తమ్ముడి వివాహానికి కుబేరుడు అప్పుగా ఇచ్చిన ధనాన్ని కొలిచి కొలిచి అలసిపోయి దిగువ తిరుపతిలో విశ్రాంతి తీసుకొంటున్నాడట. ఈ ఆలయం తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానములు సంస్థ నిర్వహణలోవే ఉంది.

.

క్రిమికంఠుడనే శైవుడైన రాజు రామానుజుల కాలంలో చిదంబర క్షేత్రంలోని శేషశయనుడైన విష్ణుమూర్తి ఆలయంపై దాడిచేసి విగ్రహాన్ని సముద్రంలోకి తోయించాడు. 

ఆలయంలోని వైష్ణవ పూజారులందరూ ప్రాణభయంతో రాజ్యాన్ని దాటి చెల్లాచెదురుగా పారిపోయారు. కొందరు పూజారులు స్వామివారి ఉత్సవమూర్తులను తీసుకుని తిరుమల ప్రాంతంలో ఉన్న రామానుజాచార్యులను కలిశారు. 

ఆ విషయం తెలుసుకున్న రామానుజాచార్యులు బాధపడి చిదంబరంలోని గోవిందరాజస్వామి విగ్రహ ప్రతిరూపాన్ని తయారుచేయించి తిరుపతిలో ప్రతిష్ఠచేసారు. చిదంబరం నుంచి వచ్చిన ఉత్సవవిగ్రహ సహితంగా ఆరాధనలు, నిత్యపూజలు జరిగేలా కట్టుబాటు ఏర్పరిచారు. 

తన శిష్యుడైన యాదవరాజును ప్రోత్సహించి అప్పటికే వున్న తటాకానికి ప్రక్కన ఆ దేవాలయ నిర్మాణం చేశారు. దేవాలయ నిర్మాణం అనంతరం రాజు ఆలయం చుట్టూ ఒక అగ్రహారాన్ని నిర్మించి దానికి తన గురువు రామానుజాచార్యుల పేరిట రామానుజపురం అని పేరు పెట్టారు. 

1830ల నాటికి కూడా ఆలయం ఆచార్యపురుషుల అధీనంలోనే ఉండేది. ఐతే ఆలయంపై ప్రభుత్వం పర్యవేక్షణ చేసేది.

.

కోనేటి చుట్టూ నాలుగు ప్రక్కలా నిర్మించిన మెట్లు అనేక ఉద్యమాలకు ప్రచారస్థలాలుగా ఉపయోగపడ్డాయి. 

వైష్ణవోద్యమం ప్రచారానికి ఈ కోనేటిగట్టు కేంద్రంగా ఉండేది. రామానుజాచార్యుల భక్తి కూటములు ఇక్కడినుండే దక్షిణ భారతంలో వైష్ణవ ప్రచారం సాగించాయి. స్వాతంత్ర్యోద్యమ సమయంలో తిరుమల రామచంద్ర ఈ ఆలయం ఎక్కి స్వాతంత్ర్య పతాకాన్ని ఆవిష్కరించి పెద్ద సభను ఏర్పాటు చేశాడు. 

మొరార్జీ దేశాయి, నీలం సంజీవరెడ్డి, ఎస్.వి.సుబ్బారెడ్డి, కామరాజ్ నాడార్, నిజలింగప్ప, ఎం.జి.రామచంద్రన్, ఎన్.టి. రామారావు వంటి నాయకులు ఇక్కడినుండి ప్రజలను ఉద్దేశించి ప్రసంగించారు.

ప్రసిద్ధ కవి శ్రీశ్రీ, హరికథకుడు సలాది భాస్కరరరావు, బుర్ర కథకుడు నాజర్, జర్నలిస్ట్ వరదాచారి, తెలుగుతల్లి గీత రచయిత శంకరంబాడి సుందరాచారి వంటి కళాకారుల ప్రదర్శనలు లేదా జీవితంలో ఘట్టాలు

ఈ కోనేటిగట్టుతోముడివడి ఉన్నాయి. అయితే ఇప్పుడు పెరిగిన జన సమ్మర్ధం, కాలుష్యం కారణంగా ఈ కోనేటిగట్టు ఏ విధమైన సాంస్కృతిక, రాజకీయ కార్యక్రమాలకూ వేదిక కావడంలేదు. ఆయా రాజులు సతీ సమేతంగా తమ 

చిత్రాలను ప్రధాన గోపురం లోపల చెక్కించి వున్నారు.


Friday, March 18, 2016

‘అబ్బే! ఏమైనా సానిసానే’’

మహాకవి విశ్వనాథ సత్యనారాయణగారు , ఆయన చతురతకు అద్దం పట్టే 

ఓ సంఘటన గురించి...వారి మాటల్లోనే

"‘నేను కిన్నెరసాని పాటలు వ్రాసేనాటికే గొప్పకవినని అభిమానించిన శ్రీ సురవరం ప్రతాపరెడ్డిగారు నాకు సహాయం చేయించాలని కొందరు సంస్థానాధీశుల వద్దకు తీసుకొనిపోయారు.

ఆ రోజుల్లో నైజాం యిలాకా జమీందారులకు సివిల్ క్రిమినల్ అధికారాలుండేవి. సరే! అందరిసంగతీ అలావుంచుదాం ఒక సంస్థానాధీశుని యింటికి తీసుకువెళ్ళారు.

ఆ జమిందారు చనిపోయి కొద్దికాలమైంది. ఆయనగారి రాణివుంది. 

పరదా చాటున ఆమె ఇవతలనేను. నన్ను ఆమెకు పరిచయం చేశారు.

ఆమె విజ్ఞురాలని నాకు చెప్పారు. 

ఆమె పరదా చాటునుండి ‘‘కవిగారూ! మీరు సంప్రదాయబద్ధంగా వ్రాస్తారన్నారు. కాని సానిపాటలు వ్రాశారేమిటి?’’ అన్నది.

నేను ఎంత పొగరుబోతునైనా వినయం తక్కువైనవాణ్ణి కాదుగదా!

‘‘అమ్మా! ‘కిన్నెరసాని’ అన్నది ఒక వాగు పేరు కదా!

దానిపేరుతో దాని గురించి వ్రాయడంలో తప్పేమిటి’’ అన్నాను.

ఆమె ఊరుకోవచ్చు! ‘
‘అబ్బే! ఏమైనా సానిసానే’’ అన్నది. పరదాలోపల పెదవి విరుచుకొని వుంటుంది. 

నేను వెంటనే ‘‘అలాగా అమ్మా! ఇందాకటి నుండి తమను తమ పరిచారకులు

దొరసానిగారు దొరసానిగారు అంటే ఏమో అనుకున్నాను. ఇక సెలవు. వస్తాను’’ 

అని చరచరా బైటికి వచ్చేశాను. 

అక్కడనేవున్న శ్రీ రెడ్డిగారు, మరొక దేశ్ ముఖ్ గడగడలాడి పోతూ ఆమెకేమో చెప్పుకొని బయటకు వచ్చారు. 

‘‘ఇవ్వాళ ఎంతపని చేశావయ్యా! ఆమె నిన్ను అరెస్టు చేయవచ్చు. ఏమైనా చేయవచ్చు

. నీపని ఏమయ్యేది! మా పని ఏమయ్యేది’’ అన్నారుట. 

‘‘ఏమయ్యేది! చంపుతుందా! అదేనయం. యథార్థం చెప్పడానికి భయపడడం కన్నా

అది నయం కదూ! శబ్దానికి అర్థం తెలియని ప్రతివాడూ విమర్థకుడైతే చచ్చిన చావుకదండీ! 

తమ బ్రతుకే తమకు తెలియనివాళ్ళు కవుల తప్పులెన్నే వాళ్ళా? 

ఆమె మహాపతివ్రత. కాని తెలుగు పలుకులలో ఆమె దొరసాని. సందర్భం నుండి పదాలను విడగొట్టి కవుల తప్పులెన్నే వాళ్ళనిచూస్తే నాకు ఒళ్ళుమంట’’ అన్నాను

. అప్పుడు రెడ్డిగారు నవ్వుతూ కారులో కూర్చొని అన్నారు ‘‘ఏమైతే ఏం ఇవాళ నూటపదహార్లు పోగొట్టుకున్నారు’’ అని

. నా అభిమానం పోగొట్టుకోలేదు. అదే నాకు పదివేలు అన్నానునేను.

అప్పుడు నాకుద్యోగం లేదు. ఇల్లు గడవడం చాలా కటకటగావుంది. 

నా అభిమానం నన్ను ఎవరికీ తలవంచనీయదు.

నన్ను పొగరుబోతు అంటారు గిట్టనివాళ్ళు. అననీయవోయ్ నా జన్మే అంత."

'కృషీవలుడే ఈశ్వరుడు"!

'కృషీవలుడే ఈశ్వరుడు"!

.

కృషీవలుడనగానే మనకు ప్రధానంగా దువ్వూరి రామిరెడ్డిగారి 'కృషీవలుడు' పద్యకావ్యం, ఏటుకూరి వెంకట నరసయ్యగారి క్షేత్రలక్ష్మి (పద్యకావ్యం), తుమ్మల సీతారామమూర్తిగారి పరిగపంట మున్నగు ఖండకావ్య సంపుటాలు గుర్తుకు వస్తాయి.

ఇంకా అనేకులు అనేక కవితా ప్రక్రియా రూపాల ద్వారా రైతుకు అక్షర పట్ట్భాషేకం చేశారు. దువ్వూరి రామిరెడ్డిగారు తమ 'కృషీవలుడు' పద్యకావ్యంలో ఒకచోట..

'సైరికా! నీవు భారతక్ష్మాతలాత్మ గౌరవ పవిత్రమూర్తివి- శూరమణివి, ధారుణీపతి పాలన దండమెపుడు నీహలంబు కన్నను ప్రార్థనీయమగునె?' అన్నారు.

అంటే రైతును భారతదేశాత్మ స్వరూడవు, గౌరవ పావనమూర్తివి - వీరమణివి - అని అన్నారు. అంతేకాదు నీ హలం కన్నా రాజు యొక్క పాలన దండం ఎప్పుడూ తక్కువే. 

నీ నాగలియే ప్రార్థింప యోగ్యమైనదని, రాజు కంటే రైతు గొప్పవాడని చాటిచెప్పారు.

కానీ- ఇంద్రగంటి హనుమచ్ఛాస్ర్తీగారు- దువ్వూరి రామిరెడ్డిగారి ప్రేరణతోనే ఒక్క అడుగు ముందుకు వేసి - కాకతీయ రాజుల చరిత్రలోని కొందరి జీవిత ప్రధాన ఘట్టాలనే ఇతివృత్తాలుగా తీసుకొని రచించిన 'కీర్తితోరణము' పద్యకావ్యంలో ఒక రాజు పరిపాలనలో 

రైతు ఈశ్వరుని వలే ప్రకాశిస్తున్నాడన్న భావం స్ఫురించేలా ఈ పద్యం రచించారు. 

.

'జలధారన్ దలదాల్చి తోలయిన వస్త్రంబున్ బచారించి, 

పా ముల సావాసముతో మెలంగి, 

యొడలన్ బూదెల్లనుంబ్రామి, యె ద్దుల త్రోవన్ జని,

చేతితో పలుగునన్ దోతెంచువాడై కృషీ వలుడే రుూశ్వరుడయ్య!"

పైగా రైతుకీ, శివునికీ అభేదాన్ని చెప్పారు. శివుని నెత్తిన గంగా జలధార ఉంది.

వర్షంలో తడిసే రైతు నెత్తిన ఎప్పుడూ జలధార ఉన్నట్లే. 

శివుడు పులితోలు లేదా గజచర్మం ధరిస్తాడు. రైతు ఎప్పుడూ తోళ్లయిన అంటే శ్రమ వల్ల బాగా నలిగిపోయిన (తోళ్లు గోదావరి మాండలికం) వస్త్రాలను ధరిస్తాడు.

శివుడు సర్పాలను ఆభరణాలుగా ధరిస్తాడు. రైతు ఎప్పుడూ పంట పొలాల్లో పాములతోనే సహవాసం చేస్తాడు. శివుడు ఒంటిపై బూడిద రాసుకుంటాడు.

రైతు-శ్రమించడం వల్ల అతని ఒళ్లు ఎప్పుడూ మట్టిగొట్టుకునే ఉంటుంది. 

శివుడు వృషభ వాహనుడు. రైతు ఎప్పుడూ ఎద్దుల త్రోవతోనే మడి దున్నుతాడు.

ఆ సందర్భంలో రైతు చేతిలోని పలుగు శివుని చేతిలో త్రిశూలం వంటిదే. శివుని త్రిశూలం లోకరక్షణ చేస్తున్నట్లే రైతు చేతిలోని పలుగు లోకానికి ఇంత అన్నం పెట్టి రక్షిస్తోంది.

కాబట్టి కృషీవలుడే ఈశ్వరుడని అంటున్నారు ఇంద్రగంటి వారు.

అయితే- పై పద్యంలో 'ఎద్దులత్రోవన్' అన్న బహువచన ప్రయోగం రైతుకి 

సరిపోతుంది. ఎద్దులను పొలాన్ని దున్నడానికి వాడతాడు కనుక. మరి శివునికి ఒక ఎద్దే గదా వాహనం. 'ల'కారం పద్యంలో ప్రాసకాబట్టి వాడారంటే సరిపోదు.

ఇక్కడ 'ఎద్దుల' అని బహువచనాన్ని వాడడం వల్ల శివుడు పశుపతి అని చెప్పినట్లయింది. ఇంతకూ కృషీవలుడే ఈశ్వరుడు.

ఈగ పేరు!

ఈగ పేరు!


(చెప్పిందే మల్లి చెప్పి పిల్లల జ్ఞాపక శక్తి పెంచే కధఅని

శ్రీదేవులపల్లికృష్ణశాస్త్రిగారుఅనేవారు... అసలుమనకధలుఅన్నిఆవిధంగానేఉంటాయి.)

.

ఒక ఈగ ఒక రోజు ఇల్లు అలుకుతూ అలుకుతూ దాని పేరు అదే మర్చిపోయింది. ఎంతాలోచించినా పేరు గుర్తు రాలేదు.

.


ఇంట్లో వున్న పెద్దమ్మకి పేరు తెలుస్తుందని వెళ్ళింది.

.


“పెద్దమ్మా, నా పేరేంటి?” అంది.

.

.


“నాకేమి తెలుసు, నేను రోజంతా ఇంట్లోనే వుంటాను, అడవిలో వున్న నా కొడుకునడుగు” అంది పెద్దమ్మ.

.

.

ఈగ అడవిలోకి వెళ్ళింది.

.


“పెద్దమ్మా; పెద్దమ్మ కొడుకా, నా పేరేంటి?” అంది.

.


“నాకేంతెలుసు, నేను నరుకుతున్న చెట్టునడుగు, నాకన్నా బలంగా వుంది” అన్నాడు పెద్దమ్మ కొడుకు.

.


“పెద్దమ్మా; పెద్దమ్మ కొడుకు, కొడుకు కొట్టే చెట్టు, నా పేరేంటి?” అంది ఈగ.

,


“నాకు తెలీదు, నన్ను కొట్టే ఈ గొడ్డలిని అడుగు”, అంది చెట్టు.

.


“పెద్దమ్మా; పెద్దమ్మ కొడుకు, కొడుకు కొట్టే చెట్టు, చెట్టు కొట్టే గొడ్డలీ, నా పేరేంటి?” అంది ఈగ

..


“నాకన్నా పెద్దది, ఈ నదినడుగు” అంది గొడ్డలి.

.


“పెద్దమ్మా; పెద్దమ్మ కొడుకు, కొడుకు కొట్టే చెట్టు, చెట్టు కొట్టే గొడ్డలీ, గొడ్డలి పక్క నది, నా పేరేంటి?” అంది ఈగ.

.


“నా నీళ్ళన్నీ తాగేస్తున్న ఈ రాజుగారి గుఱ్ఱముంది కద, దీనిని అడుగు” అంది నది.

.


“పెద్దమ్మా; పెద్దమ్మ కొడుకు, కొడుకు కొట్టే చెట్టు, చెట్టు కొట్టే గొడ్డలీ, గొడ్డలి పక్క నది, నది నీళ్ళు తాగే గుఱ్ఱం, నా పేరేంటి?” అంది ఈగ.

.


“నాకు తెలీదు, నా కడుపులోని బిడ్డనడుగు” అంది గుఱ్ఱం

.


“పెద్దమ్మా; పెద్దమ్మ కొడుకు, కొడుకు కొట్టే చెట్టు, చెట్టు కొట్టే గొడ్డలీ, గొడ్డలి పక్క నది, నది నీళ్ళు తాగే గుఱ్ఱం, గుఱ్ఱం కడుపులో బిడ్డా, నా పేరేంటి?” అంది ఈగ.

.


గుఱ్ఱం పిల్ల, “ఇహి ఇహి ఇహి ఇహి ఇహి ఈగ!” అంటూ నవ్వింది!


అయోమొహం పెట్టుకుంది మన మతిమరుపు ఈగ.

.

ఒక రాజు, యేడుగురు కొడుకులు!

ఒక రాజు, యేడుగురు కొడుకులు!

,

అనగనగా ఒక ఊరికి ఒక రాజు గారు వుండేవారు, ఆయనకి ఏడుగురు కొడుకులు ఉండీవారు. ఒక రోజు ఆ యేడుగురు కొడుకులు చాపలు పట్టడానికి వెళ్ళారు. యేడు చేపలు తెచ్చారు. ఆ తెచ్చిన చేపలిని యెండబెట్టారు.

సాయంత్రానికి ఆరు చేపలు యెండాయి కాని, యేడొ చాప యెండలేదు. ఆ చేపను పట్టిన రజకుమారుడు చేపని “చేప చేప ఎందుకు యెండలెదు” అని అడిగాడు. ఆ చేప “గడ్డిమెటు అడ్డమొచ్చింది” అని బదులు చెప్పింది. ఆ రాజకుమారుడు వెళ్ళి గడ్డిమేటుని “నా చేప యెండకుండా యెందుకు అడ్డం వచ్చావు?” అని అడిగాడు. గడ్డిమెటు అందీ “ఈ రోజు ఆవు నన్ను మేయడానికి రాలెదు” అని.

రాజకుమరుడు వెంటనే ఆవు దెగ్గరికి వెళ్ళి, “ఈ రోజు నువ్వు గడ్డి యెందుకు మెయలేదు?” అని అడిగాడు. “నన్ను ఈ రోజు పాలేరాడు తీసుకెళ్ళలెదూ” అని చెప్పింది.

రాజకుమరుడు పాలేరాడిని అడిగాడు “యెందుకు ఈ రోజు ఆవుని గడ్డి మేయడానికి తీసుకుని వెళ్ళలేదు” అప్పుదు పాలెరాడు ఇల అన్నదు, “అమ్మ నాకు అన్నం పెట్టలేదు” అని.

అమ్మ ని అడిగితే అమ్మ అందీ “ఆక్కడ పాప యెడుస్తొంది”

రాజకుమారుడు పాపని “పాప, పాప, యెందుకు యేడుస్తున్నావూ” అని అడిగితే, పాప “నన్ను చీమ కుట్టింది” అని గుక్కలు పెడుతూ చెప్పింది.

రాజకుమారుడు పట్టువదలని విక్రమార్కుడు లాగ చీమ ని కూడ అడిగాడు “చీమ చీమ పాపని యెందుకు కుట్టావూ”

ఆప్పుదు చీమ అంది “నా పుట్టలో వేలు పెడితె నేను కుట్టనా” అని…

చిన్నప్పుడు మా అమ్మమ్మ మాకు ఈ కథ చెప్పేది. 

చాల కాలం ఇదొక మాములు కథ అనుకున్నను. పెద్దయ్యక మా పిల్లలకు ఈ కథ చెపుతున్నప్పుడు అర్ధం అయ్యంది. 

ఒకొక్క సారి చాల చిన్న చిన్న సంఘటనలకు పెద్ద పెద్ద ఫలితాలు ఉంటాయని. 

చిన్న పాపను చీమ కుడితే ఆ రోజు రాజకుమారుడికి రాత్రి భోజనం లో యెండు చాప లేదు.

.

ఇది ఏంగ్లిష్ లో కూడ ఒక కవిత రూపం లో మనం వినే వుంటాము:

For want of a nail the shoe was lost.

For want of a shoe the horse was lost.

For want of a horse the rider was lost.

For want of a rider the message was lost.

For want of a message the battle was lost.

For want of a battle the kingdom was lost.

And all for the want of a horseshoe nail.

.......

మేకు లేక గుర్రపు లాడం పోయె.

లాడం లేక గుర్రం పోయె.

గుర్రం లేక బంటు పోయె.

బంటు లేక సందేశం పోయె.

సందేశం లేక యుధ్ధం పోయె.

యుద్ధం పోతే రాజ్యం పోయె.

అంతా చూస్తే మేకు లేక రాజ్యం పోయె.

Thursday, March 17, 2016

ఆట గదరా శివా ! (శ్రీతనికెళ్ళ భరణి.)

ఆట గదరా శివా !

(శ్రీతనికెళ్ళ భరణి.)

.

ఆట గదరా నీకు అమ్మ తోడు

ఆట గదరా శివా ఆట గద కేశవ

ఆట గదరా శివా ఆట గద కేశవ

ఆట గదరా నీకు అమ్మతోడు

ఆట గదరా శివా ఆట గద కేశవ

ఆట గద జననాలు ఆట గద మరణాలు

మధ్యలో ప్రణయాలు ఆట నీకు

ఆట గద సొంతాలు ఆట గద పంతాలు

ఆట గద సొంతాలు ఆట గద పంతాలు

ఆట గద అంతాలు ఆట నీకు

ఆట గదరా శివా ఆట గద కేశవ

ఆట గదరా శివా ఆట గద కేశవ

ఆట గదరా నీకు అమ్మతోడు

ఆట గదరా శివా ఆట గద కేశవ

ఆట గదరా నలుపు ఆట గదరా తెలుపు

నలుపు తెలుపుల గెలుపు ఆట నీకు

ఆట గదరా మన్ను ఆట గదరా మిన్ను

ఆట గదరా మన్ను ఆట గదరా మిన్ను

మిధ్యలో ఉంచి ఆడేవు నన్ను

ఆట గదరా శివా ఆట గద కేశవ

ఆట గదరా శివా ఆట గద కేశవ

ఆట గదరా నీకు అమ్మతోడు

ఆట గదరా శివా ఆట గద కేశవ

చు క్కో ప ని ష త్"

చు క్కో ప ని ష త్"

(శ్రీ Dinavahi Venkata Hanumantharao గారికి కృతజ్ఞలతో.)

ఖగపతి యమృతము తేగా

భుగభుగమని పొంగి చుక్క భూమిని వ్రాలెన్ !

పొగచెట్టై జన్మించెను

పొగతాగనివాడు దున్నపోతై పుట్టున్ !!

ఇది మన గిరీశంగారు శిష్యుడు వెంకటేశానికి చెప్పిన పద్యం.. బృహన్నారదీయం నాలుగవ ఆశ్వాసంలో వుందని సదరు గిరీశంగారే ఉవాచ.."మీతో వుంటే నాకు పొగచుట్ట త్రాగడం తప్ప చదువేం రావటంలేదట" అని వెంకటేశం వాపోతే చుట్ట మాహాత్మ్యం పైవిధంగా చెప్తారు గురువుగారు.

ఇప్పుడు మనకు కావలసినది -- ఆ పద్యంలో పాయింటేమిటని? దున్నపోతు, పొగచుట్ట కాదండి-- 'చుక్క'. అది మనపాయింట్... భుగ భుగ పొంగుతోందట.. అమృతంపు చుక్క..ఆ అమృతం ఖగపతి అంటే గరుత్మంతుడు తెచ్చాడు.. "నా దగ్గర దాస్యం చేస్తున్ననీ తల్లికి విముక్తికావాలంటే నాకు అమృతంకావాలి..అమరపురికి వెళ్ళి అమృతం తెచ్చి ఇయ్యి..." అని సవతితల్లి కండిషన్ పెట్టింది...వెంటనే వైనతేయుడు సురపురికి వెళ్ళి, దేవతా వీరులనోడించి.. అమృతభాండము గ్రహించి, చేతిలో ఉన్న అమృతాన్ని కనీసం వాసనకూడా చూడకుండా, సవతితల్లికి సమర్పించి, అక్కడున్న దర్భలపై వుంచాడు వినతాసూనుడు. అఫ్ కోర్స్ అలా పెట్టించడం దేవతల ప్లానే అనుకోండి తల్లికి దాస్యవిముక్తి అయిందని కద్రువ ఇలా డిక్లేర్ చేయగానే; రెడీగా ఉన్నదేవతలు అలా అమృతభాండాన్నికాస్తా తన్నుకు పోయారు... కద్రువ సంతానమైన నాగులు పాపం ఆ దర్భల్ని నాకాయట అమృతపు చుక్కలు ఏమైనా అక్కడ పడ్డాయేమోనని...'చుక్క' అమృతంకూడా పడలేదు సరికదా నాలుకలు నిలువుగా చీలాయి మాగాయి ముక్కల్లా ... పాములకు రెండు నాలుకలు అప్పట్నించీ....

అక్కడ పడని ఆ యొక్క అమృతపు చుక్క భూమి మీద పడి పొగచెట్టై కనపడింది గిరీశానికి. ఆ అమృతం భుగ భుగ పొంగుతోందట.. విషానికి తోబుట్టువుకదా.. అదీకాక పొంగితే కాఫీకూడా గొప్ప రుచిగా వుంటుంది... పొంగు రుచి మరి...

బాపు రమణలకు "సాక్షి" లో కనపడింది అదే....హీరోయిన్ 'చుక్క' కొబ్బరి పీచు కొట్తూ వుంటుంది.. ఆ శ్రమకు వంటినంటిన వలువల అస్తవ్యస్తమైన పరిస్థితి.. అది చూసిన మునిసిబు "చుక్క వళ్ళు దాచుకోకుండా పనిచేస్తుందయ్యా" అని ప్రక్కనే ఉన్న కరణంతో అంటాడు, "మరే! మరే!" దాగీ దాగని వళ్ళుచూసి పరవశుడై పళ్ళికిలిస్తాడు కరణం. 'చుక్క' విలువకు "సాక్షి" ఆ సినీమా. అందుకే ఆ కారెక్టరుకి బాపు,రమణలు పెట్టిన పేరు "చుక్క"

ఋషులకాలంలో ఆకాశంవైపు అలా చూసి, చుక్కని బట్టి టైము చూసేవారు...వేగుచుక్క పొడిస్తే తెలవారే టైము...తూర్పువెళ్ళేరైలు సినీమాలో అనుకుంటా 'వేగుచుక్క పొడిచింది' అంటూ పాటకూడా ఉందండోయ్...అదీ బాపుగారిదే...కోడికూతతో కూడా టైము చూసేవారనుకోండి...అది అంత స్టాండర్డు కాదేమో...ఎందుకంటే గౌతమ మహర్షి దెబ్బతిన్నాడుకదా... అయినా పరాయి వాళ్ళ ఫామిలీ గొడవలు మనకెందుకులెండి...?

మనజీవితాలు చుక్కలోంచే పుట్టాయి. "అణురో రణూయాన్..." అణువు అంటే చుక్క.. 

అది అలా ఉంచితే అసలు సృష్టిక్రమం చూడండి... పైనుంచి ఓ నీటి చుక్క పడుతుంది....తన చిరునామా తెలియని ఆ చుక్క-- చిన్న చెలమవుతుంది.. అందులో ఓ పసితనం... తర్వాత గలగలపారే ఏరవుతుంది...అది గంతులేసే బాల్యం... గట్టులనొరిసిపారే చెరువవుతుంది నిండు యవ్వనంతో....స్వాదుజలాల్ని అందించే తల్లి గోదావరిగా మారుతుంది... ఆ తర్వాత నిండుగంభీర సాగరాన్ని చేరుతుంది... ఆ రత్నగర్భకు ప్రారంభం ఆ యొక్క నీటిచుక్కే కదా..

చిన్నప్పుడు స్కూల్ రోజుల్లో అనేవారు... శ్రీ----చుక్క-----బొల్లిమేక అని. టైముకన్నా ముందు స్కూలుకెళ్తే...చేతిలో 'శ్రీ' వ్రాసేవారట...అదిగొప్ప; టైముకెళ్తే 'చుక్క' పెట్టేవారట... మరీ ఆలస్యంగా వెళ్తే వాడు 'బొల్లిమేక'గా పరిగణింపబడేవాడు. ఇది వినడమేకాని నాకు అంతకన్నా తెలియదు.

అంచేత స్కూల్ రోజులు 'చుక్క'తోనే ప్రారంభం.. చుక్కలాట ఆడేవాళ్ళం వెనకాల బెంచీల్లోకూర్చుని... కాగితం మీద వరుసగా చుక్కలు పెట్టి, ప్రక్క చుక్కలు, తడవకు ఒకరు చొప్పున, కలుపుతూ... నాలుగు చుక్కలు కలిసి స్క్వేర్ అవగానే మనకొక పాయింట్... మధ్యలో మేట్టారు చూస్తే "మేట్టారండీ..మేట్టారండీ..కొట్టకండి మేట్టారండీ".

పద్యానికి చుక్క మార్కు ఉంటే అవి కంఠతా పట్టాలి....తప్పదు. ఎందుకంటే అవి పరీక్షల్లో అడుగుతారు మరి.

ధనుస్సంక్రమణం ప్రారంభమవగానే ముగ్గులు ప్రారంభం...నెలపట్టు అనేవారు...వేకువనే చక్కని చుక్కలు ఇంటిముందు కళ్ళాపు చల్లి, జారిపోతున్న పమిట (ఒకప్పటి డ్రస్సులెండి) సర్దుకుంటూ చుక్కలు పెట్టి...(ముగ్గు డిజైన్ ని బట్టి చుక్కల లెక్క ఉంటుంది).. ఆ చుక్కలు కలుపుతూ రక రకాల ముగ్గులు పెట్టే చక్కని చుక్కలు మనకి తెలుసు...వారి ఓరచూపులు కేచ్ చేస్తూ చుక్కల్లో చంద్రుడిలా కొంటె కుర్రాళ్ళు.

వయసువచ్చిన నవవధువులు బుగ్గమీద చుక్క పెట్టుకుని "బుగ్గమీద పెళ్ళి బొట్టు ముద్దులాడ" సిగ్గులమొగ్గలై పెళ్ళిమంటపంలో కూర్చుంటే ఆ చుక్క ఠీవి వరుని బుగ్గపై ప్రతిఫలించడం చూస్తూనేవున్నాంగా...

ఎన్నికలొస్తే చుక్కతో ప్రారంభమై..చుక్కతో ముగుస్తుంది ఎలక్షన్... ముందు చుక్క పోస్తేనే బూతు చేరతాడు విలువైన ఓటరు, చేతిపై చుక్కపెట్టింఛుకున్నాకనే చుక్క మత్తులో ఓటు వేస్తాడు.. అప్పుడు ఎలక్షన్ పూర్తయినట్టు... ఎన్నికైన ప్రభుత్వం గద్దెనెక్కాక...కుళాయిల్లో నీటిచుక్కలు లేక కన్నీటిచుక్కలతో గొంతు తడుపుకొంటే వాళ్ళకేం పట్టింది... కన్నీరు అలా చుక్కలుగా ఉండక ప్రవాహంగా మారితే ఆ కన్నీళ్ళు కూడా జాతీయంచేసీయగలదు ప్రభుత్వము. అప్పోజిషన్ వాళ్ళు రంగు జెండాలు పాతినా పాతీయొచ్చు. తస్మాత్..జాగరత!...

మన భాగ్యనగరంలో చుక్కల అరటి పళ్ళు ..అబ్బా ఏం రుచండి... చుక్కంటే అంతేమరి.. 

మనం నిత్యావసరాల ధరలు చుక్కల్ని తాకుతున్నాయని గగ్గోలుచేస్తాం...ఆ బాధ పోగొట్టడానికి ముందుచూపుతో వాడ వాడలా చుక్కల దుకాణాలు తెరచారు దయగల ప్రభుత్వంవారు. పవిత్రమైన ఓటువేసే వాడిపై 

(చుక్కవేసుకుని మరీఓటు వేసేవాడిపై) అంతప్రేమ.

అసలీ చుక్కగొడవ నీకెందుకయ్యా అని మీరనొచ్చు. చుక్కమీది మక్కువ ఎందుకంటే మేమున్నది..చుక్క అప్పల స్వామి రెడ్డి గారి మేడ ప్రక్క వీధిలో...

మీరుమాత్రం తక్కువ తిన్నారూ..? ఏం చేసానంటారా... అంతర్జాలంతో ఆడుకుంటున్నారా? అదంతా మరి చుక్కలే కదండీ... సో అండ్ సో చుక్క బ్లాగ్ స్పాట్(అదీ చుక్కే) తర్వాత చుక్క ఆ తర్వాత కామ్.. 

సో అండ్ సో జిమెయిల్ చుక్క కామూ., 

చుక్క కో; 

చుక్క ఇన్నూ.

ఈ జగమంతా చుక్కల మయమూ...

ఇతి . . . .చుక్కోపనిషత్ సర్వం సంపూర్ణం... ఏతత్ ఫలం మీకే సమర్పయామి.

_______________________________________

కలయో ! వైష్ణవ మాయయో ?

కలయో ! వైష్ణవ మాయయో ?

.

కలయో ! వైష్ణవ మాయయో ! యితర సంకల్పార్థమో ! సత్యమో

తలపన్నేరక యున్నదాననో ! యశోదాదేవి గానో ! పర

స్థలమో ! బాలకుండెంత ! యీతని ముఖస్థంబై యజాండంబు ప్ర

జ్వలమై యుండుట కేమి హేతువో ! మహాశ్చర్యంబు చింతింపగన్"

.

భాగవతంలో భగవంతుడు యశోదాదేవికి విశ్వరూపాన్ని చూపించిన ఘట్టం . 

పసిబాలుని నోటిలో సప్త సముద్రాలు , ఎత్తైన కొండలు , మహారణ్యాలు , సూర్య చంద్రులు , భూగోళం , సకల నక్షత్రాలు కనిపించాయి . బ్రహ్మాండాన్ని కనులతో చూచిన ఆ తల్లికి ఒక్కసారిగా మతిపోయింది . ” ఇది కలా ! నిజమా ! అసలు నేను యశోదా దేవినేనా . ఇది మా యిల్లేనా ? విష్ణుమాయా ? సత్యమేనా ? అసలు నా బుధ్ధి పనిజేస్తోందా ? 

చూడడానికి పసి బాలుడు . నోరు తెరిస్తే విశ్వం కనిపిస్తోంది . ఇంతకంటే వింత ఏదైనా ఉంటుందా ? . అలోచించిన కొలదీ ఆశ్చర్యం వేస్తున్నది . అని ఆమె మనసు పరి పరి విధాల ఆలోచించింది . నా భ్రమ తొలగడానికి అన్ని లోకాలకూ అధిపతి అయిన ఆ విష్ణుమూర్తినే శరణు కోరుతాను ” అని అనుకొని భగవంతుని శరణు కోరింది మాత . కోరిన మరుక్షణం మాయ కరిగి పోయింది . సర్వాత్ముడు పసిబాలుడుగా కనిపించాడు . క్షణకాలం కింద తను ఏమి చూసిందో మరిచిపోయింది .

మన నిజ జీవితంలో కూడా కనిపించే వింతలు తక్కువేమీ కాదు .

ఇది నిజమా ? కలా అనే సందేహం కలగడం సహజం . ఇక తెలియని విషయాలను గురించి అలోచిస్తే వాటికి అంతేలేదు . ఉదాహరణకు తలెత్తి పైకి చూడండి . అకాశం ఎక్కడ అంతమవుతుందో ఊహించగలరా ? అది అంతమయిన పిదప ఉండేదేమిటి . అంతులేని చీకటేనా ? ఏమీ లేని స్థితేనా ? అసలు ఏమీ లేకపోవడమంటే ఏమిటి ? నిజంగా ఇవి సమాధానం లేని ప్రశ్నలు . ఇటువంటి ప్రశ్నలు వందలు ?కావు వేలు , వేవేలు , లక్షలు ,అంతులేనన్ని . మన ఊహ కందవు . ఇలాంటి ప్రశ్నలు అప్పుడప్పుడు వస్తూ ఉంటాయి . సమాధానాలు దొరకవు . ఎక్కువ ప్రయత్నం చేయక మునుపే భగవన్మాయా ప్రభావంలో పడి సత్యం తెలుసుకొకుండానే రోజువారీ జీవితంలో మునిగి పోతాము . విశ్వరూపం కనిపిస్తునే ఉంటుంది కానీ ఎందుకలా వుందో మనకు తెలియదు . ఇదే భగన్మాయ అని నా ఊహ .

Vinjamuri Venkata Apparao's photo.

మన తెలుగు తల్లి...టంగుటూరి సూర్య కుమారి.!----------------------మన తెలుగు తల్లి...టంగుటూరి సూర్య కుమారి.!................................

మీ కో పిట్ట కథ !

మీ కో పిట్ట కథ !

,

ఒక నిర్భాగ్యుడెవడో కొండ మీద నుండి కాలు జారో,

ఎవరో తోసేస్తేనో…పడిపోతున్నాడు…దొర్లుతూ…గిర గిరా తిరుగుతూ…. 

అప్పుడు రంగ నాయకమ్మ లాంటి వాళ్ళను ‘ విషయం కాస్తా చూడండి ‘ అని ఎవరో…ప్రభుత్వాధికారి అనే అనుకో…. పంపాడు .

ఆమె హుటా హుటిన అక్కడికి చేరింది. కొండ మీద నుండి జారి పడే మనిషిని చూసింది…తీక్షణంగా గమనించింది.

.సెకన్ లలో సమస్యను సూక్ష్మంగా ఆకళింపు చేసుకుంది….ఆమె చాలా షార్ప్ కదా మరి…. వెంటనే అప్పటికప్పుడు ఒక మెయిల్ పంపింది…… ”

అసలు ఈ కొండ ఇక్కడ భూ అంతర్భాగం లో జరిగిన మార్పుల వల్ల ఏర్పడి, ప్రమాదాలకు తావుగా నిలుస్తుంది. భూ అంతర్భాగం లో జరిగే మార్పులను పసిగట్టి మనం అరికడితేనే ఈ సమస్యకు మూలం దొరుకుతుంది. 

ఐతే ‘ కొండ ఎత్తుగా ఉంటుంది…కాలు పెట్టడంలో జాగర్తగా ఉండాలి’ అని తెలుసుకోలేని అవివేకత్వం ఈ సమాజం లో ఉన్నంత కాలం ఈ ప్రమాదాలు తప్పవు.

ఇప్పుడు ఇక్కడ కింద పడిపోతున్న వ్యక్తి నిజానికి ఎన్నో రాళ్ళను , గడ్డి పీచులను ఆసరా తీసుకోవడం లో కనీస తెలివి కూడా చూపించ లేకపోవడం అన్నది మనమెవ్వరూ గమనించట్లేదు. 

నిజానికి మనం అవసరం ఏమీ లేకుండానే ఇతడు రక్షించుకునే పరిస్థితిని కూడా విస్మరించాడు. దీనికి ప్రధాన మూలం ఎక్కడుందంటే అతని బుర్ర లోనే ఉంది.

అది పగిలే దాక ఆయన్ని రక్షించడం వృథా !

పొడుపు కథలు!

పొడుపు కథలు!

కాటుక రంగు, కమలం హంగు, విప్పిన పొంగు, ముడిచిన కుంగు.

ఏమిటది?(జవాబు : గొడుగు)

,

రెక్కలు లేవు కానీ ఎగురుతుంది.

కాళ్లు లేవు కానీ ముందుకు వెళ్తుంది.

చివరకు మాయమవుతుంది.

ఏమిటది?(జవాబు : మేఘం)

.

కదలకుండానే నదిని దాటగలదు?

ఏమిటది?(జవాబు : వంతెన)

.

ముందుకూ వెనక్కూ తప్ప పక్కలకు కదలదు.

ఏమిటది?(జవాబు : తలుపు)

.

గుడ్డ కింద దాగున్న దొంగకు నాలుగు కాళ్లు.

ఎవరది?(జవాబు : టేబుల్)

.

చెట్టంతా చేదుమయం,

రోగాలకు దివ్య ఔషదం,

పుల్ల చేయు దంతదావనం.

ఏమిటది?(జవాబు : వేపచెట్టు)

.

నల్ల కుక్కకు నాలుగు చెవులు?

ఏమిటది?(జవాబు : లవంగం)

.

పొట్టలో వేలు, నెత్తి మీద రాయి?ఏమిటది?(జవాబు : ఉంగరం)

.

సన్నని స్తంభం,

ఎక్కలేరు, దిగలేరు?ఏమిటది?(జవాబు : సూది)

.

ఆకాశంలో కెగిరినా పక్షి కాదు,

తోక కలిగిఉన్నా మేక కాదు,

తాడు ఉన్నా ఎద్దు కాదు,

ఏమిటది?(జవాబు : గాలిపటం)

.

వేసే వేసే జీలకర్రా,

మొలిచే మొలిచే మూలకా కూర,

పూసే పూసే బొండు మల్లే,

వేసే వేసే వింత గెలరా,

కాసే కాసే కామంచీ. ఏమిటది?(జవాబు : అరటి)

.

నల్లని చేనులో తెల్లటి దారి?

ఏమిటది?(జవాబు : తల్లో పాపిడి)

.

దూడ అక్కడనే ఉండు,

ఆవు పోతావుండు?

ఏమిటది?(జవాబు : గుమ్మడికాయ తీగ )

.

జవ్వాది రాయంగా,

పునుగు పూయింగా,

మందగిరి పర్వతాలలో నీరు తాగి,

మశాలకు వేసుకొని పడుకుంది. ఏమిటది?((జవాబు : దివిటి)

.

రెక్కలు గల మా చక్కని భామలు,

నిక్కముగా అసలెగురలేదు,

నీరంటే అడ్డమే లేదు. ఏమిటది?(జవాబు : పడవ)

.

అగ్గి అగ్గీ ఛాయ,

అమ్మ కుంకుమ ఛాయ,

బొగ్గు బొగ్గు ఛాయ,

పోలి ఛాయ కంది పప్పు ఛాయ,

కాలనేమి ఛాయ,

కడసారి తాతయ్య కణతి ఛాయ. ఏమిటది?(జవాబు : గురిగింజ)

.

అమ్మ కడుపున పడ్డాను,

అంతా సుఖాన ఉన్నాను,

నీచే దెబ్బలు తిన్నాను,

నిలువునా ఎండి పోయాను,

నిప్పుల గుండు తొక్కాను,

గుప్పెడు బూడిద అయినాను. ఏమిటది?(జవాబు : పిడక)

.

అడవిలో పుట్టింది,

అడవిలో పెరిగింది,

మాఇంటికొచ్చింది,

మహాలక్ష్మి లాగుంది. ఏమిటది? (జవాబు : గడప)

.

అడవిలో పుట్టింది,

అడవిలో పెరిగింది,

మా ఇంటికొచ్చింది, తైతక్కలాడింది. ఏమిటది? (జవాబు : చల్ల కవ్వం)

.

అంతులేని చెట్టుకు అరవై కొమ్మలు,

కొమ్మ కొమ్మకు కోటి పువ్వులు,

అన్ని పువ్వుల్లో రెండే కాయలు. ఏమిటవి?(జవాబు : ఆకాశం, చుక్కలు, సూర్యుడు) 

.

బుర్రు బుర్రు మనచును ....

రోడ్డు పైన నడచును....... ఏమిటది? (జవాబు : స్కూటర్)

.

కుర్రు కుర్రు మనచును .........

చెట్టుపైకి ఎగురును .......... ఏమిటది? ( జవాబు : కోతి)

.

తుర్రు తుర్రు మనచును ......

అంబరానికెగురును....... ఏమిటది? (జవాబు : పక్షి)

.

అంబ అంబా అని అరుచును

తల్లి వెంట తిరుగును .....ఏమిటది ?(జవాబు : తువ్వాయి (ఆవుదూడ))

.

మీట నొక్కినంతనే .........

టక్కుమని వెలుగును ...... ఏమిటది? (జవాబు : బల్బు)

.

చుట్ల చుట్ల గోడ మీద నూరు నిమ్మపండ్లు పుట్టె,

రాజులంత తలవంచిరి. ఏమిటది? (జవాబు : మొక్కజొన్నకంకి)

.

ఒక చెట్టు,

చెట్టుకు నాలుగు కొమ్మలు,

కొమ్మకు రెండు కాయలు. ఏమిటవి? ( జవాబు : సూర్యుడు, చంద్రుడు)

.

కావాలంటే పెద్ద చేసి చూపిస్తా

సూర్యున్ని చిన్నగా చేస్తా

మంటలు మండిస్తా. ఏమిటది? (జవాబు : భూతద్దం)

.

పన్నెండాకుల చక్రం పదే పదే తిరుగుతుంది.

తిరిగి తిరిగి ఆ రోజున అక్కడికే తిరుగొస్తుంది. ఏమిటది?(జవాబు : సంవత్సరాది)

.

వెలుతురులో నీతోటే ఉంటుంది.

చీకటిలో తప్పించుకు పోతుంది. ఏమిటది? (జవాబు : నీడ)

.

నారూ నీరూ అక్కరలేదు

ఎంత కత్తిరిస్తున్నా ఎదుగుతునే ఉంటుంది. (జవాబు : జుట్టు)

.

ఇంటింటికి ప్రవహిస్తూ వస్తుంది,

పనులెన్నో చేస్తుంది,

ప్రమోదకారి, ప్రమాదకారి. ఎవరది? (జవాబు : విద్యుత్)

.


Wednesday, March 16, 2016

జంధ్యా వందనం!

జంధ్యా వందనం!

*

"హలో సుబ్బారావు గారూ కులాసా?"

"కు లేదు బాబూ...అంతా లాసే"

*

పన్నేండేళ్ళ దాకా ఆడది ఇండియా లాంటిది

అందరూ ఎత్తుకొని ముద్దుపెట్టాలనుకుంటారు!

12 నుంచి 18 దాకా ఆడది అమెరికాలాంటిది

ప్రతివాడు ఆ అందాన్ని అందుకోవాలని, పొందాల్ని చూస్తారు!

18 నుంచి 40 దాకా ఆడది ఇంగ్లాండ్ లాంటిది

దూరం నుంచి చూస్తూ ఆనందిస్తుంటారు!

40 నుంచి 60 దాకా ఆడది ఆఫ్రికా లాంటిది

చూడగానే జడుసుకుని పారిపోతారు !

*

నేను ఇంట్లో వంట చేస్తానని చెప్పిన ఆ శుంఠ ఎవరు ?

మీ ఏరియా ముష్ఠివాడు సార్.

ఎవరూ..మాఏరియా ముష్థివాడా.. వాడి మాటలు నమ్మి

మీ గ్రైండర్ కంపెనీ పబ్లిసిటీలో నా ఫొటో వేసుకుంటావా..

ఇలా నాతో మాట్లాడటానికి ఎన్ని గుండెలురా రాస్కెల్...

ఓసారి ఇటు వచ్చి కనబడు...నిన్ను రోట్లో వేసి రుబ్బుతా

గ్రైండర్ వెధవా...

..

శ్రీ ముళ్లపూడి వెంకట రమణగారు చెప్పిన సంగీతం జోకు: 

న్యాయమూర్తి ఒక కేసులో ముద్దాయికి శిక్ష విధించబోతూ "నిన్నెక్కడో చూచినట్టుందే, ఎక్కడ చెప్మా" అన్నాడు. "చిత్తం, మీరు ప్లీడరుగా వున్నప్పుడు మీ రెండో అమ్మాయికి సంగీతం చెప్పడాని కొచ్చే వాడినండి....

" "అలాగా! అయితే యిరవై ఏళ్ళు ఖైదు విధిస్తున్నాను."


‘ముత్యాల ముగ్గు,’.!

‘ముత్యాల ముగ్గు,’.!

.

ముత్యాల ముగ్గు, సినిమాకి సుధర్శన్ థియేటర్ కి వెళ్ళినప్పుడు థియేటర్ బయట మొత్తం ముగ్గులతో నింపేసారని గుర్తుంది.

.

ఆ సినిమా చిన్నప్పుడు చూస్తే ఆ పిల్లలు, కోతి, హనుమంతుడు చాలా నచ్చాయి. 

.

కాస్త పెద్దయ్యాక చూస్తే, శ్రీధర్, సంగీతని మొదటిసారి చూసినప్పుడు ‘అబ్బా, ఎంత పెద్ద కళ్ళో,’ అనడం, సంగీత రెప్పలార్చి చూడడం,

హీరోయినుకి ఎక్కువ మేకప్ లేకుండా చూపించడం బాపు గారికి చెల్లితే, 

ఆ పాత్రని అచ్చ తెలుగు అమ్మాయిలా తీర్చి దిద్దడం శ్రీ వెంకటరమణ గారు చేసిన పని. 

.

రావు గోపాల రావు గారి డైలాగులు ఎవరైనా మర్చిపోగలరా? 

ముత్యాల ముగ్గు సినిమా తరవాత ముగ్గులపైన ఇష్టం పెరగడం, అబ్బాయిలు, 

తాము పెళ్ళి చేసుకునే అమ్మాయిలు సంగీతలా కళ్ళకు కాటుక పెట్టుకుని, చేతినిండా గాజులేసుకుని, కాళ్ళకు వెండి గజ్జెలు పెట్టుకుని, వాలు జడ వేసుకుని, లంగా ఓణీయో, చక్కగా చీర కట్టుకునో వుండాలని కోరుకునే వారంటే ఆ ప్రభావం ఎవరిదంటారు?

బాపు రమణల గొప్పదనం కాకపోతే! 

.

రామాయణ కథని అందరికీ అర్ధం అయ్యేలా ఈనాటి పరిస్థితులకి తగ్గట్టుగా తీసి చూపించారు ముత్యాలముగ్గు కథతో.

లటుకు...చటుకు.!

లటుకు...చటుకు.!

.

పెళ్ళి చేసి చూడు - ఇల్లు మారి చూడు

."అద్దె పది వేలు"..

"అద్భుతం సార్.."

"మెయింటెనన్స్ పదమూడు వేలు"

నేను ఆయన అసిస్టెంటు వైపు తిరిగి.."ఇదిగో..సార్ మీకేదో చెబుతున్నారు" అన్నాను

"నేను చెబుతున్నది నీకే. మెయింటెనన్స్ పదమూడు వేలు."

"అంటే మొత్తం ఇరవైమూడు వేలా? అసలు అంత మెయింటెనన్స్ ఎందుకు సార్? రోజూ పరిచారికలు వచ్చి నాకు గులాబి రేకులతో స్నానాలు చేయిస్తారా ఏంటి? మీరు 'ధిక్ ' అన్నా సరే..నేను అంత మెయింటెనన్స్ కట్టను.." అన్నాను

"అద్దెకు ఉన్న వారి కోసం ఎన్ని సదుపాయాలు ఏర్పాటు చేసామో తెలుసా?" అని..

"కింద జిం ఉంది" అన్నాడు

"అలవాటు లేదు"

"విమానం పార్కింగ్ ఉంది"

"అవసరం లేదు"

"పిల్లలను ఆడించటానికి డేకేర్ సెంటర్ ఉంది.."

"నాకు పెళ్ళే కాలీదు.." 

"వెరీ గూడ్. ఇక్కడ మ్యారేజ్ బ్యూరో కూడా ఉంది.."

తిరుపతి గంగమ్మ జాతర లో నేర్చుకున్న బూతులన్నీ తిట్టి, అక్కడి నుంచి బయటికొచ్చేసాను..

బాధ పదునైన ఆయుధం!

బాధ పదునైన ఆయుధం!

.

బాధ అనేది ఒక పదునైన కత్తి లాంటిది. కత్తితో పళ్ళు కోయవచ్చు, 

ప్రాణాలు తీయవచ్చు. 

అంటే మనకు కలిగిన బాధను తలచుకుని క్రుంగి కృశించి పోవచ్చు లేదా 

ఆ బాధ నుండి వచ్చిన పౌరుషంతో అద్బుతాలు కూడా సాధించవచ్చు

..

అంటే మనకు కలిగిన బాధను నెగేటివ్ గా ఉపయోగిస్తే నేగేటివ్ ఫలితాలు వస్తాయి

పాజిటివ్ గా ఉపయోగిస్తే సానుకూల ఫలితాలు వస్తాయి 

.

ఈ విషయం అర్థమైతే బాదే లేదు.

ఎదురుచూపులు !

ఎదురుచూపులంటే విసుగెత్తిన

తర్వాత ,ఆసక్తి అనేది సన్నగిల్లింది ..,

ఆకరి మజిలీలో ఆగి మట్టిదుప్పటి కప్పేదెవ్వరో ...,

ఏమో కొందరి జీవితాలు మనకుతెలియదు..

పుట్టకతోనే.. మజలి చేరుకుంటాయి..

వారికీకూడాతెలియదు ఎందుకుబ్రతుకుతున్నారో..(Meraj Fathima.)

సుందర కాండం - హనుమాయణం ! (Vvs Sarma గారికి కృతజ్ఞతలతో..)

సుందర కాండం - హనుమాయణం !

(Vvs Sarma గారికి కృతజ్ఞతలతో..)

మనం వేగాన్ని గురించి gaమాట్లాడినప్పుడు మూడు పదాలను ఉపయోగిస్తాం - 

శర వేగం, వాయువేగం, మనోవేగం. హనుమంతుడు లంకకు లంఘించినప్పుడు 

ఒకచోట గరుడుని వలే ఎగురుతున్నాను అంటాడు హనుమ. మహేంద్ర పర్వతం నుండి లంకా తీరానికి ప్రయాణంచేసినప్పుడు ఆయన వేగమెంత? సమయమెంత పట్టినది? ఆయన గగన ప్రయాణ మార్గం (flight path) ఏది? 

.

మనోజవం మారుతతుల్య వేగం 

జితేంద్రియం బుద్ధిమతా వరిష్ఠం 

వాతాత్మజం వానరయూధ ముఖ్యం 

శ్రీరామ దూతం శరణం ప్రపద్యే

.

హనుమంతుడు వాతాత్మజుడు (వాయు పుత్రుడు) వాయువేగముతో చరించగల సమర్థుడు. బుద్ధిమంతుడు. మనోవేగముతో చరింపగల వాడు. జితేంద్రియుడు మహాయోగి. ప్రాణమును నియంత్రణచేసి జీవుడైన అంగుష్ఠమాత్ర పురుషుని శరీరమునకు బాహ్యముగా తీసుకొని రాగలడు. రాముని దూత. రామబాణమువలె శరవేగమున సంచరించగలవాడు. ఆయనను శరణువేడిన తక్షణమే రక్షణ దొరకును

..

భౌతిక శాస్త్రజ్ఞులకు మనము పైన అడిగిన ప్రశ్నలకు సమాధానాలు సుందరకాండం ప్రథమ సర్గ శ్రద్ధగా చదివితే అక్కడే లభిస్తాయి. మొదటిశ్లోకం 

తతో రావణనీతాయాః సీతాయాః శత్రుకర్శనః 

ఇయేషు పరమన్వేష్టుం చారణా చరితే పథి. }

.

రావణుడు అపహరించిన సీతను అన్వేషించుటకై చారణులు సంచరించు ఆకాశ మార్గమున ప్రయాణము చేయుటకు శత్రువులను కృశింపచేయు హనుమంతుడు నిశ్చయించెను

ఎవరీ చారణులు? ఎక్కడ ఉంటారు?

चारण = देवानां गायनास्ते च चारणाः स्तुति पाठकाः “गन्धर्वाणां ततो लोकः परतः शत योजनात्

చారణులు దేవతల స్తోత్రాల గాయకులు, గంధర్వలోకానికి సమీపంలో 100 యోజనాలు (సుమారు 30 కి.మీ ) దూరంలో వారిలోకం ఉంటుంది.

భారత దేశం నుండి లంకాతీరం దూరం 100 యోజనాలు సుమారు 30 కి.మీ. యోజనం 8 మైళ్ళు అనేది తప్పులెక్క. ఆచార్యకవనశర్మగారి లెక్క 400 మీ. చారణులు సంచరించే మార్గము సుమారు విమాన మార్గములకు సమీపంలోనే ఉండవచ్చును (5-8 కి.మీ.) . వాయువేగము అత్యధికం గంటకు 100-200 కిమీ (హుడ్ హుడ్ వేగం) 

శరవేగంకూదా సుమారు అంతే. మనోవేగం లెక్కలు వేరే మంత్రం, చందస్సు ఈలెక్కలో సహకరిస్తాయి.

పెళ్లి కాబోతున్న ప్రతి తనయునికి తల్లి చెప్పించవలసినది!

పెళ్లి కాబోతున్న ప్రతి తనయునికి తల్లి చెప్పించవలసినది!

.(Durga Manapragada గారికికృతజ్ఞతలతో)

కాలకాలముగా మనం అమ్మాయికి మట్టుకే బుద్ది చెప్పి పంపుతాము కదా

అయితే అబ్బాయిలు ఎలా ఉంటున్నారని మనం యోచించడం లేదు. తల్లి కొడుకుకు చెప్పవలసిన ముఖ్యమైన ఐదు విషయములు......

౧. ఏ సమయములోను తల్లితో భార్యను పోల్చకూడదు. తల్లి వేరే భార్య వేరే నీ తల్లికి ఇరవై యేండ్ల అనుభవం వుంది కాని నీ భార్య నేను నిన్ను పెంచిన విధముగానే తనను అల్లారుముద్దుగా అరచేతిలోపెట్టుకొని పెంచివుండును తనకు కొంచం అవకాశం ఇవ్వడం నీ కర్తవ్యం తర్వాత ఒక గొప్ప శ్రేష్టమైన ప్రేమమూర్తి ఐన తల్లిగా నీ బిడ్డకు వుంటుంది.

౨. భార్య నీకు తల్లి కాదు ఒక సఖి స్నేహితురాలు తాను అందరిని వదలుకొని నీతో జీవితం పంచుకోవడానికి వచ్చింది. నీ తల్లికి నిన్ను పోషించడం మాట్టుకే ముఖ్యం కాని నీకు నీ భార్య ఆలనా పాలనా ముఖ్యం మీ ఇద్దరు అన్యోన్యముగా వుండడం చాల ముఖ్యం

౩ గౌరవార్హురాలు నీ భార్య నీ జేవితంలో ఒడుదుడుకులు తారతమ్యములు అన్నిటిలోనూ పాలుపంచుకొనే వ్యక్తీ. నీ ప్రతి అడుగులోనూ తన సహాయ సహకారములు ప్రేమానురాగాములు పంచె వ్యక్తీ తనతో ఏది దాచకూడదు. దాంపత్యములో దాచుకోవడం స్వార్థం చాల తప్పు. తనతో కలిసి తన అభిప్రాయములు తెలుసుకొని ఏకీభవించి పయనిమ్చడమే సుఖ సంతోషమైన దాంపత్యము

౪. మెట్టినింటికి వచ్చిన భార్యకు సహజముగా ఉండడానికి నువ్వు సహకరించవలెను. పుట్టినింటిని తోబుట్టువులను తల్లి తండ్రులను గోత్రమును పారంపర్యమును వదలుకొని నిన్ను మట్టుకే నమ్ముకొని వచ్చినది. చిన్న చిన్న వ్యవహారములకు తనకు సంకటమునకు గురిచేయవచ్చు నువ్వు మట్టుకే తనను గమనించి తాను పుట్టినింట వుండిన సుఖ సంతోషములను పొందేటట్టు చేయవలయును

౫. భార్యను ఎప్పుడు ప్రేమించావలయును ప్రేమించడానికి వయస్సుకు ఒక పరిమితిలేదు పత్నిని సంతోషముగా వుంచుకోవలెను . మీ ఇద్దరినీ ప్రేమానురాగములతో వర్ధ్దిలేటట్టు చేసును.

అతి ముఖ్యమైనది గుర్తుంచుకో మీ నాన్న నన్ను ఎలా గౌరవ మర్యాదలతో ప్రేమానురాగాలతో సుఖ సంతోషములతో నడిపించుతున్నారో నువ్వుకూడా నీ భార్యను గౌరవ మర్యాదలతో ప్రేమానురాగాలతో సుఖసంతోషములతో అరమరికలులేని జీవితం గడిపి మన వంశం వృద్ధిలోకి తెచ్చి గొప్పగా వుండాలి.

రావోయి బంగారు మామా! (శ్రీ కొనకళ్ల వెంకటరత్నం.)

రావోయి బంగారు మామా!

(శ్రీ కొనకళ్ల వెంకటరత్నం.)

రావోయి బంగారిమామా

నీతోటి

రహస్య మొకటున్నదోయీ

పంటకాలువ ప్రక్క

జంటగా నిలుచుంటె

నీడల్లో మన యీడు

జోడు తెలిశొస్తాది-

రావోయి...

ఈ వెన్నెల సొలపు

ఈ తెమ్మెరల వలపు

రాత్రి మన సుఖకేళి

రంగరించాలోయి-

రావోయి...

నీళ్లతూరల వెన్క

నిలుచున్న పాటనే

జలజలల్‌ విని, గుండె

ఝల్లుమంటున్నాది-

రావోయి...

ఈనాటి మన వూసు

లేనాటికీ, మనకు,

ఎంత దూరానున్న,

వంతెనల్‌ కట్టాలి-

రావోయి...

అవిసె పువ్వులు రెండు

అందకున్నయి నాకు;

తుంచి నా సిగలోన

తురిమి పోదువుగాని-

రావోయి...

ఏటి పడవసరంగు

పాట గిరికీలలో

చెలికాడ మనసొదల్‌

కలబోసుకుందాము-

రావోయి...

జొన్నచేలో, గుబురు

జొంపాలలోగూడ,

సిగ్గేటో మనసులో

చెదరగొడుతున్నాది-

రావోయి...

.ఈ పాటకు నేను చేసిన వీడియో

https://www.youtube.com/watch?v=Cz3af36H23g

Tuesday, March 15, 2016

ఊడుపుల పాట!

ఊడుపుల పాట!

రాయినా శందనాలో ఓయిబామల్లాలా బామ

లాల బావన్నిలాలా॥

రామలచ్చనుల్లాంటి రాజులు లేరు

సీతమ్మలాంటి ఇల్లాలు లేదు ॥రాయి॥

పాడిపంటలు సల్లగుండాలి మా

కూలిరైతుల కడుపు నిండాలి

కామందులు సల్లగుండాలి

దండిగ మాచేలు పండాలి ॥రాయి॥

ఉత్తర వచ్చె ఎత్తర గంప

కాఱు మొయిలు ఆకాశమ్ము నిండె

తొలకర్లో వర్షాలు కురువాలి

ఎకరానికి బస్తాలు పండాలి ॥రాయి॥

నీరుపెట్టి దుక్కి దున్నాలి

దుక్కిదున్ని మొక్క నాటాలి

పక్కలిరిగే రాగుపండాలి పంట

కరవులేకుండ మనముండాలి ॥రాయి॥

మా! రైతుబాబులు బాగుండాల

ఆరి! పిల్లపాపలు సల్ల గుండాల

ఆరి! ఆవుల్ని గోవుల్ని కాయాలి

కాసినందుకు మాకు కానుకలియ్యాలి

రాయినా శందనాలో ఓయి బామల్లాలా ॥రాయి॥

[ఊడ్పులు ఊడ్చేటప్పుడు పాడేపాట.]

ఇదేనా భరత దేశం ..ఇదేనా మన సంస్కృతి?

ఇదేనా భరత దేశం ..ఇదేనా మన సంస్కృతి?


ఓ తల్లిని కళ్లారా చూశాను....తన కొడుకు కోసం కటిక ఉపవాసాలు వుండి, విష్ణు సహస్రనామం, గోవిందుని సహస్రనామం చేసేది...పెద్ద పరీక్షల్లోనే కాకుండా చిన్న చిన్న పరీక్షలు అంటే టైపురైటింగ్, హిందీ పరీక్షలు యందు కూడా పాసు కావడానికి ఆమె కటిక ఉపవాసాలు వుండి, సహస్రనామాలు చేసేది....ఆ కొడుకు పెద్ద వాడైనాడు....ఉద్యోగం కోసం, పెళ్లి కోసం మండలం రోజులు ఉపవాసాలు వుండి, నేల మీద పడుకొని తిండి మాడ్చుకొని, జడ కూడా వేసుకోకుండా పూజలు, వ్రతాలు చేసేది....

ఆమె కొడుకు కు పెళ్లి అయినది, ఉద్యోగం వచ్చినది....ఇక అవతల వాళ్ల పిల్లలకోసం ఉపవాసాలు..

ఆ పిల్లలు పాసు కావడానికి, వాళ్లకు ఇంజినీరింగ్ లో సీటు రావడానికి మరలా ఉపవాసాలు...

ఆ తరవాత వాళ్ల పెళ్లిలకు కూడా ఉపవాసాలు చేసింది ఆ పిచ్చి నాయనమ్మ....85 ఎండ్లు బ్రతికినది.....

ఆ కొడుకు ఒక్కనాడు కూడా అమ్మను అమ్మా అని పిలువలేదు....ఓక్కనాడు కూడా దగ్గర కూర్చోని అమ్మ దగ్గర మంచి చెడ్డా మాట్లాడినది లేదు.... ఆ మనువళ్లు కూడా ఓక్క నాడు ఆమెను నాయనమ్మా అని పిలిచినది లేదు.....పైగా ఆమెను దుపో....అని పిలిచేవారు, అమ్మా నాన్నలు వారించలేదు, తప్పు అని అరవలేదు...ఆమె కొద్దిగా లావుగా వుంటుంది అందుకని వాళ్లు ఆమెను దున్నపోతూ అని పిలిచేవారు.....పాపం ఆవిడ నవ్వుతూ వుండేది....పెద్దలకు లేని సంస్కారం పిల్లలకు ఎలా వస్తుంది....బ్రతికనన్నాళ్లూ కొడుకు ఎక్కడ కష్టపడతాడో అనే దిగులు ఆమెకు....

ఆఖరాకి మంచాన పడితే కొడుకు ఎక్కడ కష్టపడతాడో అని, కొడుక్కు శెలవు ఇవ్వరే అని కొడుకు కోసం ఆమె భగవంతుడ్ని రోజూ ప్రార్ధించేది....

భగవంతుడా! నా కొడుకు కు ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా తీసుకొనిపో అని.....

భగవంతుడు ఆమె మొర ఆలకించినాడు, ఓకరోజు ఉదయం బాత్రూమ్ కి వెళ్లి అక్కడ పడిపోయింది, తుది శ్వాస విడిచింది....

అయినా ఆ కొడుకు కు కనువిప్పు జరగలేదు....పైగా తన తల్లిదండ్రులు బాగా ఆస్తి సంపాదించి ఇవ్వలేదు, అందరిలాగ ఉన్నతంగా బ్రతకడానికి వీలులేకుండా పోయింది అని పటం ఎక్కిన తల్లిదండ్రులను తిట్టిపోసేవాడు.....తద్దినాలు పెట్టకపోతే దయ్యం అయ్యి పట్టుకొంటారేమో అనే భయంతో తద్దినాలు పెట్టే వాడు....

ఇప్పుడు అతనికి 58 ఎండ్లు....సంవత్సరం క్రిందట ఓక వింత జబ్బు వచ్చింది ...కాళ్లు చచ్చుపడిపోయినాయి....వెన్నెముక క్రింద బాగం నుంచి పనిచేయదు....మంచంలో పడిపోయాడు ...అంతా మంచంలోనే....అల్లాడుతున్నాడు.....అయినా పశ్చాత్తాపంతో కుమిలిపోయినాడా అంటే లేదు.....ఇప్పుడైనా నోరారా అమ్మా అని పిలుస్తాడా అంటే పిలువడు.....ఏ లోకాలలో వున్నదో ఆ తల్లి ఎంతగా అల్లాడుతున్నదో కొడుకు పిలుపు కోసం సాయం చెద్దామని.....

ఇది నిజం కల్పించి వ్రాసినది కాదు....ఇది జరిగిన విషయం...యధార్థం గా ఇప్పుడు జరిగిన విషయం.

చూడండి ఇలాంటి కొడుకులు నేటికీ వున్నారు....వాళ్లు తప్పు చేసినారు....వాళ్లను చూసి వాళ్ల పిల్లలూ తప్పు చేసినారు....ఎక్కడ నుంచి వస్తుంది సంస్కారం?

ఆలోచించండి.....ఇదేనా మనం మన పిల్లలకు నేర్పించేది?

అమ్మను కూడా ఓసేయ్ అని పిలుస్తారు కొందరు పిల్లలు....తండ్రిని గొంతు పిసకపోయే కొడుకులు...అత్తను చావగొట్టే కోడళ్లు...ఇదేనా మన సంస్కృతి?

తగిన శాస్తి!

తగిన శాస్తి!


అవంతీపుర రాజ్యాన్ని పరిపాలించే రాజు అసమర్ధుడు కావడం వలన , రాజ్య వ్యవహారాలన్నీ రాజు చిన్న రాణి కుముoదినీ దేవి నిర్వహించేది . పట్టపురాణికి తెలియని వింత వ్యాధి వచ్చి , అకాల మరణం చెందినది. దాoతో , ఆమె ఒక్కగానొక్క కూతురు సునంద తల్లి లేని పిల్ల అయింది.రాజు చిన్న రాణి కుముoదినీ దేవి సునందను చాలా బాధలు పెట్టేది. కుముoదినీ దేవి పెట్టే బాధలు భరించలేక సునంద రోజూ ఏడుస్తూ ఉండేది .


రాజు చిన్న రాణి కుముoదినీ దేవిని వారించలేక సతమతo అయ్యేవాడు. చిన్న రాణి కుముoదినీ దేవి పెట్టే బాధలు భరించలేక సునంద ఓ రోజు అడవిలోకి పారిపోయింది. చాలా సేపు అడవిలో ఎక్కడెక్కడో తిరిగి, నీరసంతో చీకటి పడే వేళకి అక్కడ ఓ పాడు పడిన పెద్ద భవనం కనిపిస్తే అందులోకి వెళ్ళింది. అక్కడ ఓ పెద్ద పాత కాలపు పందిరి మంచం కనిపిస్తే, దాని మీద నిద్రపోయింది.


ఆ భవనంలో చాలా సంవత్సరాలుగా ఒక బ్రహ్మరాక్షసి ఉంటోంది. అది ఆ రాత్రి భవనంకి వస్తూనే తన మంచం మీద ఎవరో పడుకుని ఉండడం చూసింది. కోపంతో , ఆ అమ్మాయిని చంపి తినెయ్యాలనుకుంది. కానీ ! దానికి అప్పుడు ఆకలి లేదు. అదీకాక, అమాయకంగా కనిపిస్తున్న ఆ అమ్మాయిని చంపడం దానికి ఇష్టం లేదు. నిద్ర లేపి , ఆ అమ్మాయి వివరాలు తెలుసుకోవానుకుంది.


సునంద నిద్రలేస్తూనే బ్రహ్మరాక్షసిని చూసింది . తనని ,చూసి కూడా ఆ అమ్మాయి భయపడకపోవడం బ్రహ్మరాక్షసికి ఆశ్చర్యం కలిగింది. ‘‘ అమ్మాయీ ! నన్ను చూస్తే మీ మానవులందరూ వణికిపోతారు. కానీ ! నువ్వు కొంచెం కూడా భయపడడంలేదు. కారణం ఏమిటి ? ’’ అని , అడిగింది.


దానికి , సునంద బ్రహ్మరాక్షసితో ఇలా అంది – ‘‘ నాకు సవతి తల్లి ఉంది. ఆమె పేరు కౌముందినీ దేవి . ఆమె చాలా భాద పెడ్తుంది . ఆమె కనిపిస్తే చాలు నా ప్రాణం పోయినట్టు అవుతుంది ’’ అని , తన సవతి తల్లి పెట్టే భాదల గురించి చెప్పింది . దాoతో , బ్రహ్మరాక్షసి మనసు కరిగిoది. వెంటనే , సునందకి తినడానికి ఆహారం ఇచ్చింది , సునందకు ఓ ” మాయా దర్పణం “, ఓ ” మాయా జలతారు చీర “, ఒక జత ” మాయా పాదరక్షలు ” ఇచ్చి , ధైర్యంగా కోటకు వెళ్ళమని చెప్పింది .


సునంద , కోటకు వెళ్ళడానికి భయపడినా, ధైర్యంగా రాచనగరుకి చేరుకుంది. తిరిగి వచ్చిన సునందని చూస్తూనే చిన్న రాణి , కౌముందినీ దేవి కోపంతో ఊగిపోయింది. దుర్భాషలూ ఆడింది. కానీ , సునంద తెచ్చిన వస్తువులను సునంద నుండి లాక్కుంది.


ముందుగా , అందంగా మెరిసిపోతున్న మాయ జలతారు చీరని కట్టుకుంది. అంతే ! ఆమె శరీరo అంతా…. పొడలు పొడలుగా మారిపోయింది. అది , గమనించని రాణి, ఆ చీరలో తను ఎలా వున్నానో మాయా దర్పణంలో చూసుకోవాలనుకుంది . అంతే ! అద్దంలో తన వికృతాకారం చూసి భయపడి అరిచింది .


ఇంతలో , రాజు గారు అక్కడికి వచ్చాడు . వికృతాకారంలో ఉన్న రాణిని పోల్చుకోలేకపోయాడు . వెంటనే కోటని వదలి వెళ్ళమని ఆదేశించేడు . చిన్న రాణి , రాజుతో తన గురించి చెప్పాలనుకున్నా , ఆమె గొంతు పెగల్లేదు . ఆమె ఏడుస్తూ మాయా పాదరక్షలను ధరించింది.


అంతే ! ఒక వింత శక్తి ఏదో చిన్న రాణిని లాక్కునిపోయి సుదూర తీరంలో వున్నఒక దట్టమైన అడవిలో పడేసింది . ఇక అప్పటి నుండి రాకుమారి సునందకి సవతి తల్లి బాధలు తప్పినాయి . రాజు కూడా సునందను ప్రేమగా చూసుకోవడం మొదలుపెట్టాడు.


కొద్ది రోజులకే ఉజ్జయినీ రాజకుమారునితో సునంద వివాహం జరిపించాడు.


సునంద పెళ్ళికి ఆకాశమంత పందిరి , భూదేవంత ముగ్గు వేసారు . దీపాల కాంతులు రాత్రీ , పగలు తేడా లేకుండా చేసినాయి . మంగళ వాయిద్యాలూ, వేదమంత్రాలూ మారు మ్రోగినాయి . రాచ కుటుంబాల వారూ, పుర జనులూ , వారూ వీరూ అని కాదు ! ఇసక వేస్తే రాలనంత మంది జనాలతో , అతిథులతో కళకళలాడిపోయింది వివాహ వేడుక .

x