Wednesday, October 3, 2018

నిత్యం చదువుకోదగిన కొన్ని శ్లోకాలు:🌹


నిత్యం చదువుకోదగిన కొన్ని శ్లోకాలు:🌹

🏵️

-

👉నిద్రలేచి కరదర్శనం:


కరాగ్రే వసతే లక్ష్మీ: I కర మధ్యే సరస్వతీ I

కర మూలే స్థితా గౌరీ I ప్రభాతే కర దర్శనం II


👉నిద్రలేచి భూ ప్రార్ధన: 

సముద్రవసనే దేవి పర్వతస్తనమండలే I 

విష్ణు పత్ని నమస్తుభ్యం పాదస్పర్శం క్షమస్వమే II


👉ప్రాతః స్మరణం


గోవిందం మాధవం కృష్ణం హరిం దామోదరం తధా I

నారాయణం జగన్నాధం వాసుదేవ మజం విభుం I 

సరస్వతీం మహాలక్ష్మీం సావిత్రీం వేద మాతరం I

బ్రాహ్మణం భాస్కరం చంద్రం దిక్పాలాంశ్చ గృహం స్తథా II


శంకరంచ శివం శంభుం ఈశ్వరంచ మహేశ్వరం I

గణేశంచ తథా స్కందం గౌరీ భాగీరధీం శివాం I 

పుణ్యశ్లోకో నలో రాజా పుణ్యశ్లోకో జనార్దనః I

పుణ్యశ్లోకా చ వైదేహీ పుణ్యశ్లోకో యుధిష్టరః


అశ్వత్థామా బలి ర్వ్యాసో హనుమాంశ్చ విభీషణః I 

కృపః పరశురామశ్చ సప్తైతే చిరంజీవినః I


(ఫలశ్రుతి: బ్రహ్మ హత్యాది పాపాలు పోతాయి. సమస్త యజ్ఞ ఫలం సిద్ధిస్తుంది. లక్ష గోవుల్ని దానం చేసిన ఫలితం సిద్ధిస్తుంది)


👉నవగ్రహ స్తోత్రం: 

ఆదిత్యాయచ సోమాయ మంగళాయ బుధాయచ I

గురుశుక్ర శనిభ్యశ్చ రాహవే కేతవే నమః II


👉సూర్య స్తుతి:


ఓం మిత్ర రవి సూర్య భాను ఖగ పూష I

హిరణ్యగర్భ మరీచ్యాదిత్య సవితృర్క భాస్కరేభ్యో నమః II


నమో ధర్మవిధానాయ నమస్తే కృతసాక్షిణే I 

నమః ప్రత్యక్ష దేవాయ భాస్కరాయ నమో నమః II


భానో భాస్కర మార్తాండ చండరశ్మి దివాకర I

ఆరోగ్య మాయుర్విజయం శ్రియం పుత్రాంశ్చ దేహిమే II


👉శ్రీరామ ప్రాతఃస్మరణం:


ప్రాతః స్మరామి రఘునాథ ముఖారవిందం I

మన్దస్మితం మధురభాషి విశాలఫాలమ్ I 

కర్ణావలమ్బిచలకుండలశోభిగన్డం I 

కర్ణాoతదీర్ఘ నయనం నయనాభి రామమ్ II


👉ఆంజనేయ ప్రార్థన:


మనోజవం మారుతతుల్య వేగం I

జితేంద్రియం బుద్ధి మతాంవరిష్ఠం I

వాతాత్మజం వానరయూధ ముఖ్యం I

శ్రీ రామదూతం శిరసా నమామి II


బుద్ధిర్బలం యశోధైర్యం నిర్భయత్వ మరోగత I

అజాడ్యం వాక్పటుత్వంచ హనుమత్స్మరణా భవేత్ II


నమస్తేస్తు మహావీర నమస్తే వాయునందన I 

విలోక్య కృపయానిత్యం త్రాహిమాం భక్త వత్సల II


అమలకనక వర్ణం పృజ్వలత్పావకాక్షం I

సరసిజనిభవక్త్రుం సర్వదాసుప్రసన్నం I

పటుతరఘన గాత్రం కుండలాలంకృతాంగం I 

రణజయకరవాలం రామదూతం నమామి II


నాదబిందుకళాతీతం ఉత్పత్తి స్థితివర్జితం I

సాక్షాదీశ్వరరూపంచ హనుమంతం నమామ్యహం II


సువర్చలాకళత్రాయ I చతుర్భుజ ధరాయచ I 

ఉష్ట్రారూడ్హాయ వీరాయ I మంగళం శ్రీహనుమతే II


👉దధివామన స్తోత్రం:

విష్ణుం నారాయణం కృష్ణం మాధవం మధుసూదనం I

హరిం నరహరిం రామం గోవిందం దధివామానం II 

(బ్రహ్మవైవర్త పురాణం)


👉కృష్ణ స్తుతి:


కస్తూరీతిలకం లలాటఫలకే వక్షస్థలే కౌస్తుభం I 

నాసాగ్రే నవమౌక్తికం కరతలేవేణుం కరేకంకణం I

సర్వాంగే హరిచందనంచ కలయన్ కంఠీచ ముక్తావళిం I 

గోపస్త్రీ పరివేష్టితో విజయతే గొపాలచూడామణి: II


వసుదేవసుతం దేవం కంసచాణూరమర్దనం I 

దేవకీపరమానందం కృష్ణం వందే జగద్గురుం II


కృష్ణాయ యాదవేంద్రాయ జ్ఞానముద్రాయ యోగినే I

నాథాయ రుక్మిణీశాయ నమో వేదాంతవేదినే II


కృష్ణాయ వాసుదేవాయ హరయే పరమాత్మనే I

ప్రణతక్లేశనాశాయ గోవిందాయ నమో నమః II


ఇమం మంత్రం జపం దేవి ! భక్త్యా ప్రతిదినం నరః I

సర్వపాప వినిర్ముక్తో విష్ణులోకమవాప్నుయాత్II


👉శ్రీ వేంకటేశ్వర స్తుతి:

ఓం నమో వేంకటేశాయ పురుషాయ మహాత్మనే I

ప్రణత క్లేశనాశాయ గోవిందాయ నం నమః II


👉విష్ణు స్తుతి:

విష్ణుం జిష్ణుం మహావిష్ణుం ప్రభవిష్ణుం మహేశ్వరం I

అనేకరూప దైత్యాంతం నమామి పురుషోత్తమం II


శాంతాకారం భుజగశయనం పద్మనాభం సురేశం I

విశ్వాకారం గగన సదృశం మేఘవర్ణం శుభాంగం I

లక్ష్మీకాంతం కమలనయనం యోగిహృద్యానగమ్యం I

వందే విష్ణుం భవ భయ హారం సర్వలోకైక నాథం II


👉లక్ష్మీ స్తుతి :


లక్ష్మీం క్షీరసముద్ర రాజ తనయాం శ్రీరంగ ధామేశ్వరీం I 

దాసీభూతసమాస్త దేవ వనితాం లోకైక దీపంకురాం I

శ్రీమన్మందకటాక్షలబ్ధ విభవ బ్రహ్మేంద్ర గంగాధరాం I 

త్వాం త్రైలోక్య కుటుంబినీం సరసిజాం వందే ముకుందప్రియాం II


పద్మప్రియే పద్మిని పద్మహాస్తే !

పద్మాలయే పద్మదలాయతాక్షి !

విష్ణుప్రియే విష్ణుమనోనుకూలే !

త్వత్పాదపద్మం మయి సన్నిధత్స్వ II


నమస్తేస్తు మహామాయే శ్రీ పీఠే సురపూజితే I 

శంఖ చక్ర గదాహస్తే మహాలక్ష్మీ నమోస్తుతే II


👉శివ స్తుతి :

శాంతం పద్మాసనస్థం శశిధరమకుటం పంచవక్త్రం త్రినేత్రం I

శూలం వజ్రంచ ఖడ్గం పరశుమభయదం దక్షభాగే వహంతం I

నాగం పాశంచ ఘంటాం ప్రళయహుతవహం సాంకుశం వామభాగే I

నానాలంకారయుక్తం స్ఫటికమణినిభం పార్వతీశం నమామి II


వందే శంభుముమాపతిం సురుగురుం వందే జగత్కారణం 

వందే పన్నగభూషణం మృగధరం వందే పశూనాం పతిం I

వందే సూర్యశశాంక వహ్ని నయనం వందే ముకుంద ప్రియం I

వందే భక్త జనాశ్రయంచ వరదం వందే శివం శంకరం II


👉భోజనము చేసే ముందు పఠింపదగిన శ్లోకములు :


శ్లోకం: " త్వదీయం వస్తు గోవింద

తుభ్యమేవ సమర్పయే

గృహాణ సుముఖోభూత్వ

ప్రసీద పరమేశ్వర"


తాత్పర్యం: 'ఓ గోవిందా! నీ వస్తువును నీకీ సమర్పిస్తువున్నాను. నీవు నా యందు ప్రసన్నుడవై ప్రసన్నముఖముతో దీనిని గ్రహించు'


శ్లోకం: " బ్రహ్మార్పణం బ్రహ్మహవి: బ్రహ్మాగ్నౌబ్రహ్మణాహుతం I 

బ్రహ్మైవతేన గన్తవ్యం బ్రహ్మ కర్మ సమాధినా II


(ఒక అన్నం ముద్ద భగవంతునికి సమర్పించి అన్నం తినవలెను)


శ్లోకం: అహం వైశ్వనరోభూత్వ ప్రాణినాం దేహమాశ్రితః I 

ప్రాణాపాన సమాయుకః పచామ్యన్నం చతుర్విధం II


👉సంధ్యాదీప స్తుతి

(సాయంకాల దీపారాధన చేస్తూ పఠింపవలసిన శ్లోకం) :


దీపం జ్యోతి: పరం బ్రహ్మ దీప స్సర్వ తమోపహః I

దీపేన సాధ్యతే సర్వం సంధ్యా దీప నమోస్తుతే II


👉సుఖ నిద్రకు మరియు దుస్స్వప్న నాశనానికి :


శ్లోకం: అగస్త్యో మాధవశ్చైవ ముచికుందో మహాబలః I 

కపిలో ముని రాస్తీకః పంచైతే సుఖ శాయనః II


శ్లోకం: రామస్కంధం హనుమంతం వైనతేయం వృకోదరం I 

శయనేయః పఠేన్నిత్యం దుస్స్వప్నం తస్య నశ్యతి II


👉మంగళము :

ఓం సర్వేత్ర సుఖినస్సంతు 

సర్వేసంతు నిరామయాః 

సర్వే భద్రాణి పశ్యంతు 

మా కశ్చిద్దు:ఖ మాప్నుయాత్ II

(అంతా సుఖంగా ఉండాలి. ఏ రోగం లేకుండా క్షేమంగా ఉండాలి. ఏ ఒక్కరును దుఃఖంతో ఉండకూడదు. ఇది వేద ప్రార్థన. ఇది హిందూమత ఆదర్శం)


సర్వేజనాస్సుఖినోభవంతు.

లోకాస్సమస్తా స్సుఖినోభవంతు 

ఓం శాంతి శ్శాంతి శ్శాంతి:


🤲🤲🤲🤲🤲🤲🤲🤲🤲🤲🤲🤲🤲🤲🤲🤲🤲🤲🤲🤲

No comments:

Post a Comment