Friday, September 29, 2017

ప్రహ్లాద చరిత్ర లోని కొన్ని పద్యాలు. (పోతనామాత్యుడు.)

ప్రహ్లాద చరిత్ర లోని కొన్ని పద్యాలు.


(పోతనామాత్యుడు.)


చదువని వాడజ్ఞుండగు


చదివిన సదసద్వివేక చతురత గలుగున్ !


చదువగ వలయును జనులకు


చదివించెద నార్యులొద్ద చదువుము తండ్రీ !


చదివించిరి నను గురువులు


చదివితి ధర్మార్ధ ముఖ్య శస్త్రంబులు నే


చదివినవి గలవు పెక్కులు


చదువులలో మర్మమెల్ల చదివితి తండ్రీ !!


ఇందు గలడందు లేడని


సందేహము వలదు చక్రి సర్వోపగతుం


డెందెందు వెదకి జూచిన


అందందే గలడు దానవాగ్రణి వింటే !!


మందార మకరంద మాధుర్యమున దేలు


మధుపంబు బోవునే మదనములకు !


నిర్మల మందాకినీ వీచికల దూగు 


రాయంచ సనునె తరంగిణులకు !


లలిత రసాల పల్లవ ఖాదియై చొక్కు


కోయిల సేరునే కుటజములకు !


పూర్ణేందు చంద్రికా స్ఫురిత చకోరక


మ్మరుగునే సాంద్ర నీహారములకు !


అంబుజోదర దివ్య పాదారవింద


చింతనామృత పాన విశేష మత్త


చిత్త మే రీతి నితరంబు చేర నేర్చు


వినుత గుణ శీల మాటలు వేయు నేల !!


కమలాక్షు నర్చించు కరములు కరములు


శ్రీనాథు వర్ణించు జిహ్వ జిహ్వ 


సుర రక్షకుని జూచు చూడ్కులు చూడ్కులు


శేషశాయికి మ్రొక్కు శిరము శిరము 


విష్ణు నాకర్ణించు వీనులు వీనులు 


మధువైరి దవిలిన మనము మనము 


భగవంతు వలగొను పదములు పదములు


పురుషోత్తముని మీది బుద్ధి బుద్ధి

No comments:

Post a Comment